• A- A A+
 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ’’Pirmsskolas skolotājs’’

  1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ’’Pirmsskolas skolotājs’’
  Fakultāte Izglītības un vadības fakultāte
  Iegūstamā kvalifikācija Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un skolotāja kvalifikācija ar tiesībām strādāt pirmsskolas izglītības skolotāja profesijā
  Studiju veids un ilgums 2 gadi pilna laika klātienes studijas

  2,5 gadi nepilna laika klātienes studijas

  Studiju kursu apraksti Pilna laika studiju kursu apraksti
  Nepilna laika studiju kursu apraksti

  Uzņemšanas prasības:

  Vidējā profesionālā izglītība vai  vispārējā vidējā izglītība

  *Vidējās izglītības dokumenta gada vidēja atzīme obligātajos mācību priekšmetos ir ne zemāka par 7 ballēm (ja vidējā atzīme atestātā ir zemāka par 7 ballēm, ir iespēja kārtot pārbaudījumu – pārrunas (mutisks pārbaudījums). Zemākais vidējās atzīmes slieksnis – 6 balles).

  *Vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos tiek aprēķināta no šādiem vidējās izglītības mācību priekšmetiem:

  – izglītības programmās ar latviešu mācībvalodu: latviešu valoda, latviešu literatūra, angļu valoda, krievu valoda, vācu valoda, franču valoda, matemātika (algebra, ģeometrija), informātika, sports, dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture, mūzika un vizuālā māksla, ja tādi ir norādīti vidējās izglītības dokumentā;

  – mazākumtautību izglītības programmās: latviešu valoda un literatūra, mazākumtautību valoda, mazākumtautību literatūra, mazākumtautību valoda un literatūra, angļu valoda, vācu valoda, franču valoda, krievu valoda, matemātika (algebra, ģeometrija), informātika, sports, dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture, mūzika un vizuālā māksla, ja tādi ir norādīti vidējās izglītības dokumentā.

  Kopējais vērtējums veidojas no:

  vidējās atzīmes obligātajos mācību priekšmetos, ko apliecina vidējās izglītības dokuments – 25%;

  vērtējumiem centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā (vai STIP svešvalodā) – 25% (personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: a) gala atzīme latviešu valodā un literatūrā, b) gala atzīme matemātikā, c) gala atzīme svešvalodā/vai STIP svešvalodā)

  iestājpārbaudījuma (izglītības gadījuma analīze): mutisks un rakstveida (200-300 vārdu) – 50%.

  Priekšrocības:

  • Rekomendācijas un/vai apliecinājumi par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā darbā (piemēram, darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā; auklītes darbs u.c.) un brīvprātīgo darbu (piemēram, dalība jauniešu NVO, interešu izglītībā, dažādu nometņu, kursu, semināru organizēšanā un/vai īstenošanā u.c.).
  • 2. Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātnisko konferenču un olimpiāžu dalībnieki (1.-3. vietu ieguvēji).

   

  Studiju laikā Tu apgūsi:

  Studiju programmas saturs tiek pēctecīgi strukturēts studiju kursos un praksēs, kas nodrošina pakāpenisku profesionālās kompetences apguvi un ir virzīts uz teorētiskās un praktiskās pieredzes integrāciju.

  1.studiju gadā studējošie apgūst vispārizglītojošos studiju kursus Skolotāja profesionālās darbības pamati, Psiholoģija skolotājiem, Sociāli emocionālā mācīšanās, Pedagoģiskā procesa tiesiskie aspekti, Pētniecība izglītībā, kas nodrošina izpratni par studijām un studiju kursu satura integrāciju pirmsskolas izglītības praksē. Studiju kursu apguve veido prasmes analizēt, strukturēt apgūtās zināšanas un veidot teorijas sasaisti ar praktisko pedagoģisko darbību.

  Nozares teorētiskajos studiju kursos Bērnības pedagoģija, Bērna attīstības fizioloģija, higiēna un pirmās palīdzības pamati, Rotaļdarbība un starpdisciplinaritāte studējošie veido izpratni par bērna holistisku personības attīstību un kompetenci bērncentrētas pieejas realizācijā pirmsskolas izglītības praksē, kā arī apgūst nepieciešamās teorētiskās zināšanas darbībai pirmsskolas izglītības skolotāja profesijā.

  Nozares profesionālās specializācijas studiju kursos Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas, Sociālās un pilsoniskā mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas, Tehnoloģiju mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas studējošie sāk apgūt profesionālo kompetenci mācību jomu saturā un integrētajā mācību metodikā.

  Studējošajiem tiek nodrošināta iespēja attīstīt un pilnveidot profesionālo kompetenci arī praksēs, organizējot un vadot pedagoģisko procesu pirmsskolas izglītības iestādēs.

  Pirmsskolas izglītības prakses laikā studējošie  iepazīstas ar pirmsskolas izglītības iestādi kā mikrosistēmu, kā arī bērnu un pieaugušo mācību un audzināšanas darba saistību ar citām mikrosistēmām un sabiedrību kopumā.

  Agrīnās bērnības prakse ļauj studējošajiem pilnveidot prasmes vērot, organizēt un vadīt agrīnā pirmsskolas vecuma bērnu aktivitātes dažādos darbības veidos.

  2.studiju gadā studējošie turpina apgūt teorētiskās zināšanas vispārizglītojošos studiju kursos Izglītības vadība, Iekļaujoša izglītība, Valsts, civilā un vides aizsardzība, kuru saturs paredz pilnveidot kompetenci risināt pirmsskolas izglītībā aktuālus problēmjautājumus dažādās sociālās vidēs.

  Nozares teorētiskajā studiju kursā Pirmsskolas pedagoģiska procesa organizācija un vadība studējošie iegūst kompetenci plānot un vadīt pirmsskolas pedagoģisko procesu caurviju prasmju apguvei.

  Nozares profesionālās specializācijas studiju kursos Valodu mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas, Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas,  Dabaszinātņu mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas, Matemātikas mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas studējošie turpina apgūt mācību satura jomu metodiku.

  Kompetenci patstāvīgi, mērķtiecīgi un atbildīgi plānot un īstenot pedagoģisko darbību studējošie pilnveido arī Pirmsskolas skolotāja pedagoģiskajā praksē, kas nodrošina pāreju no daļēji patstāvīgas profesionālās darbības uz patstāvīgu profesionālo darbību, kā rezultātā tiek pilnveidotas studējošo pētnieciskās, pašvērtējuma un pašrefleksijas prasmes, kā arī prasmes analizēt pirmsskolas mācību procesu un iegūt pētnieciskos datus kvalifikācijas darba izstrādei. Prakses uzdevumu īstenošana veicina studējošo patstāvību, atbildību un pilnveido prasmes izmantot iepriekš apgūtās zināšanas pirmsskolas profesionālajā jomā, tādējādi, veidojot izpratni par skolotāja profesionālo darbību un gūstot informāciju par pirmsskolas izglītības iestādes darba specifiku, mācību un audzināšanas procesa organizēšanu.

  Studiju gada sākumā studējošie uzsāk arī sava kvalifikācijas darba tēmas izvēli un darba izstrādi, kuru viņi īsteno studiju gada garumā un  aizstāv valsts noslēguma pārbaudījumā, kurā akcents tiek likts uz teorētisko zināšanu, kā arī praktisko iemaņu un prasmju integrāciju pirmsskolas izglītības praksē.  Kvalifikācijas darba aizstāvēšana sniedz iespēju nostiprināt iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes un ļauj sagatavoties profesionālās kvalifikācijas ieguvei

  Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

  • strādāt pirmsskolas izglītības iestādēs vai citās ar pirmsskolas izglītību saistītās valsts vai privātās struktūrās.
  • Turpināt studijas Daugavpils Universitātes profesionālā bakalaura studiju programmā ”Sākumizglītības skolotājs”, sākot ar 3. studiju gadu, apgūt kvalifikāciju ”Sākumizglītības skolotājs” un iegūt bakalaura grādu izglītībā, kā arī turpināt studijas profesionālajās programmās, kuras paredzētas studijām uz pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības pamata

   

  Programmas direktors:

  Dr.psych, Mg.Ed., docente Aļona Korniševa

  e-pasts: alona.korniseva@du.lv

  tālr.: +371 65428636

   

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading