• A- A A+
 • Zinātniskie lasījumi – ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference

  Ikgadējā starptautiskā konference „Zinātniskie lasījumi”

  Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē (DU HF) tiek rīkota kopš 1991. gada janvāra, tāpēc tās organizētāji un dalībnieki to iesaukuši arī par Janvāra lasījumiem. Tās norises dienas ir nemainīgas – katra gada janvāra pēdējā ceturtdiena un piektdiena. Konference ir vērienīgākais fakultātes zinātniskais notikums, kas reprezentē svarīgākās DU pārstāvētās humanitāro zinātņu jomas, tematiskos lokus, pētnieciskās metodoloģijas un starpdisciplinārās inovācijas. Ik gadu konferencē piedalās ievērojams skaits pasaulē atzītu autoritatīvu un jauno pētnieku no Latvijas un dažādām pasaules valstīm.

  DU HF janvāra „Zinātnisko lasījumu” misija – pulcēt zinātniekus, lai diskutētu par aktuāliem lingvistikas, literatūrzinātnes, vēstures un kultūras jautājumiem, piemērojot humanitāro zinātņu procesu raksturošanai gan tradicionālas un aprobētas, gan mūsdienīgas un starpdisciplināras pētnieciskās metodoloģijas, uzturētu un veidotu zinātniskos kontaktus. Īpašs konferences fokuss ir tie pētnieciskie virzieni, kuros DU HF veic padziļinātu specializāciju – salīdzināmā literatūrzinātne, sastatāmā valodniecība, tulkojumzinātne, reģionālistika, mutvārdu vēstures pētījumi, perifērijas un diasporas fenomenu raksturojums.
  Nereti konferences laikā DU HF slēdz jaunus sadarbības līgumus. Konferences idejas inspirētājs ir DU HF profesors, Dr. habil. philol., LZA korespondētājloceklis Fjodors Fjodorovs. Janvāra „Zinātnisko lasījumu”materiāli tiek publicēti starptautiskās citējamības EBSCO indeksā iekļautajos zinātnisko rakstu krājumos: „Komparatīvistikas almanahs. Journal of Comparative Studies”, „Literatūra un kultūra: process, mijiedarbības, problēmas”, „Vēsture: avoti un cilvēki”, „Valoda dažādu kultūru kontekstā”, „Kultūras studijas”.

  The annual international conference “Scientific Readings”

  has been organized at the Faculty of Humanities of Daugavpils University since January 1991; therefore its organizers and participants call itJanuary Readings. The days when it takes place are always the last Thursday and Friday of January every year. The conference is the biggest research event at the faculty that represents the major spheres of the humanities, research subjects, methodologies, and interdisciplinary innovations at DU. Among the participants of his annual venue are a large number of well-known and young researchers both from Latvia and many countries over the world.

  The mission of the “Scientific Readings” of DU is to bring together researchers to discuss topical issues in linguistics, literary science, history, and culture, applying both traditional, approbated and modern, interdisciplinary research methodologies to characterizing the processes of the humanities, sustain and establish research contacts. Special focus of the conference is on those research trends that the Faculty of the Humanities of DU specialize in – comparative literature, contrastive linguistics, translation studies, regional studies, oral history research, characteristics of the phenomena of periphery and diaspora. New cooperation agreements are often signed during the conference by the Faculty of the Humanities of DU. The idea of the conference was inspired by DU Faculty of the Humanities professor, Dr. habil. philol., corresponding member of Latvia Academy of Science, Fjodors Fjodorovs. The papers presented at the “Scientific Readings” are published in research paper collections added to the international citation index EBSCO: “Comparative Studies Almanac. Journal of Comparative Studies”, “Literature and Culture: Process, Interaction, Problems”, “History: Sources and People”, “Language in the Context of Various Cultures”, “Culture Studies”.

  2019. gada 24. – 25. janvāris

  Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXIX ZINĀTNISKIE LASĪJUMI.
  Tematika:

  • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
  • SLĀVU VALODAS VĒSTURES UN KULTŪRAS KONTEKSTĀ
  • JAUNĀKIE PĒTĪJUMI ĢERMĀNISTIKĀ
  • ANGĻU VALODA: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
  • MŪSDIENU PĒTĪJUMI TRANSLATOLOĢIJĀ
  • NOZIEGUMS UN SODS LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
  • EKOKRITISKAIS DISKURSS LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
  • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

  Lasījumos piedalījās 182 referenti no Apvienotās Karalistes, Armēnijas, Baltkrievijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas.

  Par konferenci XXIX ZINĀTNISKIE LASĪJUMI
  Programma
  Foto galerija

  2018. gada 25. – 26. janvāris

  Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXVIII ZINĀTNISKIE LASĪJUMI.
  Tematika:

  • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
  • SLĀVU VALODAS VĒSTURES UN KULTŪRAS KONTEKSTĀ
  • VĀCBALTU TEKSTI: VALODNIECĪBA UN POĒTIKA
  • ANGĻU VALODA: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
  • MŪSDIENU PĒTĪJUMI TRANSLATOLOĢIJĀ
  • MASKULĪNAIS LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
  • ROBEŽA UN DIASPORA LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
  • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

  Lasījumos piedalījās 166 referenti no Apvienotās Karalistes, Baltkrievijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Zviedrijas.

  Par konferenci XXVIII ZINĀTNISKIE LASĪJUMI
  Programma
  Foto galerija

  2017. gada 26. – 27. janvāris
  Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXVII ZINĀTNISKIE LASĪJUMI.
  Tematika:

  • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
  • SLĀVU VALODAS VĒSTURES UN KULTŪRAS KONTEKSTĀ
  • VĀCBALTU TEKSTI: VALODNIECĪBA UN POĒTIKA
  • ANGĻU VALODA: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
  • MŪSDIENU PĒTĪJUMI TRANSLATOLOĢIJĀ
  • SADZĪVES KULTŪRA
  • ROBEŽA UN DIASPORA LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
  • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI
  • VIRTUĀLAIS VALODĀ, LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ

  Lasījumos piedalījās 184 referenti no Apvienotās Karalistes, Baltkrievijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Ukrainas, Vācijas un Zviedrijas.

  Par konferenci XXVII ZINĀTNISKIE LASĪJUMI
  Programma
  Foto galerija

  2016. gada 28. – 29. janvāris
  Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXVI ZINĀTNISKIE LASĪJUMI.
  Tematika:

  • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
  • SLĀVU VALODAS VĒSTURES UN KULTŪRAS KONTEKSTĀ
  • VĀCBALTU TEKSTI: VALODNIECĪBA UN POĒTIKA
  • ANGĻU VALODA: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
  • HIBRIDITĀTE LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
  • ROBEŽA UN DIASPORA LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
  • SVĒTKU FENOMENS KULTŪRĀ
  • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

  Lasījumos piedalījās 245 referenti no Amerikas Savienotajām Valstīm, Armēnijas, Baltkrievijas, Bulgārijas, Gruzijas, Igaunijas, Kazahstānas, Krievijas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas un Ukrainas.

  Par konferenci XXVI ZINĀTNISKIE LASĪJUMI
  Programma
  Foto galerija

  2015. gada 29. – 30. janvāris

  Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI.

  Tematika:

  • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
  • SLĀVU VALODAS VĒSTURES UN KULTŪRAS KONTEKSTĀ
  • VĀCBALTU TEKSTI: VALODNIECĪBA UN POĒTIKA
  • ANGĻU VALODA: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
  • PAAUDZES LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
  • ROBEŽA UN DIASPORA LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
  • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

  Lasījumos piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Vācijas, Baltkrievijas, Polijas, Krievijas, Ukrainas, Gruzijas, Itālijas un Nigērijas.

  Par konferenci XXV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI
  Programma
  Foto galerija

  2014. gada 30. – 31. janvāris

  Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXIV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI.

  Tematika:

  • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
  • SLĀVU VALODAS VĒSTURES UN KULTŪRAS KONTEKSTĀ
  • VĀCBALTU TEKSTI: LINGVISTIKA UN POĒTIKA
  • ANGĻU VALODAS LINGVISTISKIE ASPEKTI UN POĒTIKA
  • GASTRONOMIJA LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
  • LITERATŪRAS ŽANRU MODIFIKĀCIJAS
  • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI
  • VĒSTURISKĀ ATMIŅA

  Lasījumos piedalījās 280 referenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Lielbritānijas, Vācijas, Baltkrievijas, Polijas, Krievijas, Ukrainas un Gruzijas. Atskatoties uz iepriekšējo gadu Zinātniskajiem lasījumiem, tas ir lielākais dalībnieku skaits.

  Par konferenci XXIV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI
  Programma 
  Foto galerija 

  2013. gada 24. – 25. janvāris

  Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultāres XXIII ZINĀTNISKIE LASĪJUMI
  Tematika:

  • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
  • SLĀVU VALODAS: VALODA, VĒSTURE UN KULTŪRA
  • VĀCU VALODA KĀ MŪSDIENU LINGVISTIKAS PĒTNIECĪBAS OBJEKTS
  • ANGĻU VALODAS KONTRASĪVAIS UN SOCIOLINGVISTISKAIS ASPEKTS
  • MŪZIKA LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
  • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

  Zinātniskajos lasījumos piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieki no 12 valstīm: ASV, Baltkrievijas, Gruzijas, Igaunijas, Japānas, Krievijas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Polijas, Taivānas un Ukrainas.

  Par konferenci XXIII ZINĀTNISKIE LASĪJUMI
  Programma 
  Foto galerija 

  2012. gada 26. – 27. janvāris

  Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXII ZINĀTNISKIE LASĪJUMI
  Tematika:

  • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
  • SLĀVU VALODAS: VALODA, VĒSTURE UN KULTŪRA
  • VĀCU VALODA KĀ MŪSDIENU LINGVISTIKAS PĒTNIECĪBAS OBJEKTS
  • ANGĻU VALODAS KONTRASTĪVAIS UN SOCIOLINGVISTISKAIS ASPEKTS
  • VĒSTULE KULTŪRĀ
  • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

  Lasījumos piedalījās 235 dalībnieki no 10 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Francijas, Lielbritānijas, Vācijas, Japānas.

  Par konferenci XXII ZINĀTNISKIE LASĪJUMI 
  Programma
  Foto galerija 

  2011. gada 27. – 28. janvāris

  Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes „XXI ZINĀTNISKIE LASĪJUMI”

  Tematika:

  • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
  • SLĀVU VALODAS: VALODA, VĒSTURE UN KULTŪRA
  • VĀCU VALODA KĀ MŪSDIENU LINGVISTIKAS PĒTNIECĪBAS OBJEKTS
  • ANGĻU VALODAS KONTRASTĪVAIS UN SOCIOLINGVISTISKAIS ASPEKTS
  • KRĀSA LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
  • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

  Lasījumos piedalījās 222 zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Lielbritānijas, Vācijas, Polijas, ASV.

  Par konferenci XXI ZINĀTNISKIE LASĪJUMI 
  Programma
  Foto galerija

  2010. gada 28. – 29. janvāris

   

  Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes „XX ZINĀTNISKIE LASĪJUMI”

  Tematika:

  • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
  • SLĀVU VALODAS: VALODA, VĒSTURE UN KULTŪRA
  • VĀCU VALODA KĀ MŪSDIENU LINGVISTIKAS PĒTNIECĪBAS OBJEKTS
  • ANGĻU VALODAS KONTRASTĪVAIS UN SOCIOLINGVISTISKAIS ASPEKTS
  • PRIEKŠMETU PASAULE LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
  • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

  Lasījumos piedalījās 228 zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Polijas, Francijas, Austrijas, ASV.

  Par konferenci XX ZINĀTNISKIE LASĪJUMI
  Programma
  Foto galerija 

  2009. gada 29. – 30. janvāris

   

  Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes „XIX ZINĀTNISKIE LASĪJUMI”

  Tematika:

  • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
  • SLĀVU VALODAS: VALODA, VĒSTURE UN KULTŪRA
  • VĀCU VALODA KĀ MŪSDIENU LINGVISTIKAS PĒTNIECĪBAS OBJEKTS
  • ANGĻU VALODAS KONTRASTĪVAIS UN SOCIOLINGVISTISKAIS ASPEKTS
  • DZĪVNIEKU LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
  • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

  Lasījumos piedalījās 247 zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, Lielbritānijas, Vācijas, Kazahstānas, Slovākija.

  Par konferenci XIX ZINĀTNISKIE LASĪJUMI
  Programma
  Foto galerija 

  2008. gada 24. – 25. janvāris

   

  Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes „XVIII ZINĀTNISKIE LASĪJUMI”

  Tematika:

  • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
  • SLĀVU VALODAS: VALODA, VĒSTURE UN KULTŪRA
  • VĀCU VALODA KĀ MŪSDIENU LINGVISTIKAS PĒTNIECĪBAS OBJEKTS
  • ANGĻU VALODAS KONTRASTĪVAIS UN SOCIOLINGVISTISKAIS ASPEKTS
  • PERSONVĀRDS LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
  • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

  Lasījumos piedalījās 224 zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, Lielbritānijas.

  2007. gada 25. – 26. janvāris

   

  Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes „XVII ZINĀTNISKIE LASĪJUMI”

  Tematika:

  • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA
  • SLĀVU VALODAS:LINGVOKULTUROLOĢISKAIS ASPEKTS
  • VĀCU VALODA KĀ MŪSDIENU LINGVISTIKAS PĒTNIECĪBAS OBJEKTS
  • ANGĻU VALODAS KONTRASTĪVAIS UN SOCIOLINGVISTISKAIS ASPEKTS
  • DEBESPUSES LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
  • ŽESTA POĒTIKA SLĀVU UN PASAULES LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
  • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

  Lasījumos piedalījās 220 zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Šveices, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, Vācijas.

  2006. gada 26. – 27.janvāris Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes „XVI ZINĀTNISKIE LASĪJUMI”

  Tematika:

  • BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA SLĀVU VALODAS KONTRASTĪVAJĀ UN SALĪDZINĀMAJĀ ASPEKTĀ
  • ĢERMĀNISTIKAS AKTUALITĀTES KONTRASTĪVAJĀ SKATĪJUMĀ
  • ANGĻU VALODAS KONTRASTĪVAIS UN
  • SOCIOLINGVISTISKAIS ASPEKTS
  • PILSĒTAS TEKSTS LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ
  • ZIEDI SLĀVU UN PASAULES LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ KOMPARATĪVISTIKAS SEKCIJA (SALĪDZINĀMĀ LITERATŪRZINĀTNE): „CEĻOJOŠĀS” LITERĀRĀS STRUKTŪRAS
  • VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI

  Lasījumos piedalījās 268 zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, Vācijas, Lielbritānijas, Rumānijas, Čehijas, Itālijas.

  2005.gada 27.-28.janvāris Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XV Zinātniskie lasījumi

  Tematika: baltu valodas, slāvu valodas kontrastīvajā un salidzināmajā aspektā, slāvu literatūra un kultūra, aktuālas moderno valodu problēmas dažādu kultūru kontekstā, svešvalodu (angļu, franču, zviedru) mācību metodikas jautājumi, literatūras un kultūras procesu aktualitātes, vēsture.

  Piedalās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Vācijas, Lielbritānijas, Šveices un Grieķijas.

  2004.gada 29.-30.janvāris Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XIV Zinātniskie lasījumi

  Tematika: baltu valodas, slāvu valodu pētīšanas problēmas, vācu valodas mācīšanas metodiskie aspekti, vācu valodas lingvistiskie aspekti kontrastīvajā skatījumā, literatūras un kultūras jautājumi vāciski runājošās valstīs, svešvalodu (angļu, franču) mācību metodikas jautājumi, literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas; pasaules literatūras un kultūras vēsture; vēsture.

  Piedalās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Lielbritānijas, Vācijas, Zviedrijas, Francijas, Norvēģijas.

  2003.gada 30.-31.janvāris Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XIII Zinātniskie lasījumi

  Tematika: baltu valodas, slāvu valodu pētīšanas problēmas: valodas struktūra, teksts, diskurss; valodas vēsture, etimoloģija, dialektoloģija; lingvistikas didaktika; vācu valodas mācīšanas metodiskie aspekti, vācu valodas lingvistikas aktualitātes, svešvalodu (angļu, franču) mācību metodikas jautājumi; literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas; pasaules literatūras un kultūras vēsture; vēsture.

  Piedalās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Lielbritānijas, Vācijas, Polijas, Norvēģijas, Japānas.

  2002.gada 24.-25.janvāris Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XII Zinātniskie lasījumi

  (Latviešu valoda, slāvu valodu pētīšanas problēmas (leksika, teksts, diskurss, valodas vēsture, etimoloģija, dialektoloģija, valodas struktūra, lingvistikas didaktika), vācu valodas lingvistiskie un metodiskie aspekti, angļu valodas lingvistiskie un sociolingvistiskie aspekti dažādu kultūru kontekstā, angļu literatūras un mācību metodikas jautājumi, latviešu literatūra un kultūra, krievu un pasaules literatūra un kultūra, vāsture).

  Piedalās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas,Polijas, Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas, Anglijas, Vācijas.

  2001.gada 25.- 26.janvāris Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Humanitārās fakultātes XI Zinātniskie lasījumi

  (Latviešu valoda, angļu valoda (lingvistiskie aspekti, mācīšanas metodiskie aspekti),vācu valoda (leksikoloģija, frazeoloģija, teksts, diskurss, komunikācija, valodas vēsture, dialektoloģija, gramatika, valodu mācību metodika), latviešu literatūra un kultūra, krievu un pasaules literatūra, vēsture, sociālās zinātne).

  Piedalās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas, Ukrainas, Anglijas.

  2000.gada 27.- 29.janvāris Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Humanitārās fakultātes X Zinātniskie lasījumi

  (Vēsture un sociālās zinātnes, vācu valoda, svešvalodu (angļu, franču) lingvistiskie aspekti, svešvalodu(angļu, franču) mācīšanas metodiskie aspekti, latviešu valoda, leksikoloģija, fonētika, gramatika, teksts, diskurss, komunikācija, valodu mācību metodika, baltu literatūra, krievu literatūra un kultūra)

  1999.gada 22.- 30.janvāris Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Humanitārās fakultātes IX Zinātniskie lasījumi

  (Vispārīgā un krievu valodniecība, vēsture, vācu valoda, angļu valoda, latviešu valoda, latviešu literatūra un kultūra, krievu literatūra un kultūra)

  1998.gada 28.janvāris-3.februāris Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Humanitārās fakultātes VIII Zinātniskie lasījumi

  (Vispārīgā un krievu valodniecība, vēsture, vācu valoda, angļu valoda, latviešu valoda, latviešu literatūra un kultūra, krievu literatūra un kultūra)

  1997.gada 30.janvāris-1.februāris Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Humanitārās fakultātes VII Zinātniskie lasījumi

  (Vispārīgā un krievu valodniecība, vēsture, vācu valoda, angļu valoda, latviešu valoda, latviešu literatūra un kultūra, krievu literatūra un kultūra)

  1996.gada 25.-31.janvāris Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Humanitārās fakultātes VI Zinātniskie lasījumi

  (Literatūras zinātnes, latviešu literatūra, angļu valoda, krievu valoda, krievu valodas metodika, vēsture, vācu valoda, latviešu valoda)

  1995.gada 31.janvāris-1.februāris Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Humanitārās fakultātes V Zinātniskie lasījumi

  (Literatūras zinātnes, vispārīgā un krievu valodniecība, vēsture, vācu valoda, angļu valoda, latviešu valoda, latviešu literatūra un kultūra)

  1994.gada 27.janvāris-1.februāris Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Humanitārās fakultātes IV Zinātniskie lasījumi

  (Literatūras zinātnes, vispārīgā un krievu valodniecība, vēsture, vācu valoda, angļu valoda, latviešu valoda, latviešu literatūra un kultūra)

  1993.gada 28.-29.janvāris Daugavpils Pedagoģiskā institūta Filoloģiskās fakultātes III Zinātniskie lasījumi

  (Vēsture, vācu valoda, angļu valoda, latviešu valoda, vispārīgā un krievu valodniecība, literatūras zinātnes)

  1992.gada 23.-24.janvāris Daugavpils Pedagoģiskā institūta Filoloģiskās fakultātes II Zinātniskie lasījumi

  (Vēsture, vācu valoda, angļu valoda, krievu un ārzemju literatūra, literatūrzinātnes, krievu un vispārīgā valodniecība, latviešu filoloģija un kultūra)

  1991.gada 23.-24.janvāris Daugavpils Pedagoģiskā institūta Filoloģiskās fakultātes I Zinātniskie lasījumi

  (Krievu un ārzemju literatūra, ģermāņu valodas, krievu un vispārīgā valodniecība, latviešu filoloģija un kultūra)

   

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading