• A- A A+
 • 2019.gada 1.jūnijs– 2019.gada 31.augusts

  Aktualizēts 30.08.2019 10:33

  Projekts „STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē”, vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005, tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika), tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” ietvaros.

  2019.gada 1.jūnijs – 2019.gada 31.augusts

  Daugavpils Universitātē, sekmīgi turpinot ERAF projekta “STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005.) realizāciju, ir iegādāta aparatūra, kā arī aprīkojums, kas palīdz attīstīt studiju virzienus “Veselības aprūpe”, “Dzīvās dabas zinātnes”, “Ķīmija, Ķīmijas tehnoloģijas un Biotehnoloģijas”, “IT, datortehnika un datorzinātne”, “Fizika, Materiālzinātne, Matemātika un Statistika”, kā arī “Vides aizsardzība”.

  Daugavpils Universitātes Anatomijas un fizioloģijas katedrā tika piegādāts 3D virtuālais desekcijas galds, ar kura palīdzību studentiem būs iespēja preparēt cilvēka un dzīvnieka ķermeni reālā izmērā, jebkurā leņķī. Virtuālā desekcijas galda bibliotēkā iespējams apskatīt dažādus klīniskos gadījumus un histoloģijas preparātus.
  Tāpat tika piegādāts dabaszinātņu laboratorijas iekārtu komplekts (asinsspiediena holteris, augšdelma tonometrs ar skalu, multisporta multifunkcionālais pulsometrs, daudzparametru mērīšanas aparāts fizikālo mērījumu veikšanai, svari ar auguma mērītāju, elektroniskais termometrs ledusskapim, kardiopulmonālās reanimācijas apmācību manekeni un EKG elektrodi kardiopulmonārai iekārtai).
  Daugavpils Universitātes studentiem būs unikāla iespēja izmantot veselības aprūpes nozares jaunāko aprīkojumu, kas uzlabos studiju procesa un zinātnisko pētījumu kvalitāti studiju virzienā “Veselības aprūpe”.

  Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biotehnoloģiju departamentā tika piegādāts komplekts ūdens iegūšanai molekulārās bioloģijas pētījumiem un šāda veida komplekts šobrīd ir vienīgais Latvijā. Šī iekārta dod iespēju attīrīt dejonizēto ūdeni molekulārās bioloģijas pētījumiem, kā arī hromatogrāfijas vajadzībām ķīmijā. Šo komplektu varēs izmantot dabaszinātņu virziena studenti augsti attīrītā un kvalitatīvā ūdens iegūšanai, kas nepieciešamas dažādu pētījumu veikšanai, laboratorijas darbu izstrādei, iekārtu darba nodrošināšanai utt. Līdz šim tāda veida ūdens tika iegādāts, bet tagad tas būs brīvi pieejams visiem studējošajiem tādā veidā modernizējot studiju procesu un palīdzot attīstīt pētniecību studiju virziena “Dzīvās dabas zinātnes” ietvaros.

  Tāpat ERAF projekta “STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005) ietvaros Ķīmijas un ģeogrāfijas katedrā tika piegādāts jaunākās paaudzes pH-metrs, UV-VIS spektrofotometrs, kā arī dažādas laboratorijas preces un materiāli. Studējošajiem būs iespēja izmantot iegādāto moderno aprīkojumu laboratorijas darbu laikā, apgūstot jaunas mūsdienīgas tehnoloģijas un aparatūru, kura pašlaik tiek izmantota potenciālajās darbavietās, tādējādi paaugstinot savu konkurētspēju darba tirgū. Saņemtais aprīkojums neapšaubāmi paaugstinās studiju procesa kvalitāti padarot studiju procesu studiju virzienā “Ķīmija, Ķīmijas tehnoloģijas un Biotehnoloģijas” modernāku un interesantāku.

  ERAF projekta “STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005) ietvaros tika piegādāts aprīkojums arī studiju virziena “IT, datortehnika un datorzinātne” attīstīšanai. Daugavpils Universitātes Informātikas katedra ir saņēmusi SWAN Soft CNC Simulator programmatūru, kas ļaus būtiski uzlabot un pilnveidot studiju procesu DU docētajos kursos “CNC programmēšanas pamati” un “Rūpniecisko kontrolleru programmēšana”. Minētos kursus apgūst profesionālā bakalaura studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas” un akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Fizika” studējošie. Minētā programmatūra nodrošina CNC darbgaldu vadības un programmēšanas simulāciju. Perspektīvā tā tiks izmantota sagatavojot “Dizains un tehnoloģijas” jaunos skolotājus un pilnveidojot esošo skolotāju zināšanas un kompetences, tādejādi nodrošinot jaunu tehnoloģiju ieviešanu skolas mācību procesā.

  Savukārt piegādātais un uzstādītais CNC frēzēšanas darbgalds ļaus praksē pielietot zināšanas, kuras ir apgūtas iepriekš minētajos kursos. Tiks realizēta pieeja “No idejas līdz gatavam produktam”. Lai nodrošinātu minētās programmatūras un iekārtu kvalitatīvu izmantošanu, DU docētāji un darbinieki izgāja apmācību kursus mācību centrā “Baltec CNC technologies” Kauņā.

  Jaunajā studiju gadā DU Fizikas un matemātikas katedras docētāji, darbinieki  un studenti studiju procesā sāks izmantot ERAF projekta “STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005) ietvaros iegādāto augstas kvalitātes mūsdienīgu fizikas laboratorijas aprīkojumu. Izmantojot jaunās iekārtas un sensorus, iespējams veikt vairāk nekā 50 eksperimentus fizikālu parādību izpētei un demonstrēšanai. Datu reģistrēšanas risinājumi (sensori, saskarnes un datu savākšanas un analīzes programmatūra) ļaus ātrāk un precīzāk izpētīt un analizēt eksperimentu gaitā iegūtos rezultātus. Liela priekšrocība ir iespēja saglabāt katra studenta eksperimenta rezultātus, lai vēlāk varētu tos apstrādāt, pabeigt, vai salīdzināt ar citiem datiem, kā arī iespēja plānot un modificēt eksperimentus pašiem. Laboratorijas darbu izstrāde tādās fizikas nozarēs kā mehānika, optika, elektromagnētisms un kvantu fizika kļūs aizraujošāka gan studentiem, gan docētājiem, padarot modernāku studiju procesu studiju virzienā “Fizika, Materiālzinātne, Matemātika un Statistika”.

  Programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” projekta „STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” ir veikta aparatūras modernizācija un iegādāts aprīkojums vides zinātnes jomā pētījumu veikšanai gan laboratorijā, gan lauka apstākļos.

  Tā DU Kvartārvides laboratorijā grunts bīdes stiprības noteikšanas iekārta HUMBOLDT HM-2550 ir aprīkota ar papildus sensoriem, datu uzkrājēju un datu analīzes programmatūru, kas pirmkārt, ļauj iegūt datus digitālā formātā līdzšinējā analogā formāta vietā, un otrkārt, ievērojami ļauj paplašināt iekārtas funkcionalitāti. Līdz ar to pēc iekārtas modernizācijas ir iespējams noskaidrot grunšu bīdes stiprību pie atšķirīgām vertikālā noslogojuma vērtībām, veikt noteikta sastāva grunšu veidotu nogāžu stabilitātes modelēšanu, tādejādi novērtējot ģeoloģiskos riska faktorus dabiskos un cilvēka pārveidotos vides apstākļos. Tas ļaus STEM nozaru studiju programmās apgūt profesionālās kompetences dabas procesu modelēšanas un inženierijas jomās (inženierģeoloģijā, grunšu mehānikā). Līdztekus zinātniskiem pētījumiem, modernizētā iekārta var tikt izmantota tirgus orientētos un lietišķos pētījumos, piemēram, inženierģeoloģijā, infrastruktūras objektu projektēšanas, celtniecības darbu uzraudzības u.c. jomās.

  Projekta ietvaros iegādāts arī granulometrisko sietu komplekts, kas ļauj veikt nogulumu un drupiežu smalko frakciju un augsnes paraugu pilnvērtīgas analīzes saskaņā ar standartizētām ISO un ASTM procedūrām, tajā skaitā noteikt augšņu paraugu granulometrisko sastāvu atbilstoši starptautiski pieņemtajai FAO klasifikācijai. Tas savukārt ļaus STEM nozaru studiju programmās apgūt tādas profesionālās kompetences, kuras atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām konkrētajās jomās ES un pasaulē. Vienlaicīgi tas ļaus būtiski uzlabot laboratorijas darbu un studentu patstāvīgi veikto lauka pētījumu kvalitāti un iegūto datu atbilstību starptautiski noteiktām prasībām.

  Tā kā DU tiek realizētas studiju programmas dzīvās dabas zinātņu un vides aizsardzības jomās, kur būtiski ir lauka vai laboratorisko pētījumu gaitā iegūtie dati, tad projekta realizācijas gaitā ir iegādāts arī laboratoriju aprīkojums un mēraparāti. Tie ir digitālie termometri gaisa, augsnes un ūdens temperatūras noteikšanai, digitālas portatīvās zondes ūdens vides pH, elektrovadītspējas un mineralizācijas pakāpes noteikšanai lauka apstākļos un laboratorijā, magnētiskie šķīdumu maisītāji, portatīva iekārta augsnes pH noteikšanai lauka apstākļos, “diver” tipa sensori, kas paredzēti hidroloģiskajam monitoringam – ūdens līmeņa un temperatūras ilgstošai mērīšanai gruntsūdeņu urbumos un virszemes ūdens objektos. Iegādātais laboratoriju aprīkojums un mēraparāti paredzēti, lai STEM studiju programmās nodrošinātu materiālo bāzi studiju procesa norisei un laboratorijas darbu praktikuma sekmīgai apguvei, kas ļauj studējošajiem nostiprināt pētnieciskā darba iemaņas un apgūt profesionālās kompetences modernizētā studiju virziena “Vides aizsardzība” ietvaros.

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading