• A- A A+
 • Dažādi

  Tēmas:

  KURSU NOSLĒGUMĀ TIEK IZSNIEGTA APLIECĪBA!
  Papildu informācija:
  Inese Valtere
  Profesionālās izaugsmes centra
  izglītības metodiķe
  Parādes 1 – 404
  T.: 26118552
  E-pasts: inese.valtere@du.lv
  Kompetenču pilnveide darbā ar MS Excel (36 st.)
  Apgūtā programma dod sistemātiskas zināšanas un praktiskas iemaņas darbam ar MS Excel izklājlapām. Paredzēta šādu tēmu apguve: izklājlapu darba vide, datu veidi un formāti, datu ieviešanas paņēmieni, šūnu formatēšana, šūnu absolūtā un relatīvā adresācija, datu kārtošana un analīzes rīki, datu vizualizācija un datu aizsardzība.

  Klasiskās masāžas pamatu apguve (60 st.)

  Atjauno garīgo harmoniju, uzlabo pašsajūtu, attīra organismu no toksīniem, palīdz atrisināt celulīta un lieka svara problēmas.    Saturā: masāžas attīstības vēsture, masāžas paņēmieni (glāstīšana, berzēšana, mīcīšana, vibrācija) un palīgpaņēmieni  , iedarbība uz dažādiem audiem. Masāžas indikācijas un kontrindikācijas. Darba vietas iekārtošana pēc ergonomikas pamatprincipiem.. Darba laika plānošana. Pacienta sagatavošana masāžai. Masāžas metodikas īpatnības pie attiecīgām saslimšanām (CNS pataloģijas, spastiskām parēzēm  un paralīzēm),  traumatoloģijā – mīksto audu bojājumiem, izmežģījumiem, lūzumiem, kontraktūrām un ankilozēm, mugurkaula saslimšanām. Vispārējas zināšanas par segmentāru, saistaudu, periostālo, punktu, higiēnisko un pašmasāžu, par masāžas  īpatnībām bērniem.

  Praktiskā projektu vadība (36 st.)

  Programmas mērķis ir radīt izpratni par projektu izstrādes un vadības būtību, posmiem, iespējamajiem finansēšanas avotiem. Klausītāji iemācīsies aizpildīt projekta pieteikuma veidlapu, pamatot projekta nepieciešamību, izveidot aktivitāšu grafiku, meklēt partnerus un noteikt viņu lomu projektā, kā arī izstrādāt projekta budžetu. Nodarbību laikā tiek pielietota Interaktīva mācības metode, kas dod klausītājiem iespēju apgūt ne tikai teorētisko materiālu, bet arī uzrakstīt projektu savai organizācijai.

  Akordeona (klavierspēles, saksofona, blokflautas, diriģēšanas, solo dziedāšanas, sitaminstrumentu, stīgu instrumentu) spēles pamatu apguve. Mūzikas teorijas un vēstures pamati (32 st.)

  Programmas mērķis ir sniegt klausītājam nepieciešamās teorētiskās zināšanas un veicināt praktisko iemaņu attīstību instrumenta spēles vai solo dziedāšanas pamatu apguvē un mūzikas teorijā un vēsturē.

  Uzņēmējdarbības veiksmīga uzsākšana (40 st.)
  Kā grūtajos ekonomiskajos apstākļos uzsākt uzņēmējdarbību? Varbūt tieši grūtības paver jaunas iespējas! Kā nodibināt uzņēmumu, ieguldot tajā LVL 1.00? Tiks sniegta informācija par uzņēmējdarbības uzsākšanas un realizēšanas procesu gan no juridiskā, gan saimnieciskā un finansiālā viedokļa; tiks analizēti teorētiski un praktiski jautājumi par uzņēmējdarbības plānošanu un realizēšanu, apgūtas mazo uzņēmēju digitālās prasmes. Rezultātā: reālu biznesa ideju izstrāde.

  Tekstilmākslas pamatu apguve (60 st.)
  Programma dos iespēju radošiem cilvēkiem mākslā un citā darbības jomā vai arī bezdarbniekiem veiksmīgi iekļauties Latgales mākslas vidē, aktīvāk un sekmīgāk realizējot savas radošās ieceres tekstilmākslā. Pretendenti apgūs teorētiskās zināšanas mākslas vēsturē, mākslas menedžmentā, darbojoties praktiski attīstīs prasmes un iemaņas tekstilmākslā un tekstildizainā, un pilnveidos zināšanas un attieksmes radošo nodarbību laikā. Menedžmenta pamati. Programmas saturā: mūsdienu mākslas vēstures analīze. Krāsa tekstilmākslā. Kompozīcijas pamati. Tekstilizstrādājumu tehnikas un dizains. Batikas tehnikas un dizains. Noslēguma darba veidošana.

  Dārza dizaina pamati (50 st.)
  Piesakies kursos, ja vēlies iegūt informāciju un praktiskas iemaņas daiļdārza projekta izstrādē, iepazīties ar Latvijas krāšnumaugu sortimentu, dizainu, mazajām arhitektūras formām, apstādījumu zālienu ierīkošanu un kopšanu, IT programmas Auto CAD pamatiem, kā arī vēl daudzas citas noderīgas lietas dārza ierīkošanā! Apgūstot programmu, tev būs nepieciešamās zināšanas un prasmes dārza projekta kvalitatīvā izveidošanā, augu sortimenta izvēlē un dārza ierīkošanā.

  Floristikas aktualitātes (st.skaits pēc vienošanās)
  Tiks sniegtas zināšanas un prasmes par izmatojamo dabas materiālu, to sagatavošanu un pielietošanu floristikā, apgūti floristikas pamatelementi, tehnikas un stili, dažādi izstrādājumu veidi (ziedu pušķi, galda kompozīcijas, vainagi, tematiskie darbi: gadskārtu svētki, ģimenes svētki, kāzas u.c.) un jaunākās tendences floristikā.

  Mākslas valodas daudzveidība (60 st.)
  Programma dos iespēju radošiem cilvēkiem mākslā un citā darbības jomā vai arī bezdarbniekiem veiksmīgi iekļauties Latgales mākslas vidē, aktīvāk un sekmīgāk realizējot savas radošās ieceres. Iekļautie jautājumi: mākslas terapija. Krāsu psiholoģiskā iedarbība. Zīda apgleznošana. Trauku apgleznošana. Dekupāža. Dekoratīvo ziedu darināšanas māksla. Dāvanas -gatavošana, noformēšana, iesaiņošana. Filcēšana, pergamano u.c. rokdarbu veidi (pēc vienošanās).

  Aukles darba pamatu apguve (40 st.)
  Aukle aprūpē, pieskata un audzina bērnus no zīdaiņu līdz jaunākajam skolas vecumam. Viņa sadarbojas un palīdz vecākiem, organizē bērnam nodarbības, sarunājas ar viņu un kopā rotaļājas, vingro, zīmē, lasa grāmatas, muzicē, strādā rokdarbus, pastaigājas svaigā gaisā, līdz ar to veicinādama bērna attīstību, uztur kārtībā nodarbībām paredzētos materiālus, kā arī rūpējas par tīrību un kārtību telpās, kurās uzturas bērns, arī par bērna ķermeņa un apģērba tīrību; atbalsta vecāku izvēlētos audzināšanas mērķus un atbilstoši šīm prasībām veido rotaļas un attīstošās spēles; pārzina bērnu attīstības vecuma posmus, anatomiski fizioloģiskās vajadzības, bērnu slimības, veselīga uztura pamatprincipus, kā arī pagatavo bērnam ēdienu un pabaro vai pasniedz ēdienreizē. Auklei ir jāprot sniegt pirmo medicīnisko palīdzību.
  Programmas mērķis ir veicināt izpratni/ paplašināt zināšanas par aukles darbu, sekmēt iemaņas pieskatīt pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu mājas apstākļos, nodrošinot drošu vidi un pirmās palīdzības sniegšanu, pavadīt laiku ar bērnu, izmantojot bērna vecumam un veselības stāvoklim atbilstošas attīstošās rotaļas, spēles utt. Programmā ietvertas dažādas bērnu kopšanas formas, barošana, slimu bērnu aprūpe, attīstošās spēles.
  Apgūstamie jautājumi: Saskarsmes psiholoģija, attīstības psiholoģija. Bērna fiziskā, psihiskā un emocionālā attīstība. Sanitārija un higiēna. Pirmā palīdzība. Dienas režīma plānošana un organizēšana u.c.

  Aktualitātes lietvedībā (8 st.)
  Novitātes par jaunākajām izmaiņām normatīvajos dokumentos, kas regulē lietvedības procesa un arhīva darba organizēšanu uzņēmumā/iestādē. Tipiskākās kļūdas lietišķajā sarakstē, noformēšanā, apritē u.c.

  Lietvedība (60 st.)
  Programma sniedz zināšanas praktiskajā lietvedībā, ievērojot noteiktu sistematizāciju dokumentu noformēšanā un sakārtošanā; iepazīstina ar lietvedības pamatnosacījumiem, dokumentēšanas juridisko pamatojumu un dokumentācijas sistēmām; parāda dokumentu veidus un sniedz to raksturojumu; apskata dokumentu apgrozību, lietu nomenklatūru un lietu formēšanu; informē par darījumu saraksti, pievēršot uzmanību valsts valodas prasmei lietvedības dokumentos. Programmā tiek apgūtas jauno informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas lietvedības darba veikšanā iestādē, sniegtas nepieciešamās zināšanas darbam ar elektroniskajiem dokumentiem.

  Iespējama programmas atsevišķu tēmu apguve, piem.:
  Lietvedības pamatu apgūšana;
  Lietvedības lietišķā valoda;
  Elektronisko dokumentu apstrāde;
  Dokumentu arhivēšana;
  Personāla lietvedība u.c.

  Prezentācijas prasmes (50 st.)
  Programma sniedz iespēju apgūt teorētiskās zināšanas un pilnveidot pašvērtējumu. Prezentācijas prasmju teorētiskie un praktiskie aspekti tiek apgūti gan individuāli, gan darbā pa pāriem un nelielās grupās, pildot praktiskos uzdevumus, daloties pieredzē, analizējot, diskutējot un izdarot secinājumus par savām prezentācijas prasmēm, izmantojot īpaši piemeklētas un sagatavotas situāciju un lomu spēles. Tiek izveidots individuālo prasmju efektīvas tālākās attīstības plāns.
  Programmas galvenās tēmas: ķermeņa valoda un kā to prasmīgi izmantot, pirmā iespaida radīšanas svarīgums, publiskā runa; . prezentācijas mērķa noteikšana, plānošana; uzstāšanās improvizācija; .iInteraktīvā kontakta veidošana; tipiskākās kļūdas un risinājumi; . prezentāciju vizuālā daļa, tās veidi un režija; vizuālā materiāla legāla iegūšana un atsauces; uztraukuma un spriedzes mazināšanas paņēmieni.
  Praktiskie darbi: Prezentācijas sagatavošana: mērķu formulēšana un uzstāšanās plāns; materiālu un slaidu sagatavošana; palīglīdzekļu izmantošana; balss izmantošana un valodas treniņš; dalībnieku vajadzību noteikšana. Prezentācija: pirmais iespaids un spēja runāt pārliecinoši; kā mazināt uztraukumu; stāja, kustības un žesti; runas skaidrība, temps un intonācija; kā nodrošināt saikni ar dalībniekiem; kā efektīvi vadīt diskusiju; ģērbšanās etiķete; jautājumu tehnika u.c.

  Komercdarbības pamati (70 st.)
  Ievads uzņēmējdarbībā – Uzņēmējdarbības un komercdarbības jēdzieni. Uzņēmējdarbības būtība un nozīme. Uzņēmējdarbības vide. Uzņēmējdarbības valstiskā regulēšana. Uzņēmējdarbības ierobežojumi. LR Komerclikums, tā uzdevumi un saturs. Komercdarbības formas – uzņēmumu un komercdarbības formu klasifikācija. Individuālā uzņēmējdarbība (individuālais komersants). Kapitālsabiedrības. Personālsabiedrības. Mazie uzņēmumi. Uzņēmējdarbības uzsākšana un uzņēmējdarbības risks – Uzņēmējdarbības uzsākšanas uzdevumi . Uzņēmuma dibināšanas dokumenti un reģistrēšanas kārtība . Uzņēmējdarbības riska jēdziens. Riska veidi un riska samazināšanas pasākumi. Biznesa idejas attīstība no idejas līdz realizēšanai – biznesa idejas, ģenerēšanas veidi, biznesa idejas novērtēšana. Informācijas sistēmas uzņēmējdarbībā. Uzņēmuma līdzekļi un tā finansēšana. Mārketinga darbība uzņēmumā. Pircējs un tirgus izpēte. Produkta jēdziens. Tirgus niša. Produkta dzīves cikls, to ietekmējošie faktori. Cenu veidošanas metodes uzņēmumā. Produkta virzīšana tirgū. Reklāma un pārdošanas veicināšana. Uzņēmuma dzīves cikls- uzņēmuma attīstības fāzes. Uzņēmumu kooperācija un integrācija. Uzņēmuma reorganizācija un likvidācija . Uzņēmuma maksātnespēja un bankrots. Biznesa plāns – Biznesa plāna struktūra. Aspekti, kas jāievēro izstrādājot biznesa plānu. Inovāciju ietekme uzņēmējdarbības attīstībā. Biznesa idejas un plāna prezentēšana.

  Komunikācijas prasmes (40 st.)
  Nodarbību forma ir praktiskais treniņš ar izzinošās darbības elementiem. Programmas saturs tiek orientēts uz komunikācijas prasmju attīstību un pilnveidošanu starp dažāda vecuma, dzimuma un dažādas kultūras pārstāvjiem. Nodarbību laikā tiek skaidrota izpratne par nepieciešamību attīstīt prasmi pozitīvi uztvert sevi un citus. Tiks atklāts, ko nozīmē: saskarsme, mijiedarbība, sadarbība, savstarpējā uztvere, komunikācijas barjeras, komunikācijas ētika.. Kādas ir cilvēka uzvedības regulācijas iespējas un kā savaldīt sevi emocionālos uzliesmojumos, konfliktsituācijās. Kā pozitīvi sevi prezentēt un veidot komunikāciju ar darba devējiem un darba kolēģiem. Kā izprast sadarbību un saderību starp cilvēkiem komunikācijā. Kā pilnveidot komunikācijas prasmes profesionālā izaugsmē dažādās vecuma grupās. Kas ir un kā attīstīt aktīvās klausīšanās prasmes. Ko nozīmē un kā veidojas komunikācijas individuālais stils un atgriezeniskā saikne. Kā izpaužas „bezvārdu uzvedība” savstarpējā komunikācijā; Kā radīt labvēlīgo gaisotni un savstarpējo atbalstu: to veidošanas paņēmieni; Kas ir formālā un emocionālā komunikācija, kur tā tiek lietota. Izveidot prasmi veikt brīvo un lietišķo sarunu ar vienu vai vairākiem partneriem, pamatojot savu viedokli; Kā pozitīvi prezentēt sevi partnera un grupas priekšā. Kas ir konflikts un konflikta pārvaldīšana komunikācijā.

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading