• A- A A+
 • Autoriem

  Publicēšanas ētika

  Žurnāls tiecas pēc atbilstības augstiem zinātniskiem standartiem. Rakstiem, kas tiek iesniegti publicēšanai, jābūt oriģināliem, saistītiem ar žurnāla kompetences sferu un zinātniski korektiem. No autoriem tiek sagaidīta jaunas informācijas sniegšana vai analīzes veikšana, kā arī pamatfaktu apkopošana, uz ko balstās viņu pētījums, un secinājumi, kas izriet no tā. Pie tam, tiek prasīts arī ievērot argumentācijas saskaņotību un kompaktumu.

  Redakcijā iesniegtie raksti tiek recenzēti. Atsauksmi par katru rakstu sniedz divi recenzenti, kā arī žurnāla redaktors. Redakcija ievēro autoru un recenzentu savstarpējo anonimitāti. Rakstu autoriem ir tiesības iepazīties ar recenzijām un recenzentu piezīmēm un, ja nepieciešams, koriģēt savus pētījumus, veikt tajos labojumus un grozījumus, par termiņu vienojoties ar redaktoru. Redakcijai ir tiesības veikt nepieciešamos stilistiskos labojumus, kā arī precizēt raksta zinātniskā aparāta noformējumu. Redakcijas izdarītie labojumi tiek saskaņoti ar autoru.

  Autora(u) garantijas forma (DOC, 30.5 Kb)

  Prasības rakstu noformēšanai

  Žurnālā “Sociālo Zinātņu Vēstnesis” tiek publicēti oriģināli zinātniskie raksti sociālajās zinātnēs (socioloģijā, politikas zinātnē, ekonomikā, sociālajā psiholoģijā, tiesību zinātnē), kā arī zinātnisko pētījumu recenzijas, konferenču apskati, informācija par zinātnisko dzīvi. Redakcija rakstus pieņem angļu, latviešu un krievu valodā. Rakstu problemātika nav ierobežota.

  Raksti tiek vērtēti saskaņā ar pieņemtajiem zinātniskuma kritērijiem: pētījuma atbilstība mūsdienu teorētiskajam līmenim izvēlētās problēmas izpētē; pietiekama empīriskā bāze, empīriskā materiāla oriģinalitāte; hipotēžu, atziņu un rekomendāciju oriģinalitāte un novitāte; pētāmās tēmas aktualitāte. Tiek vērtēta arī izklāsta loģika un saprotamība. Atlasot rakstus publicēšanai, priekšroka tiek dota fundamentālas ievirzes pētījumiem.

  Redakcija honorārus nemaksā.

  Raksti, kuru noformēšana neatbilst prasībām, netiks pieņemti publicēšanai.

  Raksta apjoms:

  0,75 – 1,5 autorloksnes (30000–60000 zīmju, atstarpes ieskaitot).

  Raksts  iesniedzams pa elektronisko pastu: vera.boronenk@du.lv. Teksts jāsaliek, izmantojot Times New Roman šriftu (WinWord 2000/XP); burtu lielums – 12 punkti, intervāls starp rindām – 1. Teksta attālums no kreisās malas – 3,5 cm, no labās malas – 2,5 cm, no apakšas un no augšas – 2,5 cm. Ja tiek izmantotas speciālās datorprogrammas, tad tās iesniedzamas kopā ar rakstu.

  Raksta kopsavilkums:

  2000-2500 zīmju. Rakstiem latviešu valodā kopsavilkums jāsa­gatavo angļu un krievu valodā; rakstiem angļu valodā jāpievieno kopsavilkums latviešu un krievu valodā; rakstiem krievu valodā jāpievieno kopsavilkums latviešu un angļu valodā.

  Raksta valoda:

  zinātniska, terminoloģiski precīza. Ja autors gatavo rakstu svešvalodā, tad viņam pašam jārūpējas par raksta teksta valodniecisko rediģēšanu, konsultējoties ar attiecīgās sociālo zinātņu nozares speciālistu – valodas nesēju. Raksti, kuru valoda neatbilst pareizrakstības likumiem, netiks izskatīti un recenzēti.

  Raksta zinātniskais aparāts (atsauces un piezīmes, bibliogrāfija, tabulas, shēmas, diagram­mas, grafiki utt.). Atsauces ievietojamas tekstā pēc šāda parauga: (Turner 1990); (Bela 1997). Piezīmes un skaidrojumi ievietojami raksta beigās. Tabulas, grafiki, shēmas un diagrammas noformējami, norādot materiāla avotu, nepieciešamības gadījumā arī atzīmējot tabulu, grafiku, shēmu izveides (aprēķināšanas, datu summēšanas utt.) metodiku. Visiem tāda veida materiāliem jānorāda kārtas numurs un virsraksts.

  Bibliogrāfija (rakstā izmantoto iespieddarbu saraksts) jāveido un jānoformē precīzi šādi:

  Monogrāfijas (grāmatas un brošūras):

  Turner J. H. (1974) The Structure of Sociological Theory. Homewood.

  Raksti krājumos:

  Turner R.H. (1990) A Comparative Content Analysis of Biographies. In: Ųyen, E., ed.Comparative Methodology: Theory and Practice in International Social Research. London, etc.: Sage Publications, pp. 134–150.

  Raksti žurnālos:

  Bela B. (1997) Identitātes daudzbalsība Zviedrijas latviešu dzīvesstāstos. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A, 51, Nr.5/6, 112.–129. lpp.

  Raksti laikrakstos:

  Strazdiņš I. (1999) Matemātiķi pasaulē un Latvijā. Zinātnes Vēstnesis, 8. marts.

  Materiāli no interneta:

  Soms H. Vēstures informātika: Saturs, struktūra un datu bāze Latgales dati. Pieejams: http://www.dpu.lv/LD/LDpublik.html (skat. 20.10.2002).

  Bibliogrāfija sakārtojama autoru uzvārdu vai nosaukumu (ja autors ir institūcija) latīņu alfabēta secībā.

  Redakcijas kolēģija

  Žurnāla Redakcijas kolēģijā ir gan Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes zinātnieki un docētāji, gan arī vadošie pētnieki no Baltkrievijas, Gruzijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Pakistānas, Ungārijas,  Polijas, Portugāles.

  V.Meņšikovs, redakcijas kolēģijas priekšsēdētājs (Daugavpils, Latvija),

  D.Beresnevičiene (Šauļi, Lietuva),

  G.Gavtadze (Kutaisi, Gruzija),

  A.Ivanovs (Daugavpils, Latvija),

  N.Jazdanijs (Lahore, Pakistāna),

  E.Jermolajeva (Daugavpils, Latvija),

  V.Justickis (Viļņa, Lietuva),

  V.Kosiedovskis (Toruņa, Polija),

  A.Matuļonis (Viļņa, Lietuva),

  O.Oslands (Oslo, Norvēģija),

  Ž.Ozoliņa (Rīga, Latvija),

  S.Partyckis (Ļubļina, Polija),

  B.Rivža (Jelgava, Latvija),

  G.Sokolova (Minska, Baltkrievija),

  V.Speranskis (Maskava, Krievija),

  S.Stanaitis (Viļņa, Lietuva),

  P.Šašvarijs (Miscolka, Ungārija),

  M.J.Šutena (Koviljana, Portugāle),

  T.Tisenkopfs (Rīga, Latvija),

  J.Vankeviča (Vitebska, Baltkrievija),

  A.Vorobjovs (Daugavpils, Latvija),

  V.Zahars (Daugavpils, Latvija).

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading