• A- A A+
 • A programmu piedāvājums pedagogiem (apliecība)

  Kursu programmu veidošana/pilnveidošana notiek nepārtraukti, ņemot vērā pedagogu priekšlikumus un ieteikumus.

  Programmu realizēšanas laiks un vieta – pēc pieteikuma/tiešsaistē

  “Interaktīvo tehnoloģiju izmantošanas iespējas izglītībā” (8 st.)

  Šī kursa ietvaros klausītājiem tiks sniegta informācija un zināšanas par interaktīvo risinājumu izmantošanas iespējām mācību procesa uzlabošanai. Tiks apskatīti un apgūti populārākie un pieejamākie interaktīvie rīki interaktīvo mācību materiālu izmantošanai un izveidei. Pēc kursa klausītāji spēs izmantot pieejamos gatavos interaktīvos materiālus un patstāvīgi veidot savus interaktīvos mācību materiālus. Tiks apgūtas pamata prasmes interaktīvo tāfeļu izmantošanai mācību procesā.

  “Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību procesa pilnveidošanai” (16 st.)

  Kursā tiks sniegts apskats par populārākajām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT), to attīstības tendencēm un izmantošanas iespējām mācību procesa pilnveidošanai individuāli vai mācību iestādes līmenī. Tiks apskatīti populārākie “mākoņu” pakalpojumi un to pielietošanas iespējas dažādu funkciju nodrošināšanai mācību iestādes mērogā. Pēc kursa klausītāji spēs izvērtēt un izvēlēties, kuri IKT risinājumi būtu izmantojami mācību procesa pilnveidošanai vai darba organizācijas uzlabošanai, pratīs lietot populārākos mākoņu pakalpojumus, tīmekļa piedāvātos rīkus un risinājumus sava darba organizēšanai, spēs uzsākt “mākoņu” pakalpojumu izmantošanu mācību procesā.

  Paaudžu atšķirību un vērtīborientāciju integrēšana audzināšanas darbā skolā (9 st.)

  Programma iepazīstinās klausītājus ar jaunākajām aktualitātēm un pētījumiem par dažādām paaudzēm un to īpatnībām. Tiks sniegts teorētisks ieskats par paaudzēm un to klasifikāciju, dažādām pieejām šī fenomena skaidrojumā. Programmas ietvaros tiks apgūtas metodes audzināšanas darbā, klasvadības procesa veiksmīgā organizēšanā un vadīšanā, kas ļaus skolēniem veidot pozitīvu attieksmi un attīstīt savu vērtību sistēmu dzīvesprasmju apguvei un karjeras izaugsmei; veicināt izglītojamo radošo un pilsonisko aktivitāti; pilnveidot sadarbību ar ģimeni, palielinot vecāku līdzatbildību audzināšanas procesā atbilstoši paaudžu klasifikācijai un ņemot vērā katras paaudzes vērtības, uzskatus un motivāciju. Kursu klausītāji tiks iepazīstināti ar katras paaudzes vērtībām, uzskatiem un motivāciju, lai dažādu paaudžu pārstāvji labāk saprastos, saziņā izvairītos no liekiem pārpratumiem un veidotu veiksmīgākas attiecības gan sadzīvē, gan darbā.

  Kompetenču pieeja ķīmijas apguvē pamatizglītībā un vidējā izglītībā, izmantojot IKT līdzekļus (36 st.)

  Programma paredz skolotāju zināšanu un iemaņu pilnveidošanu darbā ar e-mācību materiāliem, izmantojot IKT līdzekļus un kompetenču pieeju ikdienas mācību procesā. Īpašs uzsvars tiek likts skolēnu sagatavošanā olimpiādēm un valsts pārbaudes darbiem, to tendencēm un vērtēšanai. Kursi paredzēti gan skolotājiem ar pieredzi, gan jauniem skolotajiem. Tiks pilnveidotas prasmes plānot, organizēt un izvērtēt skolēnu izpratnes attīstības dinamiku, apgūstot vielu un procesu kvantitatīvo raksturojumu. Kursu laikā tiks nodrošināta iespēja sniegt atgriezenisko saiti, kā arī izstrādāt savu digitālo līdzekli un uzdevumu banku turpmākai mācību procesa organizēšanai.

  Sociālās zinības 4. – 9. klasē: mācīšanās iedziļinoties – no stundā sasniedzamā rezultāta līdz vērtēšanai (24 st.)
  Programmas apguve paredz pilnveidot skolotāju zināšanas un prasmes jēgpilna stundas sasniedzamā rezultāta izvirzīšanā un sasniegšanā. Skolotāji iegūst praktisku pieredzi veidot uz prasmju attīstīšanu vērstus uzdevumus un snieguma līmeņa aprakstus. Tiks pilnveidotas interaktīvās metodes un metodiskie  paņēmieniem, lai mācītu skolēnus iedziļināties un mācīties ilgtspējīgi, kā arī izstrādāt summatīvās un formatīvās vērtēšanas darbus. Kursi paredz diskusiju par atgriezenisko saiti, lai varētu pilnveidot skolēnu un savu ikdienas sniegumu. Kursi balstīti kompetenču pieejā, akcentējot mācīšanas uzsvaru maiņu mācību procesā.

  Izglītības iestādes vadītāja profesionālo kompetenču pilnveide (36 st.)
  Zināšanas skolvadībā. Konfliktu vadīšanas un risināšanas nozīme izglītības iestādes kultūras veidošanā; ilgspējīga un radoša pedagoģiskā procesa izpratne un organizēšana; skolu absolventu iekļaušanas darba tirgū: problēmas un risinājumi. Karjeras turpmākā plānošana. Vadītāju profesionālās ētikas jautājumu risināšana.

  Mācību darba organizācijas īpatnības speciālajā izglītības iestādē (bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem) (36 st.)
  Mācīšanās un uzvedības traucējumu iemesli bērniem ar garīgās, psihiskās un fiziskās attīstības novirzēm. Bērnu ar mācīšanās un smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem mācīšanas aktualitātes, galvenie mācību principi un metodes, mācību un audzināšanas organizēšana darbā ar šādiem bērniem. Bērnu ar attīstības traucējumiem mācību procesa īpatnības: stress kā procesa sastāvdaļa. Psiholoģiski saskanīgas, emocionālas pedagoģiskās vides veidošanas aspekti.

  Metodiskā atbalsta nodrošinājums skolotājiem darbā ar skolēniem ar speciālām vajadzībām (36 st.)
  Skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem integrēšanas iespējas vispārizglītojošā klasē. Iespējamās darba metodes un paņēmieni skolēnu mācību procesa pilnveidošanā. Individuālais izglītības plāns, paredzamie mācību sasniegumi, atbalsta komandas darbība skolā, mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ieteikumi turpmākajam darbam.

  Metodiskā atbalsta nodrošinājums internātskolu audzinātājiem par dzīvesprasmju, vardarbības, bērnu tiesību, drošības un veselības jautājumiem (36 st.)
  Individualizācijas īstenošana audzināšanas procesā, ievērojot vecumposmam raksturīgās likumsakarības un personības attīstības iezīmes; metodiskais atbalsts internātskolu audzinātājiem drošības, veselības, vardarbības un dzīvesprasmju jautājumos; dzīvesprasmju attīstīšana skolēniem audzināšanas procesā; rotaļu un spēļu metodikas izmantošanas iespējas drošības, karjeras, veselības, vardarbības un dzīvesprasmju jautājumu risināšanā; pedagoģiskās palīdzības veidu izvēles analīze; vecāku, skolotāju un skolēnu sadarbības modeļu apskats mērķtiecīgai un apzinātai bērnu attīstības virzībai.

  Darba organizācija un metodika pagarinātās darba dienas grupās (36 st.)
  Pagarinātās darba dienas grupā skolēni mācās, atpūšas, veido savstarpējās attiecības- izdzīvo nozīmīgu dienas daļu. Skolotājs ir konsultants, kuram jābūt kompetentam dažādās ar skolēnu vajadzībām un interesēm saistītās jomās. Programmā tiek piedāvāts ieskats skolēnu izpētē, uz bērna vajadzībām balstīta grupas darba plāna izveidē, kurā vienlīdz svarīga vieta ir ierādīta mācībām un atpūtai. Piedāvātas dažādas patstāvīgās mācīšanās stratēģijas. Programmas svarīgākā daļa ir saistīta ar sadarbības veidošanu starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem, katra pienākumiem un tiesībām savstarpējā sadarbībā. Akcentējam arī bērnu drošību, drošas vides veidošanas iespējas, rīcību ekstremālās situācijās. Kursu ietvaros saistošā veidā iesaistīsim skolotājus uz viņu pieredzi un kursu materiāliem balstītu metodisko materiālu izveidē, kurus viņi prezentēs.

  Darba organizācija un metodika apvienotajās klasēs vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem (36 st.)
  Apvienotajās klasēs mācās dažāda vecuma skolēni ar dažādu zināšanu un prasmju līmeni, ir laikus nenovērsti vai mazināti mācīšanās traucējumi. Viņiem ir zema motivācija. Daļa skolēnu ir īpaši apdāvināti, spēj strādāt patstāvīgi. Lai veiksmīgi strādātu tādā klasē, skolotājam nepieciešama atbalsta personāla palīdzība skolēna izpētē, katra skolēna individuālās attīstības programma un ieteikumi, skolēna attīstības vadīšanā. Tāpēc programmā piedāvājam pedagoģiskā personāla sadarbības modeli, kura darbība veicina radošās darbības attīstību, balstoties uz viņu individuālajām spējām un vajadzībām. Piedāvājam teorētiskās atziņas un metodiskos paņēmienus patstāvīgai individualizētai mācību darbībai apvienotajās klasēs.

  Metodiskā atbalsta nodrošinājums skolotāju palīgiem darbā ar skolēniem ar mācīšanās grūtībām( 36 st.)
  Iekļaujošās klasēs skolēni nonāk ar dažādu zināšanu un prasmju līmeni. Skolotāja uzdevums ir radīt apstākļus visu skolēnu attīstībai, milzīgs atbalsts šajā grūtajā darbā ir skolotāja palīgs. Lai veiksmīgi strādātu šādā klasē, viņiem nepieciešama atbalsta personāla palīdzība skolēna izpētē, katra skolēna individuālās attīstības programma un ieteikumi skolēna attīstības vadīšanā. Tāpēc programmā piedāvājam pedagoģiskā personāla sadarbības modeli, kura darbība veicina klases kolektīva veidošanos un skolēnu attīstību balstoties uz viņu individuālajām spējām un vajadzībām. Skolotāja palīgam ir jāzina un jāsaprot katra skolēna mācīšanās traucējumu izcelsme, jāprot palīdzēt radīt apstākļus attīstībai. Piedāvājam teorētiskās atziņas un daudzus praktiskus paņēmienus, ko var izmantot darbā.

  Mūsdienu tehnoloģijas un mūsdienīga fizikas mācību procesa organizēšanas iespējas (36 st.)
  Programma dod iespēju padziļināt zināšanas un izpratni par daudzām mūsdienu tehnoloģijām, to darbības fizikālajiem principiem, atbilstoši fizikas standarta prasībām un paraugprogrammas rekomendācijām. Līdztekus jauno izglītības satura jautājumu apguvei, tiek pielietotas un rekomendētas daudzveidīgas uz skolēna izglītošanos orientētas metodiskās pieejas mācību procesa organizēšanā.

  Skolēnu izziņas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinoša mācību procesa īstenošana mazākumtautību (krievu) valodā pamatizglītībā (36 st.)
  Programmas saturs nodrošinās metodisko atbalstu skolotājiem obligātā satura īstenošanai mācību procesā: veicinās pedagogus pilnveidot inovatīvās, skolēnu vecumam, interesēm, mācīšanās stilam atbilstošas mācību procesa organizēšanas stratēģijas, lai motivētu skolēnus un radītu iespēju viņiem apgūt dzīvei noderīgas zināšanas un pētnieciskās darbības prasmes – iepazīt, pētīt, meklēt radošus risinājumus, analizēt un vērtēt. Tiek akcentētas arī inovatīvas mācību metodes krievu valodas apguvē, kas ir piemērotas skolēnu vecumposma īpatnībām. Šo metožu izmantošana attīsta sociālās prasmes, paaugstina mācīšanas motivāciju un atbildību par savu mācīšanos, kā arī „vēlēšanos darboties un sadarboties”.

  Skolēnu izziņas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinoša mācību procesa īstenošana krievu (svešvaloda) vispārējā izglītībā (36 st.)
  Programmas saturs nodrošinās metodisko atbalstu skolotājiem obligātā satura īstenošanai mācību procesā: veicinās pedagogus pilnveidot inovatīvās, skolēnu vecumam, interesēm, mācīšanās stilam atbilstošas mācību procesa organizēšanas stratēģijas, lai motivētu skolēnus un radītu iespēju viņiem apgūt dzīvei noderīgas zināšanas un pētnieciskās darbības prasmes – iepazīt, pētīt, meklēt radošus risinājumus, analizēt un vērtēt. Tiek akcentētas arī inovatīvas mācību metodes krievu valodas apguvē, kas ir piemērotas skolēnu vecumposma īpatnībām. Šo metožu izmantošana attīsta sociālās prasmes, paaugstina mācīšanas motivāciju un atbildību par savu mācīšanos, kā arī „vēlēšanos darboties un sadarboties”.

  Integrēta mācību satura un angļu valodas mācīšana pamatizglītības 1.posmā (36 st.)
  Programma ir balstīta uz metodi, kas mēģina risināt aktuālās problēmas svešvalodu apgūšanā pamatskolā. Saturiski integrētā valodas mācīšanas metode ir ļoti aktuālā Eiropas skolās. Šī metode ļauj ievērot skolēnu vecumposma īpatnības un individuālus mācīšanas stilus, kā arī attīstīt viņu domāšanu. Tā atbilst humānās pedagoģijas atziņām, jo bērniem tiek dota izvēle atrast visefektīvāko veidu sevi attīstīt katrā mācīšanās posmā, un jebkuram ir iespēja parādīt savas stiprās puses, kas paaugstina viņu motivāciju. Saturiski integrētā valodas mācīšanas metode dod priekšstatu tam, kā „pielietot svešvalodu prasmes citu mācību priekšmetu apguvē” un rada iespēju „atklāt zināmo nepazīstamajā un citādo pazīstamajā”. Kursu dalībniekiem tiks dota iespēja ne tikai iepazīties ar šīs metodes realizācijas bagāto pieredzi, bet arī izstrādāt stundu ciklu par izvēlēto tēmu pēc šīs metodes.

  Mūsdienīga mācību procesa īstenošana pamatizglītības 1.posmā (36 st.)
  Lai skolēns būtu motivēts mācībām, ir nepieciešams izzināt un respektēt bērnu vajadzības un reālās mācīšanās iespējas. Izvēlētās tēmas paredz iepazīstināt klausītājus ne tikai ar teorētiskām nostādnēm, bet, galvenokārt, dot praktiskus ieteikumus mācību procesa individualizācijai un diferenciācijai, veidojot individuālas mācību programmas, piedāvājot uzdevumus atbilstoši skolēna mācīšanās stilam, veidojot pārbaudes darbus, kuros ietverti uzdevumi dažādiem prasmju apguves līmeņiem. Lai skolēns justos līdzatbildīgs par saviem mācību rezultātiem, svarīgi ir viņu iesaistīt savas mācību darbības plānošanā, izvērtēšanā. Izziņas aktivitātes rosināšanai ir nepieciešams pielietot daudzveidīgas mācību metodes un paņēmienus, iesaistot skolēnus pētnieciskā darbībā. Integrētā pieeja nodrošina veseluma uztveri, parāda teorētisko zināšanu saistību ar praktisko dzīvi, attīsta un veido bērnos dzīvesprasmes darboties veselīgā un drošā vidē. Piedāvājam teorētiskās atziņas un daudzus praktiskus paņēmienus, ko var izmantot darbā.

  Klasvadības procesa organizācija un vadība (24 st.)
  Programma iepazīstinās klausītājus ar jaunākajām aktualitātēm un metodēm audzināšanas darbā, klasvadības procesa veiksmīgā organizēšanā un vadīšanā, kas ļaus skolēniem veidot viņos pozitīvu attieksmi pret mācībām un attīstīt savu vērtību sistēmu un nostiprināt motivāciju dzīvesprasmju apguvei un karjeras izaugsmei; veicināt izglītojamo radošo un pilsonisko aktivitāti ; pilnveidot sadarbību ar ģimeni, palielinot vecāku līdzatbildību audzināšanas procesā; pilnveidot sadarbību ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām, kas iesaistītas audzināšanas procesā; veicināt iekļaujošās izglītības un humānās pedagoģijas realizēšanu skolā; nodrošināt vētībizglītības īstenošanai nepieciešamo atbalstu gan skolotājiem, gan skolēniem; integrēt veselības, karjeras izvēles un drošības jautājumus audzināšanas un mācību saturā; pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci klasvadības procesa organizēšanā un vadīšanā.

  Skolotāju „izdegšanas” sindroms un stresa pārvaldīšana (24 st.)
  Programmas saturs nodrošinās psiholoģisko atbalstu skolotājiem savas fiziskās un garīgās veselības izpratnē: veicinās pedagogu centienus pilnveidot savas zināšanas un personības kompetences ar stresu saistīto problēmu risinājumos. Nodarbībās tiks piedāvāti konkrēti paņēmieni un ierosinājumi stresa kā zināma dzīves aktivitātes elementa pareizas uztveres apguvei. Tiks akcentēta uzmanība arī uz stresa izraisošo seku izvairīšanās paņēmieniem, īpaši pievēršoties relaksācijas iespēju praktizēšanai. Visi lektori/ nodarbību vadītāji ir ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju psiholoģijas nozarē un ir saistīti ar darba specifikas izpratni izglītības sistēmā.

  Fiziskā attīstība un ārstnieciskie vingrinājumi pie balsta-kustību aparāta traucējumiem. Koriģējošā vingrošana. Korekcijas efektivitāte un tās izmantošana bērniem sagatavošanas grupās (36 st.)
  Stājas novērtēšanas metodes, stājas defekti sagitālajā un frontālajā plaknē, skoliozes veidošanās process. Muskuļu testēšana. Ārstnieciskās vingrošanas uzdevumi un pielietošanas vispārējie principi. Koriģējošā vingrošana sporta stundās.

  Darba organizācijas un metodikas aktualitātes pedagoģiskās korekcijas klasēs vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem (36 st.)
  Lai veiksmīgi strādātu pedagoģiskās korekcijas klasē, skolotājam nepieciešama atbalsta personāla palīdzība skolēna izpētē, katra skolēna individuālās attīstības programma un ieteikumi skolēna attīstības vadīšanā. Tāpēc programmā piedāvājam pedagoģiskā personāla sadarbības modeli, kura darbība veicina radošās darbības attīstību, balstoties uz skolēnu individuālajām spējām un vajadzībām. Piedāvājam teorētiskās atziņas un metodiskos paņēmienus patstāvīgai individualizētai mācību darbībai korekcijas klasēs.

  Vispārējo datorprasmju pilnveide. Informācijas tehnoloģiju efektīva izmantošana interaktīvo mācību materiālu izveidē (18 st.)
  Pedagogi u.c. interesenti padziļina savas datorprasmes informācijas tehnoloģiju efektīvai izmantošanai, lai attīstītu iemaņas darbā ar datoru- dažādu datņu sagatavošanu lietojumam mācību procesā: teksta failu, elektronisko tabulu, prezentāciju, attēlu, multimediju failu un interneta izmantošanas kompetences ( informācijas meklēšana, atlase, darbs ar e-pastu un izglītības resursiem internetā). Zināšanu un prasmju pārbaudei ir paredzēts tests, kas tiek realizēts tiešsaistes režīmā (pirms programmas apguves un pēc).

  Skolēna vispusīgas attīstības un mācību motivācijas veicināšana, izmantojot interaktīvo mācību metožu iespējas (18 st.)
  Programmas apguve dod iespēju pilnveidot zināšanas par interaktīvajām mācību metodēm (spēles, projekti, diskusijas, debates, situāciju analīze u.c.) un izprast nozīmi skolēna attīstībā un mācīšanās procesā. Praktiskajā programmas daļā tiks analizētas dažādas situācijas un pamatota metožu izvēle; analizētas iespējas, ko dod interaktīvās mācību metodes skolēnu motivācijas paaugstināšanai.

  E-mācību kursu veidošana. MOODLE vide (18 st.)
  Programmas apguve paredz mācībspēku informācijas tehnoloģiju pilnveidi atbilstoši mūsdienu izglītības programmu prasībām: apgūt interaktīvās mācību metodes un rīkus e-mācību izmantošanai dažādos mācību priekšmetos; dažādu materiālu sagatavošanu, kursu veidošanu un lietojuma metodiku MOODLE vidē. Izveidotā Moodle sistēma palīdzēs mācībspēkiem mācību procesā, izmantojot radošus, audiovizuālus un interaktīvus informācijas nodošanas un zināšanu pārbaudes veidus.

  Mūsdienīga mācību procesa realizācijas iespējas sociālajās zinībās pamatizglītības pakāpē (36 st.)
  Programma veicinās pedagogu teorētisko un praktisko zināšanu pilnveidošanu priekšmetā, rosinās apgūt radošas un pētnieciskas metodes darbam ar informāciju, uzkrāt pieredzi pārbaudes darbu sastādīšanā un pilnveidot vērtēšanas prasmes, kā arī izzināt jaunākos metodiskos un informatīvos resursus sociālajās zinībās.

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading