• A- A A+
 • Projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanas aktualitātes 2021. gada 2. ceturksnī

  Aktualizēts 30.06.2021 12:57

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” Nr. 8.2.1.0/18/I/005 (turpmāk – ESF projekts) ietvaros 2021. gada 2. ceturksnī (aprīlis–jūnijs) tika turpināta otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” aprobācija, kā arī turpināts darbs pie profesionālās bakalaura studiju programmas “Skolotājs” sagatavošanas uzņemšanai un aprobācijai 2021./2022. studiju gadā. Ir sagatavoti vairāki publicitātes materiāli sabiedrības informēšanai par jaunizveidotajām studiju programmām Daugavpils Universitātē.

  Šī gada 2. ceturksnī noritēja intensīvs darbs pie otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” aprobācijas. Pavasara semestrī studējošie aktīvi izstrādāja diplomdarbus un gatavojās to aizstāvēšanai. Diplomdarbu aizstāvēšana 8. jūnijā notika attālināti Zoom platformā. Pēc sekmīga studiju noslēguma un diplomdarbu aizstāvēšanas 21. jūnijā 15 otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” absolventi saņēma diplomus par skolotāja kvalifikācijas ieguvi.

  Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” absolventi un mācībspēki (DU publicitātes foto)

  Minēsim dažas absolventu refleksijas par darba vidē balstītajām studijām. Absolvente Ilona Anaņko-Bārtule atzina, ka “neskatoties uz iepriekšējo darba pieredzi skolā, šī programma deva man iespēju dziļāk izprast pedagoģiskās darbības būtību. Tā manī radīja pārliecību par savām spējām un par to, ka eju pareizo ceļu”. Savukārt studiju programmas absolvents Arkādijs Karavājevs uzsvēra, ka “šis mācību gads bija patiesi izaicinājumiem un jaunu ceļu meklējumiem bagāts!! Būt jaunam skolotājam, realizēt kompetenču pieeju, to visu organizēt gan klātienē, gan attālināti, sadarboties ar jaunajiem kolēģiem, un, protams, vienlaikus studēt DU – paskatoties atpakaļ, neizprotami, kā to visu varēju paveikt. Tagad, liekot punktus uz “i”, esmu sapratis to, ka pārliecība, prieks par darbu, motivācija kaut kam jaunam un tālāk ejošam bija tie katalizatori, kas man palīdzēja būt par lielisku skolotāju un veidot fantastisku sadarbību gan ar bērniem, gan ar vecākiem. Nav nozīmes notiekošajam pasaulē vai nepārliecinātībai ministriju līmenī, jo, tad, kad Tu pieslēdzies video stundai, tad sākas Tavs laiks, un to skolotājam neatņems neviens. Šis moments, skolēnu skatieni mazajos lodziņos, šie brīži man lika rast resursus gan sev, gan mērķu sasniegšanai, ko esmu izvirzījis sev!” Programmas absolvente Inese Beķere akcentēja, ka “dalība projektā “Mācītspēks” ir iedevusi nosaukumus manām darbībām klasē, jo skolā strādāju jau pirms tam, un devusi pārliecību, ka darbojos tā, kā vislabāk skolēniem. Uzskatu, ka šim projektam ir ļoti lielas iespējas piesaistīt darbam skolā nobriedušas personības ar dzīves pieredzi, pašapziņu un aicinājumu būt par skolotāju. Skolā jāstrādā tiem skolotājiem, kam patīk to darīt. Jo tad arī izdodas. Un to novērtē visi – gan bērni, gan vecāki, gan kolēģi. Mācīties un strādāt reizē bija ļoti sarežģīti, projekta un mācību saturu vēl aprobējam, bet gandarījums kopumā ir liels. Izturējām!”

  Darba vidē balstītā otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs” tiek īstenota ciešā sadarbībā ar projekta “Mācītspēks” komandu. Vairāk par projektu: www.macitspeks.lv.

  Profesionālās bakalaura studiju programmas “Skolotājs” (programmas kods 42141) direktors doc. Sergejs Čapulis turpināja sagatavot programmu, lai nodrošinātu veiksmīgu uzņemšanu 2021./2022. studiju gadā. Studiju programmas pilna laika studijās uzņemšanā ir izsludināti sekojoši mācību jomu priekšmetu moduļi: veselība un fiziskā aktivitāte; mūzika; sociālās zinības un vēsture; matemātika; dizains un tehnoloģijas un angļu valoda; dizains un tehnoloģijas un krievu valoda kā svešvaloda; dizains un tehnoloģijas un latviešu valoda kā otrā un kā svešvaloda; datorika un angļu valoda; datorika un krievu valoda kā svešvaloda; datorika un latviešu valoda kā otrā un kā svešvaloda; datorika un dizains un tehnoloģijas; fizika un datorika; datorika un matemātika. Nepilna laika studijās uzņemšana notiks sekojošos mācību jomu priekšmetu moduļos: krievu valoda un literatūra; latviešu valoda un literatūra; veselība un fiziskā aktivitāte.

  ESF projekta ietvaros 28. jūnijā Zoom tiešsaistes platformā notika kopīgās doktora studiju programmas “Izglītības zinātnes” Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēde, kurā tika uzklausītas mērķstipendiju saņēmēju – Lindas Krastiņas un Ilzes Brižas – atskaites par studijām 2020./2021.studiju gada pavasara semestrī kopīgā doktora studiju programmā. Mērķstipendiātes refleksijās akcentēja to, ka studijas pavasara semestrī  ir bijušas diezgan intensīvas un ir ieguldīts apjomīgs darbs publikāciju un konferenču prezentāciju sagatavošanā. Linda Krastiņa atzina, ka “studiju programma ir veidota tā, lai vienlaikus pilnveidotu gan mūsu [doktorantu] pētniecisko, gan akadēmisko kompetenci [..]. Lielākoties gandrīz visi [studiju kursi] ir vērsti uz to, lai mēs varētu veikt pētniecisko darbu: metodoloģija, komunikācija, zinātniskā rakstīšana, lai mums palīdzētu strādāt pie promocijas darba.” Ilze Briža atzinīgi novērtēja to, ka pavasara semestrī studiju plānā tika ietverta profesora asistenta prakse, kas deva iespēju hospitēt DU docētāju nodarbības un attiecīgi bagātināt savu pieredzi. Studiju programmas pilnveidošanai abas mērķstipendiātes ieteica papildināt studiju kursu saturu ar datu apstrādes, metodoloģijas, darba ar datu bāzēm un terminoloģijas jautājumiem, kas attiecīgi palīdzētu arī promocijas darba izstrādes procesā.

  Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēde 2021. gada 28. jūnijā Zoom platformā
  Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēdes dalībnieki

  Projekta norises 2. ceturksnī ir notikusi aktīva komunikācija ar sadarbības partneriem un daudzas tikšanās attālināti Zoom paltformā par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” aprobāciju, kā arī studiju procesa plānošanu nākamajam studiju gadam. Šī gada 8. aprīlī studiju programmas direktore Eridiana Oļehnoviča piedalījās kopīgajā Zoom tikšanās ar iepriekšminētās studiju programmas direktorēm: Ievu Margeviču-Grinbergu (Latvijas Universitāte), Helēnu Vecenāni (Liepājas Universitāte) un nodibinājuma “Iespējamā misija” pārstāvi Jāni Šķesteri par 2021./2022. studiju gada  vasaras mācību norises plānošanu un aktuāliem risināmajiem jautājumiem.

  15. jūnijā Mārīte Kravale-Pauliņa un Eridiana Oļehnoviča piedalījās projekta “Mācītspēks” konsultatīvās padomes tikšanās, kurā sprieda par vasaras mācību satura plānojumu, 2. semestra darba izvērtējumu un atgriezenisko saiti no studējošajiem un studējošo atlases rezultātiem. 16. jūnijā Eridiana Oļehnoviča un Mārīte Kravale-Pauliņa piedalījās sarunu vakarā ar projekta “Mācītspēks” jauno studējošo grupu (MS2), lai pastāstītu par studiju norisi un prasībām otrā līmeņa profesionālajā augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs”. Jūnijā ir notikusi arī aktīva komunikācija ar nodibinājuma “Iespējamā misija” pārstāvjiem par topošo studējošo imatrikulāciju Daugavpils Universitātē.

  2020./2021. studiju gada pavasara semestrī Daugavpils Universitātē turpinājās aprobācijas process arī citās jaunizveidotajās studiju programmās:  kopīgajā doktora studiju programmā “Izglītības zinātnes” (programmas direktore: prof. Jeļena Davidova (līdz 15.06.2021.) un programmas direktores p.i.: doc. Sandra Zariņa (kopš 16.06.2021.)), akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Izglītības zinātnes” (programmas direktore: prof. Jeļena Davidova), profesionālā bakalaura studiju programmā “Sākumizglītības skolotājs” (programmas direktore: doc. Jeļena Badjanova), pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs” (programmas direktore: doc. Aļona Korniševa), kā arī noritēja intensīvs darbs profesionālās bakalaura studiju programmas “Skolotājs” sagatavošanā uzņemšanai 2021./2022. st. g. (programmas direktors: doc. Sergejs Čapulis).

  Turpinot sabiedrības informēšanu par ESF projekta aktualitātēm, ir izveidota  infografika par jaunajām studiju programmām izglītības zinātnēs Daugavpils Universitātē: https://old.du.lv/infografika-jaunas-studiju-programmas-izglitibas-zinatnes-un-pedagogija/, kā arī publicēts raksts “Daugavpils Universitātē tiek īstenotas jaunās skolotāju izglītības studiju programmas” reģionālajā laikrakstā “Vietējā Latgales avīze” 2021. gada 11. jūnija numurā. Raksta elektroniskā versija lasītājiem ir pieejama šeit.

  Jūnijā notika radio intervija Divu Krastu Radio, kas tiek raidīta Daugavpilī 90,1 fm un to klausās Krāslavā, Preiļos, Ilūkstē, Subatē un apkārtnē. Savukārt Jēkabpils apkaimē radio tiek raidīts 96,9 fm un to klausās arī Koknesē, Pļaviņās, Viesītē un Madonā. Saruna-intervija bija dzirdama radio 28. jūnijā plkst. 16:30 un 30. jūnijā plkst. 10:30. Radio intervijā piedalījās trīs projekta īstenošanā iesaistītās pārstāves: projekta saturiskā vadītāja Eridiana Oļehnoviča, studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” vadītāja Mārīte Kravale-Pauliņa un Signita Gabrāne – DU vieslektore, vēstures un sociālo zinību skolotāja, izglītības metodiķe, sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju koordinatore Daugavpilī, kā arī eksperte, kas projekta  ietvaros koordinēja sociālās un pilsoniskās jomas darba grupu. Radio intervija ir pieejama arī www.daugavpilszinas.lv sadaļā “Radio raidījumi” pievienotajā publikācijā “DU studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija”: https://ej.uz/radio_intervija

   

  Papildu informācija:

  Ilona Fjodorova

  Projekta koordinatore

  E-pasts: ilona.fjodorova@du.lv

   

  Eridiana Oļehnoviča

  Projekta saturiskā vadītāja

  Tālr. 29130310

  E-pasts: eridiana.olehnovica@du.lv

   

  Pasākumu kalendārs

  < Augusts >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading