• A- A A+
 • UNITWIN UNESCO Katedras ziņas par notikumiem starptautiskajā sadarbībā septembrī un oktobrī

  Aktualizēts 03.11.2016 11:19

  image2homoeuropeanus_logo

  Daugavpils Universitāte piedalījās Horvātijas Pilsoņu forumā, kas notika Zadarā no 5.-9. septembra projekta Homo Europeanus – overcoming the knowledge deficit ietvaros. DU UNESCO Katedra šajā projektā darbojas kā partneris  http://homo-europeanus.eu/.

  Foruma satura jautājumi tika attīstīti ap vairākiem pamatjautājumiem, kas tika izvērsti un konkretizēti ar projekta dalībnieku pieredzēm un ieteikumiem par: Eiropas pilsonību pašreizējo izaicinājumu kontekstos, par sabiedrības lomu pilsoņa izglītībā, par neformālās izglītības nozīmīgumu un jauniešu sociālajām prasmēm, par brīvprātīgo aktivitātēm, par izglītības iestāžu lomu kopīgas Eiropas un tās nākotnes veidošanā.

  Daugavpils Universitāti pārstāvēja profesore Ilga Salīte un asociētā profesore Dzintra Iliško ar ziņojumu Ilgtspējības pētījumi izglītībā caur darbības pētījumu pilsoņa izglītībai. Ziņojuma pamatā ilgtspējīguma parādība tika izvērtēta kā kompleksa, kas nav atrisināma vienā paņēmienā un, ka šādu jautājumu risināšanai ir piemērots līdzdalības darbības pētījums, kurā tā dalībnieki (1) atrod savu izpratni par ilgtspējības parādību un (2) uztur un attīsta savu izpratni par ilgtspējīguma virziena meklējumiem caur savu dzīves darbību.

  Ir sācies projekta Homo Europeanus – overcoming the knowledge deficit pēdējais posms, kurā tiek veidots Homo Europeanus tīklojums, kas darbosies arī pēc projekta noslēguma. DU UNESCO Katedrai tā ir iespēja turpināt sadarbību ar deviņu valstu NVO partneriem un piedāvāt šo sadarbības iespēju ieinteresētajiem studējošajiem un pasniedzējiem caur iesaistīšanos pilsoņa izglītības un plašāka sabiedrības dialoga par Eiropas nākotni un ilgtspējīgu attiecību meklējumiem. Horvātijas valdība un Zadaras pašvaldība jau ir izteikusi atbalstu minētā tīklojuma izveidošanai un tā darbības nepieciešamībai.

  DU UNESCO Katedras Homo Europeanus tīklojumā būs iespēja pieteikties starptautiskai sadarbībai projektu par pilsoņa izglītības jautājumiem un izglītības programmu veidošanā, kuras tiks veidotas formālās un neformālās izglītības kopsadarbībā vienota izglītības mērķa sasniegšanai.

  DU UNESCO Katedras vadītāja tikās ar BBCC partneriem Bratislavā, izmantojot ERASMUS+ mobilitātes atbalstu (20.-21. septembrī).

  Komenius Universitāte Bratislavā ir DU  partneris kopš 2006. gada. Tikšanās laikā tika pārrunāts jautājums par pētījumu tēmām, kuras var attīstīt, lai meklētu ceļu uz iesaistīšanos H2020 pētījumu projektos. Saskatīta iespēja sadarboties DU UNESCO Katedras pētījumu jautājumā par tradīcijas un inovācijas mijiedarbību izglītībā ilgtspējīgai attīstībai. Tika pārrunāta iespēja sadarbībai konkrētu jautājumu pētīšanā un publikāciju sagatavošanu DU UNESCO Katedras žurnāliem  un Bratislavas partneru iesaistīšanos DU UNESCO Katedras doktorantūras skolas pasākumos. Turpmākās sadarbības stratēģija tika balstīta uz ilgtspējas parādības kompleksās dabas un risināšanas būtības pētīšanu, kuras pamatā iecerēta trans-disciplināras pieejas izmantošana, kas pavērs jaunas iespējas studiju programmu uzlabošanā un jaunu studiju kursu veidošanai.

  image1image2

  Daugavpils Universitātē no 4.-5. oktobrim  notika konference Tradīcijas un inovācijas mijiedarbība bioekonomikas uzplaukumam: Ziemeļu un Baltijas valstu aicinājums izglītības pētījumiem  un augstākās izglītības ilgtspējīgumam.

  Konferences “Tradīcijas un inovācijas mijiedarbība bioekonomikas uzplaukumam: Ziemeļu un Baltijas valstu aicinājums izglītības pētījumiem un augstākās izglītības ilgtspējīgumam” kompleksā iecere radās dialogā starp Nordic Centru, Ziemeļu valstu vēstniecībām un Daugavpils Universitāti. Tā bija atskatīšanās uz padarītajiem darbiem, kas veikti Latvijas un Ziemeļu valstu sadarbībā, kā arī Daugavpils Universitātes vajadzība ģenerēt svarīgākos turpmākās sadarbības virzienus. Ilgtspējīguma jautājums kļuva par pamatu konferences mērķa izvēlei: atvērt sadarbību izglītības pētījumu attīstībai augstākās izglītības ilgtspējīguma un ilgtspējīguma zinātnes attīstībai. Konference DU bija viens no plašās 25 gadu programmas pasākumiem Daugavpilī.

  Ilgtspējīga attīstība un izglītības ilgtspējīgums ir saskatāmākā pazīme Ziemeļu valstu sadarbības saturā ar Latviju. Ziemeļvalstu Centrs un vēstniecības  šo saturu ir izkopušas gadiem ilgi.

  Daugavpils Universitātei ilgtspējīguma, ilgtspējīgas attīstības un ilgtspējīgas izglītības jautājumi ir iezīmēti kā virziens Universitātes stratēģijas īstenošanai. Izglītībai ir jābūt ilgtspējīgai un ilgtspējīga izglītība ir jāskata kā kompleksa izglītības kvalitātes atpazīšanas pazīme. Kopš 70. gadiem ekoloģiskā izglītība, vēlāk ekoloģiskā audzināšana un vides izglītība sākumā bija skolotāju izglītības, pašreiz visas Universitātes stratēģiskais attīstības mērķis.

   Būtiska loma šī virziena uzturēšanai starptautiskajā sadarbībā ir DU UNESCO Katedrai, kura tika apstiprināta 2013.gada 15. jūlijā ar UNESCO Organizācijas ģenerālsekretāres un DU rektora parakstītu līgumu. Baltijā skolotāju izglītībā un tās pārorientēšanā uz ilgtspējīgu attīstību tā pagaidām ir vienīgā UNESCO Katedra ar šādu saturisku ievirzi un vienīgā arī ar savu specifisko pētījumu tēmu globālajā universitāšu sadarbībā: tradīcijas un inovācijas mijiedarbība izglītībā ilgtspējīgai attīstībai.

  Pirmajos trīs DU UNESCO Katedras pastāvēšanas gados tika sagatavoja platforma Katedras darbības uzdevumu īstenošanai pašā institūcijā. Tika atrasta un sāka attīstīties īpatnēja, visai Universitātei pieejama struktūrvienība, kam līgumā ar UNESCO Organizāciju paredzēta iespēja iesaistīties līdzdalības darbības pētījumā. Līdzdalībai atvērtā UNITWIN UNESCO Katedras pētījumu tēma tiek piedāvāta DU akadēmiskajiem darbiniekiem, pētniekiem, pašreiz studējošajiem un DU absolventiem. UNITWIN UNESCO Katedra jau ir sākusi veidoties kā tīklojumu tīklojums, kura darbība kļūst arvien redzamāka darbības pētījumā jaunu tālākizglītības, maģistra un doktora studiju programmu izveidošanai un kura struktūra ļauj izmantot starptautisko sadarbību.  Ar Zviedrijas starptautisko centru ilgtspējīgai attīstībai (SWEDESD) DU UNESCO Katedra sadarbojas jau kopš tās izveidošanas brīža. Šajā sadarbībā tika izveidots jauns Baltijas valstu reģiona tīklojums izglītībā ilgtspējīgai attīstībai (BSRESDN), kurā darbojas arī DU. Līdzdalība BSRESD tīklojuma attīstības stratēģijas, tīklojuma centru konceptuālā pamata sagatavošanā 2016.gada maijā tika pabeigta ar sešu vietējo centru izveidošanu BSRESD tīklojumā. DU tika izveidots DU absolventu pētījumu un izglītības centrs ilgtspējīgai izglītībai, kas apstiprināts kā DU UNESCO Katedras struktūrvienība.

  Mērķtiecīgā Ziemeļvalstu un DU interese par sadarbību izglītības ilgtspējīgai attīstībai kopīgi organizētajā konferencē tika ievirzīta uz vēl plašāku sadarbības atvēršanu augstākās izglītības ilgtspējīguma un ilgtspējīguma zinātnes attīstībai turpmākajos gados.

  • Konferences gaitā UNESCO LNK ģenerālsekretāre B.Moļņika, DU UNESCO Katedras vadītāja I.Salīte un SWEDESD pārstāve S.Zatterblom piedāvāja plašākus uzstādījumus izglītības pētījumiem un augstākās izglītības ilgtspējīgumam.
  • Paneļdiskusijā Ilgtspējīga politiskā attīstība reģionā” Ziemeļvalstu vēstnieki H. S. Egil (Norvēģijas vēstnieks), Olli (Somijas vēstnieks), H. Landerholm (Zviedrijas vēstnieks), H. Brask (Dānijas vēstnieks) un Widberg (Ziemeļvalstu biroja vadītājs,  izvērtēja sadarbības pieredzes un redzamākās iespējas turpmākajai sadarbībai ar Latviju.
  • Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar Nordic Centra un Ziemeļu valstu vēstniecību iepriekšējos gados atbalstītajiem sadarbības ekselences projektiem un tika atklātas divas dziļrefleksiju rosinošas izstādes: (1) PatternsoftheBiosphere – Wearenature (no Zviedrijas puses) un (2) Klimata liecinieki (no Norvēģijas puses).
  • Klimata darbnīcā“Klimats un ikdienas prakses” Agita Pusvilka un Sintija Ludborža prezentēja par biedrības “homoecos:” EEZ finanšu instrumenta ietvaros īstenoto projekta ieguvumus.
  • Sadarbības spēku ar pārliecinošus rezultātus prezentēja, ar Nordik Centra un RTU ziņojumi plenārsēdē:

  (1) pārskats par Bioekonomiku Ziemeļvalstīs: jaunākās tendences un labās prakses pārnese (M. Kāle, Ziemeļu ministru padomes biroja Latvijā padomniece) un (2) profesores D. Blumbergas vadīto projektu darba grupu (I.Muižniece, T.Prodaņuks, K.Bāliņa un A,Grāvelsiņš) prezentācijas par bioresursiem un to izmantošanas iespējām, par biotehnoloģijām bioresursu ieguvei, apstrādei un pārstrādei, kā arī par Inovatīvajiem bioproduktiem.

  • Konferences dalībniekiem tika piedāvāts darbs sekcijās: Ilgtspējīgums kā kompleksa problēma (moderatore doc. I. Ostrovska) :
  • pētn. E. Oļehnoviča, asoc.prof. Dz. Iliško, Doktorantu, maģistrantu, pēcdoktorantūras, jauno doktoru darba sekcija, Kā varam meklēt ceļu uz trans-disciplināra pētījuma ietvara veidošanu bioekonomikas attīstības atbalstam?
  • UNESCO Katedras absolventu centra vadītāja E. Drelinga, tīklojuma koordinatore S. Zariņa, DU absolventu tīklojuma sekcija ilgtspējīguma un ilgtspējīgas izglītības pētījumu attīstīšanai, Kā trans-disciplinārs pētījumu ietvars var virzīt ne-ilgtspējīguma pārvarēšanu un sociālo inovāciju radīšanu?
  • DU rektors A. Barševskis, UNESCO Katedras vadītāja I. Salīte, Augstskolas un augstākās izglītības politikas stratēģijas sekcija, Kā varam uzlabot augstskolas izglītību caur ilgtspējīgu vadību un inovācijām augstākajā izglītībā?

  Sekciju darbs tika virzīts uz secinājumiem par  ilgtspējīguma zinātnes un augstākās izglītības atbalstu izglītībai ilgtspējīgai attīstībai, ko sniegs tradīciju un inovāciju saskaņošana. Iegūtie secinājumi tika rūpīgi izvērtēti, un, balstoties uz tiem, tika noformulēti uz turpmāko studiju kursu un programmu attīstību vērsti papildinājumi DU stratēģijai.

  Konferences sekciju ieteikumi tika formulēti trīs DU stratēģiskās darbības virzienos:

  (1) trans-disciplinārās Doktorantūras skolas attīstība, kurā varēs pieteikties DU dažādu doktorantūras programmu, Latvijas augstskolu, pie DU izveidotā BBCC tīklojuma partneru universitāšu un citu ar pētījumiem saistītu tīklojumu partneri. Atskaites sistēma šīs doktorantūras skolas saturam būs (a) ilgtspējīguma parādība kā kompleksa problēma mūsdienu pasaulē gan globālā, gan vietējos līmeņos, (b) trans-disciplināra  pieeja ilgtspējīguma pētīšanai, (c) ilgtspējīguma zinātnes un tās pētījumu attīstība universitātēs un plašākas nedalāmas kvalitātes vienības universitāte-sabiedrība-uzņēmējdarbība attiecību pētīšana ilgtspējīgas mūžizglītības skatījumā;

  (2) uzsākta tālākizglītības programmu veidošanas platformas radīšana, kura tiks izmantota tālākizglītības programmu izstrādāšanai ilgtspējīgas mūžizglītības īstenošanai. Platforma ir paredzēta kā tālākizglītība, kuras nozīmīga sastāvdaļa būs pētījums tādu sociālo inovāciju ierosināšanai, kas virzīs  sabiedrības un izglītības pārveidošanu uz ilgtspējīgas attīstības ceļu. Šādu tālākizglītības programmu pamatā tiks izmantots līdzdalības darbības pētījums, kurā ilgtspējīguma jautājumu pētīšanas gaitā tiks meklēti konkrēti risinājumi sociālo inovāciju radīšanai ilgtspējīgas mūžizglītības īstenošanai. Trans-disciplinārā pieeja un ilgtspējīguma zinātnes pamats tiks izmantots savienojumā ar stakeholderu pieeju (dažādu darbības pieredžu nesēju sadarbība, kas apvienojas kādas ar atvērtu attiecību izmaiņām saistītas kompleksas problēmas risināšanā).  Kopš 2016.gada maija DU UNESCO Katedrā ir izveidota struktūrvienība DU absolventu pētījumu un izglītības centrs ilgtspējīgai izglītībai. DU absolventu centra darbības mērķis ir sociālo inovāciju radīšana caur pētījumiem un izglītību ilgtspējīgai attīstībai. DU absolventu tīklojums jau ir sācis darboties pētījumu virzienā, un ir paredzēts, ka nākamajā gadā centrs pabeigs un varēs piedāvāt arī pirmo tālākizglītības programmu reģionālajiem ilgtspējīgas attīstības ekspertiem;

  (3) DU UNESCO Katedrā ir uzsākta jauna studiju kursa Politiskās ekoloģijas idejas izstrādāšana, kuru varēs piedāvāt iekļaušanai dažādās programmās. Ir saskatāms, ka šis studiju kurss iederēsies ilgtspējīguma zinātnes programmā (maģistra līmenī), starptautiskajā doktorantūras skolā un iecerētajā tālākizglītības programmā  reģionālajiem ilgtspējīgas attīstības ekspertiem, kas tiks piedāvāta DU UNESCO Katedras Absolventu centrā. Politiskās ekoloģijas studiju kursu ir iecerēts izstrādāt kopā ar SWEDESD (Upsalas Universitāte). Nākotnē ir paredzēta arī tālākizglītības programmas izveidošana politiskajā ekoloģijā.

  Ziemeļvalstu un DU UNESCO Katedras konference apliecināja, ka tās organizētājiem ir izveidojusies sadarbība, kurai ir savs vēsturiskais pamats un arī aktuāla vajadzība skatīties nākotnē, lai īstenotu tālejošo Ziemeļu un Baltijas valstu aicinājumu attīstīt izglītības pētījumus  un augstākās izglītības ilgtspējīgumu.

  logo-daudz

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading