• A- A A+
 • 2010. gads

  N.p.k. Vāks  Autors  Darba nosau- kums Formāts, apjoms Valoda Struktūr- vienība
  1.  2453-2695-m A. Stašulāne
  (galv. red.)
  Kultūras studijas. Dzīvnieki literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. II.
  Kulturas_studijas_II.pdf (PDF, 61.9 Kb)
  A5,
  464 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu HF
  2.  2454-2696-m I. Saleniece
  (atb. red.)
  Vēsture: avoti un cilvēki. XIX zinātniskie lasījumi. Vēsture XIII. (Zinātnisko rakstu krājums.)
  Vesture_XIII.pdf (PDF, 54.2 Kb)
  A5,
  220 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu HF Vēstures kat.
  3.  2455-2697-m В. Шалда К истории Динабургской гимназии (реальной гимназии), Динабургского (Двинского) реального училища. 1831 – начало 20 века. (Par Dinaburgas ģimnāz. (reālģimnāz.), Dinaburgas (Dvinas) reālskolas vēsturi. 1831 – 20. gs. sāk.)
  Salda_Par_Dinaburgas_gimnazijas_vest_2010.pdf (PDF, 39.1 Kb)
  A5,
  84 lpp.
  Krievu HF Vēstures kat.
  4.  2456-2698-m A. Buls
  (atb. par izd.)
  Identifying the Personality of a Soldier in the Science of Psychology – a Step Forward in the Future. Scientific Articles of the 45th International Applied Military Psychology Symposium. Riga June 1-4, 2009. (Karavīra personība psiholoģijas zinātnē – solis nākotnē. 45. starpt. lietišķās militārās psiholoģijas simpozija zinātnisko rakstu krājums.)
  Identifying_the_personality_2010.pdf (PDF, 35.6 Kb)
  A4,
  160 lpp.
  Angļu Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Starptautiskā lietišķās militārās psiholoģijas savienība, SZF SPI un Socioloģijas kat.
  5.  2457-2699-m И. Штейман Суждения и размышления. (“Spriedumi un pārdomas”)
  Steimans_Spriedumi_un_pardomas.pdf (PDF, 42.7 Kb)
  A5,
  292 lpp.
  Krievu
  6.  2458-2700-m I. Vingre Dusmu emociju metaforikas kontrastīvais aspects latviešu un vācu valodā. Promocijas darba kopsavilkums. Valodniecības nozarē salīdzināmās un sastatāmās valodniec. apakšnoz.
  Vingre.pdf (PDF, 29.1 Kb)
  A5,
  68 lpp.
  Latviešu, vācu
  7.  2459-2701-m E. Jermolajeva (red.) Reģionālais ziņojums. Pētījumu materiāli. Nr. 5 (2009).
  Regionalais_zinojums_Nr5.pdf (PDF, 44.4 Kb)
  A4,
  140 lpp.
  Angļu SZF SPI
  8.  2460-2702-m F. Fjodorovs (red.) Komparatīvistikas institūta almanahs: 20. Šerloks Holmss: detektīva semiotika un poētika.
  Serloks_Holmss.pdf (PDF, 65.1 Kb)
  A5,
  132 lpp.
  Latviešu, krievu DU KI
  9. 2563-2817-m D. Oļehnovičs (sast.) DU 51. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Volume 1.
  51_konf_rakstu_kraj_Vol_1_Saturs.pdf (PDF, 88 Kb)
  A4,
  528 lpp.
  Latviešu, angļu, krievu DU Zinātņu daļa, DUJZA
  10. 2564-2818-m D. Oļehnovičs (sast.) DU 51. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Volume 2.
  51_konf_rakstu_kraj_Vol_2_Saturs.pdf (PDF, 79.3 Kb)
  A4,
  524 lpp.
  Latviešu, angļu, krievu DU Zinātņu daļa, DUJZA
  11. 2565-2819-m P. Daugulis (red.) 11. starptautiskās zinātniskās konfererences „Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas” tēzes. = 11th International Conference „Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives” Abstracts.
  Matematikas_macisana_2010_tezes.pdf (PDF, 48.7 Kb)
  A4,
  62 lpp.
  Angļu DMF
  12. 2664-2922-m V. Šalda Latvieši Maskavā. 1923-1938.
  Salda_Latviesi_Maskava.pdf (PDF, 29.1 Kb)
  A5,
  534 lpp.
  Latviešu HF Vēstures kat.
  13. 2665-2923-m I. Grauzdiņa (galv. red.) Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. II. Zinātnisko rakstu krājums.
  Muzikas_zinatne_sodien_II.pdf (PDF, 53.3 Kb)
  A5,
  240 lpp.
  Latviešu, angļu, krievu DU MMF, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēm.
  Muzikoloģijas kat., Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija
  14. 2666-2924-m A. Aleksejeva, D. Oļehnovičs, L. Paņina,
  I. Zuģicka
  (atb. par izd.)
  DU 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. (ierakstīts CD) A4,
  265 lpp.
  Latviešu, angļu, krievu DU Zinātņu daļa, DUJZA
  15. 2667-2925-m I. Mičule,
  D. Iliško (red.)
  8th Internat. JTEFS/BBCC Conference „Sustainable Development. Culture. Education”. BBCC Mission – Reorientation of Teacher Education and Research in Education for Sustainable Development. Abstract Book. (8. starpt. JTEFS/BBCC konf. „Ilgtspējīga
  attīstība. Kultūra. Izglītība”. BBCC misija – skolotāju izglītības pārorientācija un pētījumi izglītībā ilgtspējīgai attīstībai. Tēzes.)
  AbstractBook_2010.pdf (PDF, 87 Kb)
  A5,
  124 lpp.
  Angļu IVF III
  16. 2668-2926-m E. Vaivode (sast.) Leonīds Keirāns. Dzīve un darbs. Fotogrāfijas. Atmiņas. Fakti.
  Keirans.pdf (PDF, 251 Kb)
  20×20 cm,
  64 lpp.
  Latviešu DU muzejs
  17. 2669-2927-m A. Skrinda (red.) Discourse and Communication for Sustainable Education. (Diskurss un komunikācija ilgtspējīgai izglītībai)
  DCFSE_Vol_1.pdf (PDF, 72.6 Kb)
  B5,
  132 lpp.
  Angļu IVF III
  18. 2679-2937-m I. Dvorecka,
  O. Komarova (red.)
  Komparatīvistikas institūta almanahs: 21. Philologica.
  Philologica.pdf (PDF, 72.3 Kb)
  A5,
  216 lpp.
  Latviešu, krievu HF KI
  19. 2799-3071-m J. Savvina
  (atb. par izd.)
  Ilzes Volontes un Māra Čačkas tekstila darbu izstādes „Saspēle” katalogs.
  Cacka_Volonte.pdf (PDF, 82.4 Kb)
  19,5x 19,5 cm,
  22 lpp.
  Latviešu MMF Mākslas un dizaina kat.
  20. 2800-3072-m A. Aniščenko Skrejvaboļu (Coleoptera: Carabidae) alpīno faunu struktūra un izcelšanās Dienvidsibīrijas un Ibērijas pussalas kalnos. Promocijas darba kopsavilkums. Zooloģijas apakšnozare. A5,
  52 lpp.
  Angļu, latviešu
  21. 2801-3073-m V. Liepa Pagātnes portretējumi.
  Liepa_pagatnes_portretejumi.pdf (PDF, 5.9 Mb)
  B5,
  400 lpp.
  Latviešu HF
  22. 2802-3074-m O. Komarova,
  J. Koroļova (red.)
  Komparatīvistikas institūta almanahs: 22. Материя диалекта и идиолект перевода.
  Dialekta_materija_un_tulkojuma_idiolekts.pdf (PDF, 82 Kb)
  A5,
  212 lpp.
  Krievu HF KI
  23. 2803-3075-m International Seminar “Laser 50”. Abstracts.
  Laser_50_Tezes.pdf (PDF, 70.1 Kb)
  A5,
  36 lpp.
  Angļu DU G. Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrs, Fizikas kat.
  24. 2942-3235-m M. Burima (galv. red.) Comparative Studies. The Memoirs of the 20th Century: Nordic and Baltic Experience. Vol. III (2).
  Comparative_studies_Vol_III_pirma_titull.pdf (PDF, 84.1 Kb)
  Comparative_studies_Vol_III.pdf (PDF, 37.2 Kb)
  B5,
  184 lpp.
  Angļu HF KI
  25. 2944-3237-m A. Bukejs Latvijas lapgraužu (Coleoptera: Chrysomelidae S. L.) fauna, sistemātika un bioģeogrāfija. Promocijas darba kopsavilkums. Bioloģijas nozare. Zooloģijas apakšnozare. A5,
  64 lpp.
  Latviešu, angļu
  26. 2943-3236-m DU zinātniskās darbības 2009. gada pārskats.
  DU_zinatniskas_darb_parskats_2009.pdf (PDF, 59.3 Kb)
  A4,
  228 lpp.
  Latviešu DU Zinātņu daļa
  27. 2958-3273-m Reģionālās ekonomikas inovatīvās attīstības stratēģijas un mehānismu veidošana. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.
  Regionalas_ekonomikas_titull_saturs.pdf (PDF, 43.6 Kb)
  A5,
  320 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu SZF, SPI un Ekonomikas kat.
  28. 2959-3272-m O. Šostaka,
  M. Fjodorova
  The Realm of the Short Story. English Reader for Senior Students.
  Sostaka_Fjodorova_titull_saturs.pdf (PDF, 35.1 Kb)
  A4,
  294 lpp.
  Angļu HF Angļu filoloģijas kat.
  29. 2960-3274-m N. Sergejeva Otrās kārtas parasto diferenciālvienādojumu nelineāro robežploblēmu spektrālās īpašības. Promocijas darba kopsavilkums. Matemātikas nozare. Apakšnozare “Diferenciālvienādojumi”. A5,
  32 lpp.
  Latviešu
  30. 2961-3275-m N. Sergejeva The spectral properties of nonlinear BVP for the second order ordinary differential equations. Summary of doctoral thesis. The degree of doctor of mathematics. Sub-branch “Differential equations”. A5,
  32 lpp.
  Angļu
  31. 3150-3508-m A. Baikovs
  (zin. red.)
  Starptautiskās zinātniskās konferences “Valsts un tiesību aktuālās problēmas” zinātnisko rakstu krājums.
  Valsts_un_tiesibu_aktualas_problemas.pdf (PDF, 52.3 Kb)
  A5,
  512 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu SZF SPI
  32. 3151-3509-m I. Zuģicka
  (atb. par izd.)
  Buklets “Daugavpils Universitāte. Zinātne”. 21×21 cm,
  28 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu DU Zinātņu daļa
  33. 3355-3750-m V. Volkovs
  (atb. par izd.)
  Sociālo pētījumu institūta 2009. gada pārskats.
  SPI_parskats_2009.pdf (PDF, 36.4 Kb)
  A5,
  56 lpp.
  Latviešu SZF SPI
  34. 3428-3830-m Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija ES apstākļos. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes.
  Starpregionalas_ekonomiskas_Tezes_2010.pdf (PDF, 73.5 Kb)
  A5,
  60 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu SZF Ekonomikas kat., SPI
  35. 3429-3831-m J. Bogatkeviča N. Jazikova dzejas mākslinieciskā pasaule. Promocijas darba kopsavilkums. A5,
  48 lpp.
  Latviešu, krievu
  36. 3430-3832-m I. Presņakova 19. gadsimta 60.-80. gadu angļu spoku stāsts. Promocijas darba kopsavilkums. A5,
  56 lpp.
  Latviešu, angļu
  37. 3431-3833-m P. Daugulis (red.) 11. starptautiskā zinātniskā konfererence „Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas”. Rakstu krājums. = 11th International Conference „Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives”. Proceedings.
  Matematikas_macisana_2010_rakstu_krajums.pdf (PDF, 49.7 Kb)
  A4,
  156 lpp.
  Angļu DMF
  38. 3432-3834-m I. Dvorecka (red.) Komparatīvistikas institūta almanahs: 23. Miscellanea – I.
  Miscellanea_I.pdf (PDF, 74 Kb)
  A5,
  218 lpp.
  Latviešu, krievu, vācu HF KI
  39. 3434-3836-m S. Polkovņikova (atb. red.) Valoda – 2010. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XX.
  Valoda_2010.pdf (PDF, 67.8 Kb)
  A5,
  516 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu, vācu, lietuviešu HF
  40. 3433-3835-m S. Polkovņikova Runas verbi A. Čehova stāstos un to tulkojumos latviešu valodā. Promocijas darba kopsavilkums. A5,
  104 lpp.
  Latviešu, angļu
  41. 3435-3837-m E. Isajeva Koncepta ceļš asociatīvais lauks krievu un latviešu valodā. Promocijas darba kopsavilkums. A5,
  64 lpp.
  Latviešu, angļu
  42. 3436-3838-m E. Jermolajeva (red.) Reģionālais ziņojums. Pētījumu materiāli. Nr. 6 (2010).
  Regionalais_zinojums_6.pdf (PDF, 39 Kb)
  A4,
  94 lpp.
  Angļu SZF SPI
  43. A. Skrinda (atb.) 7th International JTEFS?BBCC Conference “Sustainable Development. Culture. Education.” Proceedings II. A5,
  406 lpp.
  Angļu IVF III
  44. 3538-3956-m Z. Ikere Translating English Philosophical Terminology into Latvian: A Semantic Approach.
  Ikere.pdf (PDF, 46.4 Kb)
  A5,
  234 lpp.
  Angļu HF

   

  1. DU HF. XX zinātn. lasījumi. Starpt. konf. programma. A5 HF
  2. Periodisko izdevumu un datubāzu rādītājs 2010. A5, 8 lpp. DU bibliotēka
  3. DU 52. starptautiskās zinātniskās konferences programma. A4, 32 lpp. DU Zinātņu daļa, DUJZA
  4. XV starptautiskās zinātniskās konfer. „Slāvu lasījumi” programma. A5, 8 lpp. HF
  5. DU struktūrvienību kontaktinformācija. A5, 32 lpp. SSAD
  6. Starpt. zinātniskās konf. “Valsts un tiesību aktuālās problēmas” programma. A5, 16 lpp. SZF SPI, Tiesību kat.
  7. II Latgales kongress. Programma. A5, 12 lpp. HF KI
  8. Starpt. zinātn. konf. “Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija ES apstākļos” programma. A5, 20 lpp. SZF Ekonomikas kat., SPI

  Saīsinājumi:
  DMF – Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
  DU – Daugavpils Universitāte
  DUJZA – Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija
  HF – Humanitārā fakultāte
  III – Ilgtspējīgas izglītības institūts
  IVF – Izglītības un vadības fakultāte
  KI – Komparatīvistikas institūts
  MMF – Mūzikas un mākslu fakultāte
  SBI – Sistemātiskās bioloģijas institūts
  SPI – Sociālo pētījumu institūts
  SSAD – Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļa
  SZF – Sociālo zinātņu fakultāte

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading