• A- A A+
 • Daugavpils Universitātes studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai Nr.8.2.1.0/18/I/005

  Daugavpils Universitāte ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu” projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” Nr.8.2.1.0/18/I/005 īstenošanu.

  Projekta mērķis ir samazināt studiju programmu fragmentāciju Daugavpils Universitātes studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” un nodrošināt augstākās izglītības resursu efektīvu koplietošanu.

  Projekta rezultātā Daugavpils Universitāte, sadarbībā ar citām Latvijas augstākām izglītības iestādēm un sociālajiem partneriem, uz esošo studiju programmu resursu bāzes, izstrādās, licencēs, aprobēs un akreditēs   divas jaunas studiju programmas:

  • integrētā profesionālā bakalaura studiju programmu “Skolotājs” ar apakšprogrammām Valodu jomā un Sociālajā un pilsoniskajā jomā;
  • otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Skolotājs” ar apakšprogrammām Valodu jomā, Sociālajā un pilsoniskajā jomā un Veselības un fiziskās aktivitātes jomā.

  Projekta ietvaros līdz 2022. gada 1. jūnijam ir plānots veikt studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” akreditāciju Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) aģentūrā.

  Latvijas izglītības sistēmā šobrīd tiek īstenota vispārējās izglītības satura reforma, pārejot uz kompetenču izglītību, kas izvirza citas prasības skolotāju sagatavošanai, kā arī esošo skolotāju profesionālajai pilnveidei darbam ar jauno izglītības saturu. DU jaunizveidotajās programmās tiks nodrošināta konceptuāli jauna, kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstoša skolotāju sagatavošana, kas vērsta uz cilvēka rīcībspējai nepieciešamo pamatkompetenču un caurviju kompetenču pilnveidi, nodrošinot tautsaimniecības izglītības jomu ar mūsdienīgi sagatavotiem pedagogiem.

  Abu jaunveidojamo programmu ietvaros DU tiks nodrošinātas divas alternatīvas skolotāja kvalifikācijas iegūšanai: tiem pretendentiem, kuri ir studējuši citās bakalaura programmās un ieguvuši izglītību ar pedagoģiju nesaistītā jomā, un tiem pretendentiem, kuri izvēlēsies apgūt pedagoga profesiju pēc vidējās izglītības iegūšanas. Studējošiem tiks nodrošināta iespēja izvēlēties dažādus studiju moduļus, kas ļaus sagatavot daudzveidīga profila pedagogus, atbilstoši izglītības iestāžu vajadzībām un nodrošinot skolotājiem pilnas slodzes nodarbinātību.

  Daugavpils Universitāte īstenos projektu sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju un  Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmiju, kā arī iesaistot Valsts izglītības satura centra projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ekspertus, skolotāju metodisko apvienību,  “Iespējamās misijas” un Aizsardzības ministrijas pārstāvjus.

  Pateicoties dalībai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu” projektā, DU mācībspēki kā sadarbības partnera eksperti iesaistīties arī citu Latvijas augstākās izglītības iestāžu studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports”  programmu un apakšprogrammu izstrādē un īstenošanā bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī.

  Projekta realizācijas periods: 01.10.2018.-31.03.2023.

  Projekta kopējais finansējums: 658 302.35 EUR, no kuriem ESF finansējums – 559 557.00 EUR (85%) un valsts budžeta finansējums – 98 745.35 EUR (15%).

  Papildu informācija:
  Eridiana Oļehnoviča
  Tālr. 29130310
  E-pasts: eridiana.olehnovica@du.lv

  DU kā sadarbības partneris piedalās:

  Latvijas Universitātes projektā „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” Nr.8.2.1.0/18/I/004

  Liepājas Universitātes projektā „Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU”, Nr. 8.2.1.0/18/1/002

  Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas projektā „Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” Nr.8.2.1.0/18/I/006

  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas projektā „Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” Nr. 8.2.1. 0/18/1/003

  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas projektā “Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju skolotāju studiju programmu jaunveide” Nr. 8.2.1.0/18/I/001

  PROJEKTA ZIŅAS

  30.12.2021. Projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” aktualitātes 2021. gada 4. ceturksnī

  29.09.2021. Noslēdzies konkurss par mērķstipendiju piešķiršanu kopīgā doktora studiju programmā “Izglītības zinātnes”

  13.09.2021. Daugavpils Universitātē tiek izsludināta pieteikšanās mērķstipendijai kopīgā doktora studiju programmā “Izglītības zinātnes”

  16.07.2021. Tiek uzsāktas vasaras mācības 2. līmeņa profesionālās  augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs”

  30.06.2021. Projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanas aktualitātes 2021. gada 2. ceturksnī

  Infografika: Jaunās studiju programmas izglītības zinātnēs un pedagoģijā.

  31.03.2021. Projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” aktualitātes 2021. gada 1. ceturksnī

  30.12.2020. Projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” aktualitātes 2020. gada 4. ceturksnī

  03.12.2020. Licencēta profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs”

  30.09.2020. Projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” aktualitātes 2020. gada 3. ceturksnī

  28.09.2020. Noslēdzies konkurss par mērķstipendijas piešķiršanu kopīgā doktora studiju programmā “Izglītības zinātnes”

  15.09.2020. Daugavpils Universitātē tiek izsludināta pieteikšanās mērķstipendijai kopīgā doktora studiju programmā “Izglītības zinātnes”

  17.07.2020. DU uzsāk īstenot jaunizveidoto 2. līmeņa profesionālās  augstākās izglītības studiju programmu “Skolotājs”

  29.06.2020. Projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” aktualitātes 2020. gada 2. ceturksnī

  29.05.2020. Licencēta kopīgā doktora studiju programma “Izglītības zinātnes” ESF projekta ietvaros

  30.03.2020. Projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” īstenošana 2020. gada 1. ceturksnī

  27.12.2019. Projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” īstenošana 2019. gada 4. ceturksnī

  30.09.2019. Projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” īstenošana 2019. gada 3. ceturksnī

  29.09.2019. Video lekcija “Studiju rezultātu formulēšana un izvērtēšana studiju kursu aprakstos”

  30.08.2019. Daugavpils Universitātē notika darbseminārs “Jauno pedagoģijas studiju programmu izstrāde: satura un procesa izvērtējums”

  25.06.2019. DU notika ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/005 darbseminārs “Jauno pedagoģijas studiju programmu izstrāde: satura un procesa izvērtējums”

  18.06.2019. DU notika ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/005 darbseminārs veselības un fiziskās aktivitātes jomā

  17.06.2019. DU notika ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/005 darbseminārs valodu jomā

  17.06.2019. DU notika ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/005 darbseminārs “Studiju apakšprogrammas sociālajā un pilsoniskajā jomā studiju kursu pilnveide un rezultātu kartēšana”

  20.03.2019. DU notika ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/005 starpdisciplinārais darba seminārs „Par studiju rezultātu formulēšanu, izvērtēšanu studiju kursu aprakstos”

  14.03.2019. DU notika ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/005 darbseminārs par studiju kursu izstrādi sociālajā un pilsoniskajā jomā

  24.01.2019. DU notika ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/005 darbseminārs par jaunu pedagoģijas studiju programmu apakšprogrammu moduļu izstrādi valodu jomā

  12.12.2018. DU notika ESF projekta darbseminārs par jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu obligātā satura kopīgo studiju kursu izstrādi

  30.11.2018. DU notika ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/005 darbseminārs par jaunu pedagoģijas studiju programmu apakšprogrammu/moduļu izstrādi sociālajā un pilsoniskajā jomā

  07.11.2018. DU notika starpdisciplinārais seminārs par ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/I/005 īstenošanu

  17.10.2018. Daugavpils Universitātes eksperti piedalījās Liepājas universitātes 8.2.1. SAM projekta darba grupas seminārā

  12.10.2018. – Uzsākts 8.2.1. SAM projekts “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai”

  SADARBĪBAS PARTNERU ZIŅAS

  Projekts “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU ” (Nr. 8.2.1.0/18/I/002)

  31.05.2019. Progresa ziņojums par paveikto 2019.gada 2. ceturksnī

  30.05.2019. Raksts par gūto pieredzi studiju vizītes laikā Tallinas Universitātē

  25.04.2019. Informācija par notikušo projekta semināru

  17.04.2019.Intervija par jaunveidojamām programmām LiepU @ Rietumu Radio

  15.04.2019.Informācija par paredzēto projekta semināru

  Projekts  „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” Nr.8.2.1.0/18/I/004

  27.01.2020. Sākusies reģistrēšanās dalībai jaunā skolotāju izglītības projektā “Mācītspēks”

  04.06.2019. Latvijas Universitātē top viengadīga programma skolotāja kvalifikācijas iegūšanai

  26.02.2019. Animācijas īsfilmā skaidro jauno pedagogu izglītības sistēmu

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading