• A- A A+
 • Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana

  9896-11001-n

  Projektu “Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana” līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF) un tas tiek ieviests, pamatojoties uz 2010. gada 28. maijā noslēgto Vienošanos Nr. 2010/0115/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/021 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Daugavpils Universitāti.

  Projekta mērķis:
  Projekts “Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana” paredz Daugavpils Universitātes infrastruktūras modernizēšanu un pielāgošanu personām ar īpašām vajadzībām

  Projekta vispārējais mērķis – augstākās izglītības kvalitātes uzlabošana un pieejamības nodrošināšana studējošajiem ar funkcionāliem traucējumiem Latgales plānošanas reģionā.

  Projekta aktualitāte – Daugavpils Universitāte (DU) ir vienīgā valsts universitāte Latgales reģionā un tā realizē visu līmeņu akadēmiskās studiju programmas un veic zinātniskos pētījumus. Projekta ietvaros paredzēta mācību korpusa auditoriju Parādes ielā 1 renovācija un pielāgošana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, energoefektivitātes paaugstināšana, kā arī iekārtu, instrumentu, aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju modernizēšana, esošajam korpusam tiks piebūvēta DU dabaszinātņu un inženierzinātņu laboratoriju korpuss-piebūve. Administratīvajā un mākslu korpusā Vienības ielā 13 tiks renovēta koncertzāle, mācību auditorijas, vestibils, un visas telpas tiks pielāgotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. DU mācību bāzi „Ilgas” plānots renovēt un izmantot studentu prakšu organizēšanai. Modernizēta tiks arī DU bibliotēka, kas būs aprīkota ar jaunām iekārtām un mēbelēm, kā arī kļūs pieejama cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.
  Studiju procesa modernizēšana un projekta mērķa grupas – akadēmiskā personāla un studējošo piesaiste programmām valsts prioritārajos virzienos veicinās ne tikai reģiona, bet arī valsts attīstību.

  Projektā risināmās problēmas:
  1. Dabaszinātņu laboratoriju uzturēšana ir dārga un neefektīva, atsevišķu priekšmetu apgūšana nav iespējama, jo esošās dabaszinātņu laboratoriju telpas nav piemērotas laboratorijas darbu veikšanai un mūsdienu aparatūras uzstādīšanai – nav atbilstošās elektrības jaudas, zemējums, ventilācijas, saspiesta gaisa padeve, konstanta temperatūra, atbilstoša tīrība u. c. prasības. Laboratoriju telpas atrodas dažādos korpusos, to uzturēšana, kā arī renovācija un infrastruktūras nodrošināšana atbilstoši mūsdienu prasībām ir dārga un neefektīva. Vispār nav telpu, kuras būtu piemērotas iekārtu uzstādīšanai inženierzinātņu programmu ietvaros nepieciešamo apmācību veikšanai, kā arī astronomisko novērojumu veikšanai. Vēlamā situācija un mērķa grupas vajadzība: nodrošināt mūsdienu prasībām un efektīvai studiju kursa apgūšanai atbilstošas laboratoriju telpas vienā mācību korpusā (ar piebūvi) Parādes ielā 1.

  2. Mācību un pētniecības telpas ir energoneefektīvas un mācībām neatbilstošas – dabaszinātņu un matemātikas korpusā Parādes ielā 1 ziemā uzturēšanās mācību auditorijās ir tuva neiespējamai logu kritiskā stāvokļa dēļ, tiek apdraudēta studējošo un personāla veselība; jumta segums ir bijāts – caurteču dēļ tiek bojātas ēkas sienas, aparatūra, auditorijās ir palielināts mitrums. Arī administratīvajā un mākslu korpusā (Vienības ielā 13) mācību auditorijas un akadēmiskā personāla telpas ir mācībām nepiemērotas – morāli un fiziski novecojušas, nav nodrošināta telpu uguns un fiziskā drošība. Vēlamā situācija un mērķa grupas vajadzības: nodrošināt veselīgai un drošai mācību videi atbilstošas telpas Parādes ielā 1 un Vienības ielā 13.

  3. Saskaņā ar VSID, Latvijā viena no galvenajām problēmām ir nepietiekama izglītības pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem. Arī DU mācību korpusi nav pielāgoti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem,  korpuss Vienības 13 celts 1956. gadā, Parādes 1 celts 1989. gadā – ratiņkrēslā nav iespējams nokļūt līdz mācību auditorijām un bibliotēkas telpām, sanitārie mezgli nav pieejami, nav atbilstošu norāžu, studējošajiem jaunajiem vecākiem nav iespēju apkopt bērnu vai atstāt to rotaļu istabā, auditoriju pieejamību traucē sliekšņi, nav aprīkojuma pieejamību traucē sliekšņi, nav aprīkojuma vājredzīgiem un vājdzirdīgiem. Mācību aparatūra, bibliotēka un iekārtas nav pielāgotas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, nav iespējams iziet lauku praksi.Vēlamā situācija un mērķa grupas vajadzība: nodrošināt DU studējošajiem, darbiniekiem un apmeklētājiem vides pieejamību.

  4. Nav iespējams veikt mūsdienu prasībām atbilstošu praktisko apmācību un bibliotēkas pakalpojumus – jo esošā mācību tehniskā bāze un bibliotēkas aprīkojums ir morāli un fiziski novecojis. Piemēram, laboratoriju aparatūru , programmatūru un citu aprīkojumu nevar izmantot praktiskajām nodarbībām modernās un aktuālās nozarēs – nanotehnoloģijās, biotehnoloģijās u.c. jomās. Mākslas un dizaina studentiem nav iespējas apgūt jaunākās tehnoloģijas mākslas jomā (piem., modernas aušanas, drukas tehnoloģijas, hologrāfija u.c.), jo nav atbilstošas aparatūras. Mūziku studējošajiem nav koncertdarbībai un mēģinājumiem piemērotas telpas; mūzikas instrumenti un aparatūra ir morāli un fiziski novecojusi vai vispār nav pieejami. Studējošajiem nav piemērotas lauku prakšu vietas, nav iespējams veikt lauku pētījumus studiju un bakalaura, maģistra un doktora darbiem ziemas mēnešos mācību bāzē „Ilgas”. Vēlamā situācija un mērķa grupas vajadzība: nodrošināt modernu un aktuālu praktisko apmācību Parādes 1, Vienības 13, mācību bāzē „Ilgas” un modernus bibliotēkas pakalpojumus Parādes 1.

  Projekta ieguldījums horizontālajā prioritātē “vienlīdzīgas iespējas”
  Vides un informācijas pieejamība dod iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem pārvietoties vidē, saņemt pakalpojumus, kā arī informāciju sev saprotamā veidā. Projektā ir paredzētas šādas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai:

  1. Personām ar kustību traucējumiem:

  • Liftu vai pacēlāju uzstādīšana  – jaunajā ēkā, Parādes ielā 1, Vienības ielā 13, „Ilgās”;
  • Sliekšņu likvidēšana vai pielīdzināšana;
  • Tualešu pielāgošana ratiņkrēslu lietotājiem – durvju paplašināšana, aprīkoto kabīņu uzstādīšana;
  • Pacēlājs uz ēdnīcu – Vienības 13;
  • Durvju platuma piemērošana ratiņiem.

  2. Personām ar redzes traucējumiem:

  • Informatīvo stendu (lekciju saraksti, studējošiem nepieciešamā informācija) izmēra palielināšana;
  • Informācijas stendu apgaismojuma nodrošināšana;
  • Kāpņu pirmo un pēdējo pakāpienu nokrāsošana spilgtā kontrastējoša krāsā un reljefu virsmu izveide;
  • Margu uzstādīšana pie kāpnēm – pie ieejas un ēkā;
  • Kontrastējošas krāsas līmlentes uzlīmēšana koridoros un telpās;
  • Taktilo (sataustāmo) apzīmējumu ierīkošana uz avārijas izejas, tualešu un citu svarīgu telpu durvīm;
  • Kontrastējošas krāsas gaismas slēdžu uzstādīšana;
  • Koridoru apgaismojuma uzlabošana – Parādes 1;
  • Jaunu plākšņu ar labi redzamiem numuriem uzstādīšana pie kabinetu un auditoriju durvīm.

  3. Personām ar dzirdes traucējumiem:

  • Norādes un vizuālās informācijas DU telpās nodrošināšana;
  • Lifta aprīkošana ar vizuālo signālu, kas rāda sasniedzamo stāvu;
  • Medija projektora nodrošināšana mācību auditorijās;
  • Remontējamās telpas grīdas noklāšana ar segumu, kas mazina apkārtējo troksni un nodrošina piemērotu akustiku dzirdes aparātu lietošanai.

  4. Personām ar garīga rakstura traucējumiem:

  • Speciālo skaidro, viegli izlasāmo un saprotamo piktogrammu uzstādīšana informācijas sniegšanai.

  5. Dzimuma līdztiesība un aktīvā novecošanās:

  • Bērnistabas aprīkošana Parādes 1 un Vienības 13 ar pieeju gan sievietēm, gan vīriešiem;
  • Margu ierīkošana nedrošās vietās;
  • Sēdvietu nodrošināšana katrā vestibilā;
  • Informācijas plāksnes ar kabinetu un auditoriju sarakstu ierīkošana katra korpusa 1. stāvā;
  • Norāžu ar bultām ierīkošana katrā stāvā.

  Kopējais projekta finansējums ir16,7 miljoni LVL, no kā:

  • 85% 14,2 milj. LVL nodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF);
  • 7,17% 1,19 milj. LVL – Valsts budžeta līdzekļi;
  • 7,83 % 1,31 milj. LVL – Daugavpils Universitātes finansējums.

  Projekta mērķa grupa: akadēmiskais personāls un studējošie.

  Projekta ieviesējs:
  Daugavpils Universitāte
  Projekta sākuma datums: 2010. gada 7. janvāris.
  Projekta noslēguma datums: 2014. gada 31. decembris.

  Projekta ieviesēja kontaktinformācija:
  Diāna Pušļaka
  Projekta vadītāja
  Daugavpils Universitāte
  Vienības iela 13 – 221.a kab., Daugavpils, LV – 5401
  tālr.: +371 654 71960
  fakss: +371 654 22890
  e-pasts: diana.puslaka@du.lv

  Prezentācija par projektu (PPT, 11.8 Mb)

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading