• A- A A+
 • Skolotājs

   

  Profesionālā bakalaura studiju programma “SKOLOTĀJS”
  Fakultāte Izglītības un vadības fakultāte
  Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grāds Profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā un skolotāja kvalifikācija
  Studiju veids un ilgums pilna laika studijas (P) – 4 gadi
  nepilna laika studijas (N) – 4,5 gadi
  Studiju kursu apraksti Pilna laika studiju kursu apraksti
  Nepilna laika studiju kursu apraksti

  Studējošajiem tiek piedāvāts izvēlēties vienu no īstenojamiem moduļiem – mācību jomām:

  pilna laika klātienes studijas

  Veselība un fiziskā aktivitāte

  Mūzika

  Sociālās zinības un vēsture

  Matemātika

  Dizains un tehnoloģijas un Angļu valoda

  Dizains un tehnoloģijas un Krievu valoda kā svešvaloda

  Dizains un tehnoloģijas un Latviešu valodā kā otrā un kā svešvaloda

  Datorika un Angļu valoda

  Datorika un Krievu valoda kā svešvaloda

  Datorika un Latviešu valodā kā otrā un kā svešvaloda

  Datorika un Dizains un tehnoloģijas

  Fizika un Datorika

  Datorika un Matemātika.

  nepilna laika klātienes studijas:

  Krievu valoda un literatūra

  Latviešu valoda un literatūra

  Veselība un fiziskā aktivitāte.

  Uzņemšanas prasības:

  1. Vidējā izglītība
  2. Sekmīgs vērtējums centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (vai STIP svešvalodā)
  3. Vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme izvēlētās studiju jomas profilējošos mācību priekšmetos ir ne zemāka par 7 ballēm, izņemot, ja šajā mācību priekšmetā kārtots CE un iegūts sekmīgs vērtējums:

  datorikas skolotājs: gada atzīme informātikā vai datorikā, vai digitālajā dizainā, vai robotikā, vai programmēšanā;

  dizaina un tehnoloģiju skolotājs: gada atzīme mājsaimniecībā vai vizuālajā mākslā, vai informātikā;

  – sociālo zinību un vēstures skolotājs: gada atzīme Latvijas un pasaules vēsturē;

  krievu valodas un literatūras skolotājs: gada atzīme krievu valodā;

  latviešu valodas un literatūras skolotājs: gada atzīme latviešu valodā un literatūrā;

  veselības un fiziskās aktivitātes skolotājs: gada atzīme sportā;

  mūzikas skolotājs: gada atzīme mūzikā.

  4. Iestājpārbaudījums (Skolotāja profesijas izvēles pamatojums): mutisks un rakstveida

  Studiju programmas mērķis:

  Nodrošināt profesionālā bakalaura studijas izglītības zinātnēs, sekmējot skolotāja vispārējās un profesionālās kompetences  attīstību atbilstīgi profesijas standartam ’’Skolotājs’’ studējošā izvēlētajās mācību jomās

  Studiju laikā Tu apgūsi:

  Vispārizglītojošos studiju kursus, ieskaitot skolotāja profesionālās darbības pamatus, civilās un vides aizsardzības kursu, izglītību ilgtspējīgai attīstībai, IT, kas sekmēs profesionālās darbības uzdevumu izpildei nepieciešamo profesionālo zināšanu, prasmju un attieksmju attīstību un kompetences pilnveidi.

  Izglītības zinātnes – nozares kursus t.sk. sociāli emocionālo mācīšanos, mācību darba plānošanu, vadīšanu un vērtēšanu, piedāvājot skolotājam starpdisciplināru redzējumu katras mācību jomas metodikā, klases darba vadīšanā, iekļaujošajā un speciālajā izglītībā, ieplānojot asistenta prakses uzdevumus, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu saistību ar darba vidi.

  Izvēlētās jomas mācību priekšmetu satura un metodikas integrētās apguves studiju kursus, kas  nodrošina iespēju konsekventi apgūt profesionālās kompetences no dažādām jomām.

  Skolotāja prakses, kas plānotas piecās daļās, katrai daļai koncentrējoties uz Skolotāja profesijas standarta profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu veikšanu.

  Izstrādāsi un aizstāvēsi trīs studiju darbus, divus visām apakšprogrammām kopīgajā daļā un vienu izvēlētās mācību priekšmeta jomas daļā.

  Studiju programmas noslēgumā kārtosi noslēguma pārbaudījumus – bakalaura darba aizstāvēšanu un kvalifikācijas eksāmenu, kas apliecinās iegūto skolotāja profesionālās kvalifikācijas līmeni.

  Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

  Strādāt izglītības iestādēs dažādās izglītības pakāpēs, atbilstoši apgūtajiem izvēlētās jomas mācību priekšmetiem

  Programmas direktors:
  Dr.paed., docents Sergejs Čapulis
  e-pasts: sergejs.capulis@du.lv
  tālrunis: 654 28636

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading