• A- A A+
 • Projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” aktualitātes 2021. gada 1. ceturksnī

  Aktualizēts 31.03.2021 09:35

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” Nr. 8.2.1.0/18/I/005 (turpmāk – ESF projekts) ietvaros 2021. gada 1. ceturksnī (janvāris – marts) tika turpināta otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” aprobācija, kā arī turpinātas diskusijas par uzņemšanu profesionālajā bakalaura studiju programmā “Skolotājs” un tās aprobāciju 2021./2022. studiju gadā Daugavpils Universitātē.

  Šī gada 27. janvārī  izglītības projekta “Mācītspēks” ietvaros notika digitālā konference “Meklējot jaudīgu izglītību”, kurā attālināti piedalījās arī otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” docētāja, Daugavpils 12. vidusskolas vēstures un sociālo zinību skolotāja, izglītības metodiķe, sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju koordinatore Daugavpilī Signita Gabrāne. S. Gabrāne ir Daugavpils Universitātes vieslektore un ESF projektā koordinēja sociālās un pilsoniskās jomas darba grupu, kas izstrādāja šīs jomas studiju kursu aprakstus. S. Gabrāne digitālās konferences ceturtajā blokā dalījās pieredzē par attālināto mācīšanos sociālās un pilsoniskās jomas priekšmetos, izklāstot, kā plānot  sasniedzamos rezultātus un to, kā skolotājs var saprast, ka skolēni ir sasnieguši izvirzītos rezultātus. S. Gabrāne akcentēja, ka arī attālinātajā mācīšanās procesā jāuzsver sadarbības, līdzdalības, argumentācijas un interpretēšanas prasmju  attīstīšana, kā arī sociāli emocionālā  mācīšanās, jo komunikācija ir ļoti svarīga. Savukārt jauno vielu attālinātajā procesā skolēni var apgūt patstāvīgi, piemēram, lasot, skatoties mācību video vai piedaloties virtuālajās ekskursijās. Dažādu e-rīku izmantošana un integrēšana ļauj dažādot mācību procesu. S. Gabrāne pastāstīja par izstrādātajiem snieguma līmeņa kritērijiem kā vērtēt skolēnu prasmi aktīvi mācīties tiešsaistes režīmā, uzsverot, ka “šajā tiešsaistes režīmā ir ļoti svarīgi nepazaudēt sociāli emocionālo saskari ar bērniem, jauniešiem un neaizmirst vērtības, jo pārbaudīt zināšanas ir pats vienkāršākais, iemācīt zināšanas ir pats vienkāršākais. Grūtāk ir tieši iemācīt prasmes un saglabāt šo tuvības sajūtu. Tādēļ arī šajā snieguma līmeņa aprakstā ir lielāks uzsvars uz darbošanos nevis pareizajām atbildēm.”

  Plašāk par Signitas Gabrānes pieredzi var dzirdēt šeit, bet digitālās konferences “Meklējot jaudīgu izglītību” ieraksts pilnā apjomā ir pieejams šeit (konferences ieraksts sākas 1. minūtes 45. sekundē).

  11. februārī projekta “Mācītspēks” ietvaros Facebook vietnē bija iespēja sekot līdzi diskusijai par izglītības iespējām Latgalē, par izglītības kvalitāti, skolotāja prestižu un studijām Daugavpils Universitātes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs”. Nodibinājuma “Iespējamā misija” komandas pārstāve Ramona Urtāne aicināja uz digitālo diskusiju “Meklējot jaudīgu izglītību: Latgale” Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāju Marinu Isupovu, DU docētāju, pētnieci Mārīti Kravali-Pauliņu un Daugavpils 10. vidusskolas datorikas skolotāju, projekta “Mācītspēks” dalībnieku un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” studējošo Andreju Grigorjevu. Diskusijas gaitā tika runāts par jauno skolotāju ikdienu, izaicinājumiem attālinātajā mācību procesā, par to, lai pēc studijām skolotāji nezaudētu entuziasmu un radošumu. “Palikt izglītībā, palikt par skolotāju, degt un nesadegt šajā sistēmā, bet, ja šīs pārmaiņas ir vajadzīgas, tad iet un “klauvēt” un spēt pastāvēt”, uzsvēra M. Kravale-Pauliņa. Savukārt A. Grigorjeva darbu skolā atzinīgi novērtēja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M. Isupova, atsaucoties uz 10. vidusskolas direktores teikto, ka viņiem ir ļoti paveicies ar Andreju, jo “viņam patīk skola, viņam patīk bērni un viņam patīk tas, ko viņš dara”. Diskusijas ieraksts pilnā apjomā ir pieejams šeit (diskusija sākas 3. minūtes 40. sekundē).

  Šī gada pirmajā ceturksnī projekta saturiskā vadītāja Eridiana Oļehnoviča regulāri piedalījās  kopīgajās  Zoom tikšanās ar otrā  līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” programmu direktorēm  Latvijas Universitātē (I. Margeviča-Grinberga) un Liepājas Universitātē (H. Vecenāne), kā arī ar nodibinājuma “Iespējamā misija” pārstāvjiem (K. Kravis, J. Šķesteris, M. Voicehoviča, R. Zaharova), apspriežot  pirmā pusgada studējošo anketēšanas rezultātus, datu apkopojumu un analīzi, kā arī diskutējot par nākamā studiju gada otrā līmeņa profesionālās studiju programmas “Skolotājs” vasaras mācību plānojumu un komunikāciju ar kandidātiem, kas izturējuši atlasi.

  Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” aprobācijas ietvaros E. Oļehnoviča piedalījās “Pedagoģiskās prakses II” studiju kursa apraksta, prakses dokumentācijas sagatavošanā, konsultējoties ar DU, LU un LiepU docētājiem un programmas  direktorēm, kā arī organizēja diplomdarba izstrādes prasību precizēšanu un saskaņošanu DU Izglītības un vadības fakultātes Domē. Sadarbībā ar nodibinājumu “Iespējamā misija” E. Oļehnoviča iesaistījās rīcības vadlīniju precizēšanā otrā līmeņa profesionālās studiju programmas “Skolotājs” studējošo potenciālās dalības/studiju pārtraukšanas uz laiku vai dalības izbeigšanas gadījumā, kā arī tika precizētas potenciālo studējošo atlases prasības un uzņemšanas nosacījumi otrā līmeņa profesionālajā studiju programmā “Skolotājs”. E. Oļehnoviča 17. februārī piedalījās IZM Skolotāju izglītības jaunveides konsultatīvās padomes sēdē, kurā tika analizēta informācija par otrā līmeņa profesionālās studiju programmas “Skolotājs” studējošo aptaujas rezultātiem un veidoti ieteikumi studiju programmas pilnveidei aprobācijas ietvaros.

  17. martā Daugavpils Universitātē attālināti tika organizēta Atvērto durvju diena, kuras ietvaros Zoom tiešsaistes platformā tika prezentētas arī jaunizveidotās studiju programmas izglītībā un pedagoģijā, tajā skaitā, profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs”. Potenciālajiem studentiem īpaši saistošas bija studiju iespējas veselības un fiziskās aktivitātes jomā.

  ESF projekta ietvaros 22. janvārī Zoom tiešsaistes platformā notika kopīgās doktora studiju programmas “Izglītības zinātnes” Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēde, kurā tika uzklausītas stipendiju saņēmēju – Lindas Krastiņas un Ilzes Brižas pārdomas un secinājumi par studijām 2020./2021.st.g. pirmajā semestrī doktora studiju programmā. Mērķstipendiātes – L. Krastiņa un I. Briža savās refleksijās akcentēja, ka studiju process kopumā ir pārdomāts un loģisks, pakāpeniski sagatavo doktorantus publikāciju veidošanai un promocijas darba izstrādei. Studiju programmā studiju kursus nodrošina gan Daugavpils Universitātes docētāji, gan Latvijas Universitātes mācībspēki. Lai pilnveidotu studiju programmas kvalitāti, doktorantes ieteica izveidot kopīgu platformu, kurā tiktu ievietoti studiju kursu materiāli, kas nodrošinātu visu studiju programmā iesaistīto  universitāšu doktorantiem vienotu pieeju resursiem un bibliotēkām.

  Daugavpils Universitātē notiek aprobācijas process sekojošās jaunizveidotajās studiju programmās:  kopīgā doktora studiju programmā “Izglītības zinātnes” (programmas direktore: prof. J. Davidova), akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Izglītības zinātnes” (programmas direktore: prof. J. Davidova), otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs” (programmas direktore: vad. pētn. E. Oļehnoviča), profesionālā bakalaura studiju programmā “Sākumizglītības skolotājs” (programmas direktore: doc. J. Badjanova) un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs” (programmas direktore: doc. A. Korniševa). Savukārt, profesionālās bakalaura studiju programmas “Skolotājs” (programmas kods 42141) direktors kopš 2021. gada 27. janvāra ir Izglītības un vadības fakultātes dekāns, docents Sergejs Čapulis (DU rektores rīkojums Nr. 4-17/14.1). Šajā studiju programmā ir notikušas  intensīvas diskusijas ar visu studiju programmas nodrošinājumā iesaistīto  struktūrvienību vadītājiem un dekāniem par plānoto uzņemšanu 2021./2022. studiju gadā.

   

  Papildu informācija:

  Ilona Fjodorova

  Projekta koordinatore

  E-pasts: ilona.fjodorova@du.lv

   

  Eridiana Oļehnoviča

  Projekta saturiskā vadītāja

  Tālr. 29130310

  E-pasts: eridiana.olehnovica@du.lv

   

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading