• A- A A+
 • Vides plānošana

  Profesionālā maģistra studiju programma “VIDES PLĀNOŠANA”
  Fakultāte Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
  Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grāds vides pārvaldības speciālists vai dabas aizsardzības vecākais speciālists, profesionālais maģistrs vides plānošanā
  Studiju veids pilna laika studijas
  Studiju ilgums 2 gadi
  Studiju kursu apraksti Studiju kursu apraksti

  Uzņemšanas prasības:

  • bakalaura grāds bioloģijā, ģeogrāfijā, vides, lauksaimniecības vai inženierzinātnēs vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība bioloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē, lauksaimniecībā vai vides inženierzinātnēs;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi;
  • DU Uzņemšanas komisija var izskatīt atsevišķu citu izglītības tematisko jomu bakalaura vai 2.līmeņa augstāko profesionālo studiju programmu absolventu pieteikumus studijām, gadījumā, ja  pretendentam ir vismaz 2 gadu darba pieredze dabas  aizsardzībā vai vides pārvaldībā, ko apliecina izziņa no darba vietas.

  Studiju programmas galvenais mērķis:

  sniegt studējošiem kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu un ar profesijas standartu prasībām saskaņotu izglītību, nodrošinot iespēju apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas, papildināt pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, tādā veidā  sagatavojot studējošos darbam divās vides plānošanas jomās: vides pārvaldībā un dabas aizsardzībā.
  Studiju programmas apguves laikā tiek attīstīta studējošo prasme patstāvīgi analizēt un risināt vides pārvaldības un dabas aizsardzības problēmas; veidota izpratne par ES un Latvijas reģionālās politikas, vides pārvaldības un attīstības plānošanas pamatprincipiem, akcentējot jomas saistību ar situāciju kopumā Latvijā un atšķirībām reģionos; padziļinātas studējošo zināšanas par dabas vides un tās pamatkomponentu savstarpējo saistību, nozīmi cilvēces un dzīvības kā tādas eksistencei uz planētas Zeme, kā arī šīs vides racionālas un ilgtspējīgas attīstības plānošanas un saglabāšanas likumsakarībām, veidojot aktīvu  sadarbību ar publisko, privāto un valsts sektoru; attīstīta un nostiprināta prasme patstāvīgi organizēt pētījumus, iegūt un apstrādāt datus, veikt vides, sociālo un ekonomisko indikatoru monitoringu.

  Studiju programmas saturs:

  vietējo iniciatīvu attīstība (lietišķā psiholoģija, vietējo iniciatīvu attīstība, sabiedrisko attiecību veidošana, darījumu tekstu valoda); vides projektu izstrāde un vadība; teritorijas un attīstības plānošana; bioindikācija un vides monitorings; matemātiskā modelēšana un lietišķais ĢIS; upju sateces baseinu apsaimniekošana; sugu un biotopu aizsardzība; ainavu plānošana; meža apsaimniekošanas plānošana; vides tehnoloģijas; ievads mērniecībā un kadastrā; menedžmenta pamati u.c.

  Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

  • turpināt studijas  doktora studiju programmā „Bioloģija” DU vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs doktorantūrā bioloģijā, ģeogrāfijā vai vides zinātnē.
  • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes dažāda līmeņa pašvaldībās (ekologs, vides pārvaldības, dabas aizsardzības speciālists), Valsts vides dienestā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Dabas aizsardzības pārvaldē, Lauku atbalsta dienestā u.c., pierādot spēju “domāt globāli, bet rīkoties lokāli”.

  Programmas direktore:
  Mg.vid.plān., lektors Dainis Lazdāns
  e-pasts: dainis.lazdans@du.lv
  tālrunis: 65425297

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading