• A- A A+
 • Zinātniskās publikācijas

  Ilgtspējīgas izglītības institūta zinātnisko darbību raksturo arī Institūta personāla zinātniskās publikācijas. Laika posmā no 2004. gada līdz 2011. gadam ir tapušas 154 zinātniskās publikācijas, kas ir daudzveidīgas pēc to tematiskās ievirzes un ir saistītas ar nozīmīgākajiem III zinātnisko projektu virzieniem:

  • ilgtspējīgas izglītības teorijas izstrāde un ieviešana;
  • ilgtspējīgas pētnieciskās infrastruktūras izveide;
  • skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas attīstības mērķi;
  • neformālās, informālās un profesionālās izglītības teorijas un prakses ilgtspējīga attīstība;
  • uz ilgtspējību orientētas ar pētniecību saistītas vides, pētniecības prasmju un pētnieka identitātes izpēte.

  Publikāciju kvantitatīvo atspoguļojumu pēc to tematiskās ievirzes skatīt tabulā Nr. 1.

  1. tabula

  Publikāciju kvantitatīvais atspoguļojums

  Publikāciju tematiskā ievirze 2011(skaits) 2010(skaits) 2009(skaits) 2008(skaits) 2007(skaits) 2006(skaits) 2005(skaits) 2004(skaits) (skaitskopā)
  Ilgtspējīgas izglītības teorijas izstrāde un ieviešana 2 2 3 5 4 16
  Uz ilgtspējību orientētas ar pētniecību saistītas vides, pētniecības prasmju un pētnieka identitātes izpēte 5 10 3 5 6 29
  Skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas attīstības mērķi 6 4 6 6 15 14 5 4 60
  Neformālās, informālās un profesionālās izglītības teorijas un prakses ilgtspējīga attīstība 10 5 11 2 9 9 3 49
  Kopā 11 26 14 24 26 28 18 7 154

  Zinātnisko publikāciju daudzveidību nosaka ne tikai to saturs, bet arī sekojoši publikāciju tipi:

  • SCI (Social Sciences Citation Index) indeksēšanas datubāzē iekļautie raksti;
  • raksti starptautiski pieejamās datu bāzēs;
  • raksti anonīmi recenzētos starptautiskos zinātniskos izdevumos;
  • raksti LZP atzītos zinātniskajos izdevumos;
  • raksti citos zinātniskajos izdevumos.

  Publikāciju skaitlisko apkopojumu pēc to tipiem skatīt tabulā Nr. 2.

  2. tabula

  Publikāciju skaitliskais apkopojums pēc to tipiem

  Publikāciju tips 2011(skaits)  2010(skaits)  2009(skaits) 2008(skaits) 2007(skaits) 2006(skaits) 2005(skaits) 2004(skaits) (skaitskopā)
  Raksti zinātniskajā periodikā, zinātniskajā literatūrā un starptautiski pieejamās datu bāzēs (SCI) 1 3 1 3 2 2 2 1 15
  Raksti anonīmi recenzētos zinātniskajos izdevumos un starptautiski pieejamās datu bāzēs 1 1 4 5 6 3 1 21
  Raksti LZP atzītos zinātniskajos izdevumos 3 2 9 3 17
  Raksti citos zinātniskajos izdevumos 9 23 9 15 10 20 10 5 101
  Kopā 11 26 14 24 26 28 18 7 154

  Sadarbība ar citām zinātniskām institūcijām

  Ilgtspējīgas izglītības institūtas sadarbojas ar vairāk nekā 50 nacionāla un starptautiska mēroga zinātniskām institūcijām. Institūta intensīvās un daudzveidīgās sadarbības rezultātā tiek:

  • izdoti starptautiskās datu bāzēs iekļauti izdevumi un starptautiski atzīti rakstu krājumi;
  • organizētas starptautiskas konferences;
  • izveidoti starptautiski zinātniski tīklojumi;
  • nodrošināta dalība starptautiskās un nacionālās asociācijās.

  Starptautiskās datu bāzēs iekļauti izdevumi

  Kopš 2002. gada Institūts izdod starptautisku žurnālu, kura nosaukums no 2002. gada līdz 2006. gadam ir Journal of Teacher Education and Training (turpmāk JTET). Kopš 2007. gada žurnāla nosaukums ir Journal of Teacher Education for Sustainability (turpmāk JTEFS). Žurnāls ir starptautiski atzīts koleģiāli recenzēts periodisks izdevums, kura redkolēģiju veido zinātnieki no 16 valstīm, tai skaitā ASV, Brazīlijas, DĀR, Honkongas, Igaunijas, Irānas, Jamaikas, Kanādas, Lielbritānijas, Maltas, Meksikas, Nīderlandes, Norvēģijas, Somijas, Ungārijas, Vācijas. No 2002. līdz 2011. gadam žurnālā ticis publicēti 132 raksti no 20 pasaules valstīm (skat. 1.attēls).

  4657-5197-n

  1. att. No 2002. līdz 2011. gadam publicēto JTET/JTEFS rakstu autoru pārstāvētās valstis

  Žurnāls JTEFS ir pieejams sekojošās starptautiskās datubāzēs:

  Starptautiski atzīti rakstu krājumi

  Sadarbībā ar Baltijas un Melnās jūras reģiona valstu izglītības pētījumu konsorciju (Baltic and Black Sea Circle Consortium in Educational Research, turpmāk – BBCC) Institūtam 2006.gadā ir izdevis starptautiska zinātniska rakstu krājuma “Education and Sustainable Development: First Steps towards Changes” [Izglītība un ilgtspējīga attīstība: Pirmie soļi ceļā uz pārmaiņām] 1. sējumu (416 lpp.). 2007.gadā ir iznācis krājuma 2. sējums (296 lpp.). Gan krājuma 1. sējumā, gan 2. sējumā ir ietverti 10 valstu zinātnieku pētījumi. Kopš 2009. gada krājuma 1. un 2. sējums ir pieejams e-versijā Ebrary kolekcijāhttp://www.ebrary.com/corp/. Rakstu krājums ir starptautiski atzīts un koleģiāli recenzēts izdevums ar redkolēģiju no 14 konsorcija dalībvalstīm: Somijas, Jamaikas, ASV, Meksikas, Austrālijas, Vācijas, Kanādas, Malāzijas, Igaunijas, Honkongas, Maltas, Lietuvas, Latvijas, Nīderlandes un Lielbritānijas.

  Ilgtpējīgas Izglītības Institūta publikācijas žurnālā “Journal of Teacher Education for Sustainability” (kopš 2007. gada)

  7th International JTEFS/BBCC Conference “Sustainable Development. Culture. Education.” (Abstract book) (PDF, 494.8 Kb)
  7th International JTEFS/BBCC Conference “Sustainable Development. Culture. Education.” (Proceedings) (PDF, 2.2 Mb)
  8th International JTEFS/BBCC Conference “Sustainable Development. Culture. Education.” (Abstract book) (PDF, 10.4 Mb)
  9th International JTEFS/BBCC Conference “Sustainable Development. Culture. Education.” (Proceedings) (PDF, 4.7 Mb)
  9th International JTEFS/BBCC Conference “Sustainable Development. Culture. Education.” (Abstract book) (PDF, 587.4 Kb)

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading