• A- A A+
 • 2019.gada 1.marts – 2019.gada 31.maijs

  Aktualizēts 31.05.2019 11:24

  Projekts „STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē”, vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005, tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika), tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” ietvaros.

  2019.gada 1.marts – 2019.gada 31.maijs

  Daugavpils Universitātē, sekmīgi turpinot ERAF projekta STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005.) realizāciju, ir veikts iepirkums un iegādāta aparatūra, kā arī aprīkojums pētījumu veikšanai un datu ieguvei lauka apstākļos, kas palīdz attīstīt studiju virzienu “Vides aizsardzība”.

  Tā modernas, augstas precizitātes globālās pozicionēšanas sistēmas jeb GPS iekārtas, kas aprīkotas ar atbilstošu programmatūru, lauka apstākļos ļauj noteikt koordinātas, kartēt un saglabāt atmiņā punktveida, līnijveida un laukumveida ģeotelpiskos datus. Šo GPS iekārtu programmatūra nodrošina arī iespēju ielādēt no ārējiem digitālajiem avotiem un izmantot ģeogrāfisko informācijas sistēmu vektordatus un rastra attēlus. Tos lieto kā kartogrāfisko pamatni GPS iekārtās, tādejādi paaugstinot praktiskā pielietojuma efektivitāti. GPS arī iegūst diferenciālās korekcijas datus on-line režīmā būtiskai koordinātu noteikšanas precizitātes paaugstināšanai un ļauj lietotājiem saglabāt papildinošo informāciju, piemēram, biotopa aprakstu, pētījumu vietas ģeoreferencētu fotogrāfiju, aizsargājamas sugas nosaukumu, tās attēlu un tml.

  Izmantojot šīs tehnoloģijas, DU spēj kvalitatīvi realizēt studiju programmas dzīvās dabas zinātņu jomā, jo to pētījumu priekšmets ir gan apkārtējās pasaules objekti un parādības, gan bioloģijā un vides zinātnē veikto lauka pētījumu vai novērojumu gaitā iegūtie dati. Šāda rakstura dati ir studiju kursu un nodarbību neatņemama sastāvdaļa augstskolās. Turklāt, ņemot vērā ģeomātikas un atsevišķu tās nozaru, it sevišķi ĢIS un globālo pozicionēšanas sistēmu popularitātes un pielietojuma pieaugumu lauka pētījumos bioloģijā, dabas aizsardzībā un vides monitoringā, svarīgi ir piedāvāt studentiem jaunākos un mūsdienu prasībām atbilstošus risinājumus. Jāatzīmē, ka tāda veida GPS patlaban izmanto gan valsts un pašvaldību institūcijas, gan arī privātie uzņēmumi. Līdz ar to iegādāto iekārtu pielietojums studiju procesā bioloģijas un vides zinātnes studiju programmu studentiem ļaus apgūt profesionālās kompetences darbā ar modernām GPS, tādejādi veicinot DU absolventu labāku sagatavošanu darba tirgum.

  STEM nozaru studiju programmās ir būtiski, lai iespējami efektīvāk tiktu izmantotas esošās lauka pētījumiem paredzētās iekārtas, piemēram, eholokācijas iekārtas, ģeoradari, fizikāli-ķīmisko parametru zondes u.c. aparatūra, kurai ir nepieciešams ārējas vadības modulis ar atbilstošu operētājsistēmu specializētās programmatūras instalācijai. Aktuāla ir arī vajadzība saglabāt liela apjoma datus un nodrošināt iespēju lauka apstākļos saņemt piekļuvi Interneta resursiem vai datu bāzēm. Tāpēc projekta „STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” iepirkuma ietvaros ir iegādāti mitrumdroši un trieciendroši planšetdatori. Šie IKT rīki ievērojami paplašina un uzlabo iespējas veikt pētījumus dabā, jo bieži vien tie notiek meteoroloģiski nelabvēlīgos apstākļos un vidē, kurā tradicionāla datortehnika var iziet no ierindas. Lauka ekspedīcijās veicot pētījumus savu bakalaura vai maģistra darbu izstrādei, kā arī strādājot ar planšetdatoriem praktiskajos darbos, studējošie iegūst nepieciešamās prasmes darbā ar IKT mūsdienu produktiem. Līdztekus zināšanu un prasmju ieguvei, studenti varēs paaugstināt arī profesionālās kompetences, jo planšetdatori var tikt izmantoti kopā ar citu aparatūru arī lietišķos pētījumos, piemēram, pazemes komunikāciju kartēšanā teritorijas plānošanas un infrastruktūras rekonstrukcijas vai celtniecības darbu vajadzībām, derīgo izrakteņu krājumu novērtēšanā u.c.

  Iepirkuma procedūras rezultātā iegādāts arī portatīvs hand-held dizaina rentgenstaru fluorescences (XRF) analizators. Šī iekārta pārstāv uz doto brīdi modernāko šāda veida analizatoru saimi un ir paredzēta operatīvai, precīzai un nedestruktīvai kvalitatīvai un kvantitatīvai analīzei, nosakot ķīmisko elementu saturu sākot ar Mg un beidzot ar U dažādos paraugos. Iekārta paredzēta zinātnisko un lietišķo pētījumu veikšanai vides monitoringā un resursu pārvaldībā. Tai ir plašs pielietojama spektrs – ģeoķīmiskā kartēšana, augšņu zinātne, vides monitorings, piesārņojuma analīze, it sevišķi smago metālu piesārņojuma konstatēšana.

  Projekta „STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” iepirkuma ietvaros iegādāto iekārtu vidū jānosauc arī portatīvs digitālais augstuma, attāluma un leņķu kombinētais mērītājs darbam lauka apstākļos, kas ietver ultraskaņas un lāzera mērierīces. Tai ir plašs pielietojums mērījumu veikšanai lauka apstākļos, piemēram, nosakot koku vai dižkoku augstumu, ēku, būvju, reljefa formu augstumu un citus izmērus. Ar to, atkarībā no attāluma līdz objektam, ir iespējams veikt mērījumus ar ultraskaņas mērierīci (līdz dažiem desmitiem metru) vai lāzera mērierīci (līdz dažiem simtiem metru). Mērierīce ļoti atvieglo datu ieguvi un mērījumu veikšanu gadījumos, kad objekti ir attālināti vai arī nav pieejami tiešai uzmērīšanai. Līdzīgi kā citas iegādātās iekārtas, tā paredzēta DU studējošiem, prasmju apguvei un profesionālo kompetenču paaugstināšanai dzīvās dabas zinātņu un vides zinātnes jomās.

  Jāatzīmē, ka ieguldot studiju programmu materiāli tehniskās bāzes modernizēšanā un attīstīšanā, DU tiek nodrošināti stabili priekšnoteikumi kvalitatīvai augsta līmeņa studiju programmu realizācijai STEM jomās. Turklāt, piedāvājot studentiem apgūt prasmes un kompetences darbā ar modernu un mūsdienu prasībām atbilstošu aparatūru, iekārtām un IKT produktiem, tiek sniegts būtisks ieguldījums Daugavpils Universitātes absolventu labākai sagatavošanai darba tirgum.

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading