• A- A A+
 • 2020.gada 1.jūnijs – 2020.gada 31.augusts

  Aktualizēts 31.08.2020 05:10

  Projekts „STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē”, vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005, tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika), tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” ietvaros.

  2020.gada 1.jūnijs – 2020.gada 31.augusts

  Daugavpils Universitātē (DU), sekmīgi turpinot ERAF projekta “STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005) realizāciju, ir iegādāta aparatūra, kā arī aprīkojums, kas palīdz attīstīt studiju virzienus “Veselības aprūpe”, “IT, datortehnika un datorzinātne” un Dzīvās dabas zinātnes”.

  Daugavpils Universitātes Anatomijas un fizioloģijas katedrā ERAF projekta “STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005) ietvaros tika piegādāti mugurkaula plakāti, pelviometri un muskuļu skeleta modelis.
  Mugurkaula plakāti dod iespēju docētājiem rakstīt ar marķieri demonstrācijas nolūkos un pēc tam rakstīto notīrīt, kas veicina studiju materiāla labāku izklāstu un līdz ar to studējošie var  kvalitatīvāk apgūt mugurkaula anatomiju.
  Pelviometrs ļauj noteikt precīzu platumu (apjomu) pleciem, krūškurvim, iegurnim u.c. ķermeņa daļām. Pelviometrs sniegs ieguldījumu gan praktiskajos darbos fizioterapijas pamatu apgūšanai, gan arī iemācīs topošos fizioterapeitus rīkoties ar pacienta izmeklēšanā nepieciešamo aprīkojumu.
  Muskuļu skeleta modelis rāda strukturālo mijiedarbību starp kauliem un muskuļiem. Tajā redzamas anatomiskas struktūras, muskuļu sākuma (sarkanā krāsā) un piestiprināšanās (zilā krāsā) vietas, kā arī citas numurētas struktūras. Piegādātais skeleta modelis ļauj papildus izprast kaulu, muskuļu atrašanās vietas, kā arī locītavu funkcionēšanu.

  Iegādātais aprīkojums ļauj uzlabot un modernizēt studiju procesu studiju virzienā “Veselības aprūpe”.

  Studiju virziena “IT, datortehnika un datorzinātne” ietvaros tika piegādāts KUKA rūpnieciskā robota satvērējs, kurš paplašināja DU rīcībā esošā robota izmantošanas funkcionalitāti. Tagad ar šī robota palīdzību varēs organizēt ražošanas procesu operāciju automatizāciju arī pirms un pēcapstrādes stadijās. Tas nozīmē, ka var nodrošināt sagatavju un gatavo detaļu plūsmu pirms apstrādes un to nomaiņu pēc apstrādes vai izgatavošanas. Minētais aprīkojums tiks izmantots gan pētniecības mērķiem, gan studiju procesā.

  Īstenojot ERAF projektu “STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005), DU Informātikas katedra saņēma modernu aprīkojumu mikrokontrolleru laboratorijai. Iegādātais aprīkojums ļaus studentiem pilnīgāk apgūt elektronikas un mikrokontrolleru izmantošanas pamatus, kā arī izstrādāt un īstenot visdažādākos projektus automatizācijas, robotikas, lietu interneta (IoT) un viedo risinājumu jomā. Minētais aprīkojums tiks pielietots arī skolēnu interešu izglītības aktivitāšu īstenošanai.

  Turpinot ERAF projekta “STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005) īstenošanu, DU ir iegādātas arī datortehnikas komplektējošās komponentes, kuras tika izmantotas DU rīcībā esošās datortehnikas modernizācijai un uzlabošanai, lai pilnveidotu STEM jomu studiju procesa kvalitāti un materiāli tehniskā nodrošinājuma un datortehnikas veiktspēju, nodrošinot studiju virziena “IT, datortehnika un datorzinātne” modernizēšanu.

  Lai nodrošinātu iespēju studiju virzienā “Dzīvās dabas zinātnes” studējošajiem nepieciešamības gadījumā apgūt studiju kursus attālināti, ERAF projekta “STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005) ietvaros veikta tālmācību aprīkojuma iegāde mācību laboratorijām studiju un pētniecības centrā “Ilgas” – iegādāta videokamera, videosignāla apstrādes mikserpults, mikrofons, kā arī nepieciešamais datortehniskais nodrošinājums video lekciju montēšanai un pēcapstrādei.

  Iegādātais aprīkojums tiks izmantots gan tiešsaistes lekciju nodrošināšanai, gan arī nodarbībām nepieciešamo videomateriālu sagatavošanai.

  ERAF projekta “STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005) īstenošanas rezultātā tika iegādāti mācību līdzekļi atsevišķu tēmu izpratnei hidroekoloģijas apguvei. Protistu, bezmugurkaulnieku u.c. daudzveidība, uzbūve, to saistība ar vidi, piemēram, dažādu mikropreperātu (Euromex, eiglēna, amēba u.c.) vai mikropreperātu komplektu (Joh. LIEDER GmbH & Co. komplekts – ūdens piesārņojums, problēmas, sekas – slaidi ar dažādu baktēriju, aļģu, rotifera un zivju, abinieku audu u.c. pazīmēm piesārņotos ūdeņos; komplekts – dzīve ūdenī – slaidi ar zooplanktona un fitoplanktona organismiem, to kolonijām, attīstības stadijām u.c.), plakātu (BioCam, dīķis – slaidi ar dažādiem mikroorganismiem) un zibkaršu (Flinn Scientific, ūdens makrozoobentosa dzīves cikla un biotopu zibkartes) veidā. Tādejādi nodrošinot labākas kvalitātes studējošo apmācību gan laboratorijas, gan lauka apstākļos studiju virzienos “Dzīvās dabas zinātnes” un “Vides aizsardzība”.

  Tāpat tika piegādāta dzīvnieku uzvedības videonovērošanas reģistrācijas un analīzes sistēma, kas ir daudzfunkcionāla ierīce, kam var rast daudzveidīgu pielietojumu. Pirmkārt, to ir paredzēts izmantot zinātniskiem mērķiem, palīdzot pētniekiem veikt novērojumus un automātiski reģistrēt to rezultātus, laboratorijā realizējamo eksperimentālo pētījumu ietvaros. Tas ne tikai atvieglo pētnieku darbu, bet arī ļauj iegūt precīzākus zinātniskos rezultātus.

  To var izmantot arī akadēmiskajā darbā, ļaujot studentiem vizuāli parādīt kukaiņu izturēšanos dažādos apstākļos. Tādējādi studenti ne tikai apgūs mācību materiālu, bet arī iepazīsies ar zinātnisko eksperimentu veikšanas metodēm un ar materiāli-tehnisko bāzi.

  Ne mazāk svarīgs aprīkojuma izmantošanas veids var būt jaunāko tehnoloģiju vizuāla demonstrēšana, kā arī inženieru un zinātnes pārstāvju kopīgā darba rezultātu demonstrēšana plašākai sabiedrības un interesentu daļai.

  Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biotehnoloģiju departamentā tika piegādāts komplekts attālinātai molekulārās bioloģijas un filoģenētikas datu analīzei, kas ietver pasaulē vadošo programmnodrošinājumu filoģenētikas un genomikas analīzēm nukleotīdu sekvenču ātrai un efektīvai analīzei pēc Sangera metodes, ko izmanto vairāk nekā 3000 universitāšu un komercuzņēmumu vairāk nekā 100 valstīs. Komplektā ietilpst arī augstas izšķirtspējas kamera mikroskopam kopā ar programmnodrošinājumu kvalitatīvai mikroskopijas attēlu ieguvei, apstrādei un to ātrai analīzei, kā arī programmnodrošinājums DNS komētu analīzei, kas ir paredzēts perfektai genotoksicitātes un DNS pārrāvumu novērtēšanai reālajā laikā. Komplektā kopā ar programmnodrošinājumu tika piegādāti arī datori. Iegādātas modernas un pētījumiem nepieciešamas iekārtas, kas nodrošina kvalitatīvus bioloģijas pētījumus biotehnoloģiju jomā, kā arī modernizē un uzlabo studiju procesu studiju virziena “Dzīvās dabas zinātnes” ietvaros, nodrošinot jaunus atklājumus zinātnē.

  Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Ekoloģijas departamenta Akvakultūras laboratorijā ERAF projekta “STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē” (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005) ietvaros tika piegādāts vides parametru mērījumu un datu uzkrāšanas komplekts, kas ir paredzēts hidrobiontu zinātniskā monitoringa programmām. Šo komplektu varēs izmantot dabaszinātņu virziena studenti vides pētījumu veikšanai, kā arī izstrādājot laboratorijas darbus. Hidrogrāfijas datu ieguves un attēlošanas moduļa iegāde būtiski uzlabos zinātnisko aprīkojumu, kas tiek izmantots studentu lauka kursos bioloģijā un vides zinātnē, tas uzlabos pētāmo objektu vizualizāciju un dos iespēju piedalīties studiju un pētniecības procesā lielākam studējošo skaitam.

  Būtisku ieguldījumu studiju vides modernizēšanai un uzlabošanai sniegs piegādātais laboratorijas eksperimentālo pētījumu sistēmu komplekss ex-situ eksperimentu veikšanai ar hidrobiontiem – vienas šūnas analīzes komplekts, piederumi DNS izdalīšanai un analīzei, kā arī programmatūra analīzēm. Piegādātais aprīkojums tiks izmantots studiju virziena “Dzīvās dabas zinātnes” studiju procesa un pētnieciskās darbības modernizēšanai un uzlabošanai.

  Pasākumu kalendārs

  < Jūnijs >
  30 31 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 1 2 3

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading