• A- A A+
 • 2019.gada 1.decembris – 2020.gada 29.februāris

  Aktualizēts 28.02.2020 02:06

  Projekts „STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē”, vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005, tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika), tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” ietvaros.

  2019.gada 1.decembris – 2020.gada 29.februāris

   

  Daugavpils Universitātē, sekmīgi turpinot ERAF projekta “STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005) realizāciju, ir iegādāta aparatūra, kā arī aprīkojums, kas palīdz attīstīt studiju virzienus “Dzīvās dabas zinātnes”, IT, datortehnika un datorzinātne”, “Fizika, Materiālzinātne, Matemātika un Statistika”, “Mākslas”, kā arī “Vides aizsardzība”.

  ERAF projekta “STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005) ietvaros Daugavpils Universitāte iegādājās pasaules līmeņa modernāko zinātnisko aparatūru un aprīkojumu, kas tiek izmantots studiju procesa un pētnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai.

  Lauka un laboratorijas pētījumu veikšanai tika piegādāts vides parametru mērījumu un datu uzkrāšanas komplekts, kas tiek izmantots hidrobiontu zinātniskā monitoringa programmās, miniatūrais temperatūras, mitruma, gaiss spiediena, gaismas, 3D paātrinājuma datu ierakstītājs ar USB-PC vadu un programmatūru, kas mēra, un ieraksta temperatūru, mitrumu, gaisa spiedienu, gaismu. Datu ierakstītāju optiskais USB lasītājs ar USB savienojumu ar datoru un programmatūru ļauj lejupielādēt datus no datu ierakstītājiem ar optisko USB interfeisu, kas novērš nedrošus savienojumus lauka pētījumos. Piegādātais aprīkojums ir nozīmīgs hidrobiontu pētījumu veikšanai dabā, kā arī veicot pētāmo, aizsargājamo dzīvnieku populāciju neinvazīvos pētījumus dabā un studentu apmācībai bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

  ERAF projekta “STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005) ietvaros iegādātais zinātniskais aprīkojums un aparatūra ļauj paaugstināt DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Ekoloģijas departamenta zinātnieku un doktorantu pētījumu kvalitāti un studiju procesa efektivitāti bakalaura un maģistra līmeņu programmās, īpaši ekoloģijas, hidrobioloģijas, akvakultūras, lauka pētījumu metodoloģijas un citos kursos, kur nepieciešamas gan labas teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas un pieredze, strādājot ar pasaules līmeņa modernāko pētniecisko aparatūru, aprīkojumu un programmatūru.

  ERAF projekta „STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” realizācijas laikā tika iegādāts aprīkojums, materiāli un inventārs, lai uzlabotu un nodrošinātu augstākas kvalitātes studējošo apmācību gan laboratorijas, gan lauka apstākļos STEM studiju virzienos “Dzīvās dabas zinātnes” un “Vides aizsardzība”. Piemēram, iegādātais aprīkojums kopējā organiskā oglekļa (TOC – total organic carbon) analizators ļauj veikt virszemes ūdeņu un notekūdeņu kopējā organiskā oglekļa analīzes laboratorijas apstākļos, kas ir viens no svarīgākajiem parametriem ūdens organiskā piesārņojuma un ezeru eitroficēšanās novērtēšanā. Kopējais organiskais ogleklis ietver visus oglekļa savienojumus kā vienotu masu, to var noteikt ļoti precīzi un absolūtā daudzumā. Iegādātais laboratorijas galda ūdens fizikāli ķīmisko daudzparametru (pH/ ORP, elektrovadītspēja, kopējās izšķīdušas vielas, temperatūra) mērītājs un izšķīdušā skābekļa mērītājs un iegādātais laboratorijas inventārs, ļauj veikt laboratoriskus ūdens fizikāli ķīmisko parametru mērījumus, piemēram, veicot eksperimentālus vai citus pētījumus Hidroekoloģijas vai Akvakultūru laboratorijās. Iegādātie ūdens ķīmisko analīžu testi sārmainības, skābuma un “ūdens kvalitātes stripi” jeb loksnes nitrātu/ nitrītu, fosfātu, hlora, cietības, sārmainības, pH un citu parametru noteikšanai, kā arī uzlabojot jau esošo inventāru, ļauj pielietot ekspresanalīzes metodes ūdens kvalitātes noteikšanai lauka apstākļos studējošo praktisko darbu un prakšu ietvaros, kas neapšaubāmi uzlabos studiju procesa un zinātnisko pētījumu kvalitāti studiju virzienā “Dzīvās dabas zinātnes”.

  Daugavpils Universitātes Fizikas metodikas kabinetā tika piegādāts aprīkojums studiju virziena “Fizika, Materiālzinātne, Matemātika un Statistika” materiālās bāzes atjaunošanai un modernizēšanai. Fizikas mācību metodikas kabinetam ir iegādātas gan vienkāršas lietas – mērlentes, lupas, termometri, gan modernas elektroniskas ierīces – jaudas mērītāji, pirometri, gan demonstrējumu ierīces – elektrostatiskā mašīna, telūrijs, zvaigžņu globusi, gan ierīces laboratorijas darbu veikšanai, piemēram, mikroskopi, galvanometri un citas. Ierīces tiks lietotas gan fizikas, gan citu dabaszinātņu jomas  studiju kursu apguvei un pētniecisko prasmju attīstīšanai, modernizējot studiju virzienu “Fizika, Materiālzinātne, Matemātika un Statistika”.

  Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Informātikas katedras Multimēdiju centrā tika piegādāts foto un video aprīkojums, kas, studentiem veidojot video projektus, ļauj iepazīties ar video montāžu, video veidošanas secību un video producēšanu. Piegādātais pēcapstrādes aprīkojums spēj nodrošināt pilnu raidījuma tapšanas ciklu – sākot no idejas radīšanas līdz tās veiksmīgai realizācijai. Daugavpils Universitātes studentiem ir unikāla iespēja izmantot multimediju nozares jaunāko aprīkojumu, kas uzlabos un modernizēs studiju procesu studiju virzienā “Fizika, Materiālzinātne, Matemātika un Statistika”.

  Projekta STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” ietvaros tika iegādāti ārējie cietie diski un SD kartes digitālajiem fotoaparātiem, kas palīdz attīstīt un modernizēt studiju virzienu “Mākslas”.

  Projekta STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” ietvaros ir veikta DU automātiskās meteoroloģisko novērojumu stacijas “Putnusala” aparatūras modernizācija – iegādāts papildus aprīkojums augsnes temperatūras un mitruma mērījumu veikšanai, nomainīti Saules radiācijas un UV starojuma sensori un iegādāts papildaprīkojums nokrišņu daudzuma mērīšanai ziemas sezonā.

  DU meteoroloģisko novērojumu stacijas “Putnusala” instrumentu komplekts modernizācijas gaitā ir aprīkots ar papildus sensoriem, datu uzkrājēju un datu pārraides iekārtu, kas pirmkārt, līdztekus regulārajiem meteoroloģiskajiem novērojumiem ļauj iegūt arī datus par augsnes un grunts temperatūru un mitrumu četros dažādos dziļumos. Līdz ar to pēc modernizācijas ir iespējams noskaidrot meteostacijas tuvumā esošās augsnes/grunts termisko un mitruma režīmu un tā saistību ar laikapstākļu maiņu. Otrkārt, meteostacijas instrumentu komplekts ir papildināts ar sildierīci, kura ļauj izkausēt nokrišņu mērītājā uzkrājušos sniega masu un izmērīt rezultātā radušos ūdens daudzumu, un līdz ar to ļauj precīzi noteikt nokrišņu daudzumu un intensitāti arī ziemas sezonā. Treškārt, modernizācijas rezultātā ir nomainīti savu laiku nokalpojušie summāras Saules radiācijas un UV starojuma sensori. Rezultātā ar modernizēto aparatūru būs iespējams iegūt precīzākus un daudzveidīgākus datus par laikapstākļiem un saglabāt šos datus digitāli, datora atmiņā vai mākoņservisā kā mērījumu datu rindas ar precīzu piesaisti laika skalai. Papildinātās meteoroloģisko un augsnes mērījumu datu rindas pēc to apkopošanas un apstrādes ir izmantojamas kompleksu pētījumu veikšanai vides zinātnes, meteoroloģijas, klimatoloģijas, hidroloģijas, ekoloģijas, fenoloģijas, augsnes zinātnes un citās jomās. Tas ir ļoti svarīgi klimata izmaiņu tendenču analīzei, STEM studiju programmu studējošo zinātnisko darbu izstrādei un pētījumu veikšanai klimata adaptāciju jomā. Līdztekus zinātniskiem pētījumiem modernizētās meteostacijas dati var tikt izmantoti arī lietišķos pētījumos, piemēram, dabas aizsardzības un agrometeoroloģijas vajadzībām dabas parkā “Dvietes paliene”. Papildus tam, DU studenti ir ieguvuši iespēju apgūt kompetences un prasmes mērījumu un zinātnisko pētījumu veikšanai ar modernu meteoroloģisko novērojumu aparatūru.

  Projekta STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” ietvaros iegādāts arī zema lidojuma augstuma tālizpētes un aerofotografēšanas bezpilota lidaparāts jeb drons, drona vadības sistēma un specializēta programmatūra iegūto datu apstrādei. Dronu jeb nelielu attālināti vadāmo bezpilota lidaparātu izmantošana kļuvusi par ikdienas realitāti daudzās jomās, t. sk. arī zinātniskajos un lietišķajos pētījumos. Tā ir inovatīva pieeja aktuālāko tālizpētes datu iegūšanai, kas ļauj operatīvi saņemt informāciju attēlu veidā un video formātā par izpētes objekta stāvokli, piemēram, piesārņotu vietu vai kādu nelielu konkrētu teritoriju, piemēram, meža vai ūdeņu biotopiem. Atšķirībā no amatieru droniem, modelis, kas iegādāts DU, ļauj veikt Zemes virsmas precīzi lejupvērstu aerofotouzņemšanu un fotogrammetrijas prasībām atbilstošu fotoattēlu ieguvi ar noteiktu savstarpējo pārklājumu un ļoti augstu izšķirtspēju. Izmantojot komplektā ar dronu iegādāto programmatūru, no šo fotoattēlu sērijām ir iespējams veidot ortofotokartes, kā arī reljefa un atsevišķu objektu 2D un 3D modeļus, kuri atspoguļo pētāmo objektu vai virsmu galvenos ģeometriskos parametrus. Viena no drona izmantošanas priekšrocībām ir iespēja veikt aerofotografēšanu ar nepieciešamo periodiskumu, piemēram, novērojot veģetācijas segas sezonālās izmaiņas biotopos vai noskaidrojot aizauguma attīstību ezeros eitrofikācijas procesu gaitā. Iegādātais tālizpētes aprīkojums un programmatūra ļaus STEM nozaru studiju programmās apgūt state-of-art līmeņa modernās ģeomātikas tehnoloģijas, kuras mūsdienās tiek pielietotas Zemes zinātnēs, bioloģijā u.c. zinātnēs vides izpētes, kartēšanas, monitoringa un līdzīgās jomās. Līdztekus zinātniskiem pētījumiem, drons var tikt izmantots tirgus orientētos un lietišķos pētījumos, piemēram, meža platību precīzā noteikšanā, resursu pārvaldībā, zemes lietojuma veidu monitoringā un kartēšanā platībmaksājumiem u.c. Tādējādi tiek uzlabota materiāli-tehniskā bāze, modernizēts un attīstīts studiju virziens “Vides aizsardzība”, un tiek veikts darbs DU stratēģijas uzdevumu īstenošanai, proti, nodrošināt Daugavpils Universitātes absolventu labāku sagatavošanu darba tirgum.

  ERAF projekta “STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005) ietvaros tika piegādāts moderns  aprīkojums – interaktīvie ekrāni, portatīvie datori, demonstrācijas iekārta un datu glabātuve, tādējādi turpinot ieviest inovatīvus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus un modernizējot STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmas Daugavpils Universitātē.

  Pasākumu kalendārs

  < Jūlijs >
  27 28 29 30 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading