• A- A A+
 • 2012. gads

  N.p.k. Vāks  Autors  Darba nosau- kums Formāts, apjoms Valoda Struktūr- vienība
  1. 5788-6406-m A. Stašulāne
  (galv. red.)
  Kultūras studijas. Krāsa literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. IV.
  Kulturas_studijas_IV.pdf (PDF, 60.7 Kb)
  A5,
  392 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu HF
  2. 5789-6407-m I. Saleniece
  (atb. red.)
  Vēsture: avoti un cilvēki. XXI zinātniskie lasījumi. Vēsture XV. (Zinātnisko rakstu krājums.)
  Vesture_XV.pdf (PDF, 60.2 Kb)
  A5,
  360 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu HF Vēstures kat.
   3. 5790-6408-m S. Grudžin-skaite (red.) Mākslas maģistrantūras absolventi Daugavpils Universitātē un Šauļu Universitātē. (katalogs)  A4,
  24 lpp.
  Angļu DU, Šauļu Universitāte
  4. 5791-6409-m Ē. Daugulis (red.) Abstracts of the Conference organized in the framework of the project “The promulgation of Latvian – Lithuanian chamber musical culture by cross-border youth events PRELUDIA LLIII-158” = Starpt. projekta “Latvijas – Lietuvas kamermūzikas kultūras popularizēš., veicinot jauniešu aktivitātes pārrobežu teritorijā PRELUDIA LLIII-158” konferences tēzes.
  Preludia_Tezes.pdf (PDF, 643.4 Kb)
  A5,
  44 lpp.
  Angļu, latviešu, lietuviešu DU, Šauļu Universitāte, Mažeiķu V. Klova Mūzikas skola
  5. 5966-6612-m V. Krasko,
  V. Voronovs
  Patērētāju uzvedība: sociālekonomisko faktoru reģionālā pētījuma pieredze.
  Krasko_Voronovs.pdf (PDF, 50.3 Kb)
  A5,
  202 lpp.
  Latviešu SZF SPI
  6. 5967-6613-m S. Čapulis Humānā pieeja sporta izglītības saturā un karatēdo mācību procesa organizācijā. Promocijas darba kopsavilkums. Pedagoģijas zinātņu nozare Skolas pedagoģijas apakšnozare A5,
  56 lpp.
  Latviešu, angļu
  7. 5968-6614-m V. Navile-Kapustina Bilingvālo emigrantu rusofonu spontānās runas specifika. Promocijas darba kopsavilkums. Valodniecības nozare Salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozare. A5,
  84 lpp.
  Latviešu, krievu, franču
  8. 5969-6615-m B. Volkovičs Сионистское движение в Латвии (1918-1940). Издание второе дополненное. Книга I. Книга II.
  Volkovics_titullapas.pdf (PDF, 39.3 Kb)
  Volkovics_saturs.pdf (PDF, 59.9 Kb)
  A5,
  506 lpp.
  370 lpp.
  Krievu DU
  9. 5970-6616-m A. Šļahova (atb. par izd.) Scientific Articles of 7th International Conference “Person. Color. Nature. Music”.
  MMF_konference.pdf (PDF, 160.3 Kb)
  A4,
  354 lpp.
  Angļu DU MMF, “Mākslu pedagogu apvienība”
  10. 6021-6670-m I. Ostrovska Latvijas iedzīvotāju izglītība sociālās audzināšanas kontekstā.
  Ostrovska.pdf (PDF, 31.3 Kb)
  A5,
  154 lpp.
  Latviešu DU
  11. 6301-6955-m D.Oļehnovičs (atb. par izd.) DU 54. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes.
  Konferences_tezes_2012.pdf (PDF, 465 Kb)
  A4,
  220 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu, vācu DU DUJZA
  12. 6302-6956-m D.Oļehnovičs (atb. par izd.) DU 53. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.
  (izdots kompaktdiskā)
  Konferences_materiali_2012.pdf (PDF, 194.6 Kb)
  A4,
  1800 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu, vācu DU DUJZA
  13. 6300-6954-m A. Stankevičs Social dimension of the higher education in Latvia.
  Stankevics.pdf (PDF, 29.2 Kb)
  A5,
  192 lpp.
  Angļu SZF SPI
  14. 6661-7348-m I. Grauzdiņa (galv. red.) Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. IV. Zinātnisko rakstu krājums.
  Muzikas_zinatne_sodien_IV.pdf (PDF, 67 Kb)
  A5,
  410 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu DU MMF, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija
  15. 6662-7349-m Ē. Daugulis (sast.) 7. starptautiskās zinātniskās konferences “Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais” tēzes.
  Muzikas_zinatne_sodien_Tezes.pdf (PDF, 376.9 Kb)
  A5,
  96 lpp.
  Latviešu, angļu DU MMF, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija
  16. 6663-7350-m S. Zariņa Konstruktīva mācību vide lasītprasmes attīstībai pirmsskolā. Promocijas darba kopsavilkums. Pedagoģijas zinātņu nozare Skolas pedagoģijas apakšnozare. A5,
  76 lpp.
  Latviešu, angļu
  17. 6664-7351-m V. Zahars Īss Eiropas cilvēktiesību kurss. Mācību līdzeklis.
  Zahars.pdf (PDF, 31.4 Kb)
  A5,
  132 lpp.
  Latviešu DU
  18. 6665-7352-m J. Spigins Improvizācijas pamatu apguve topošo mūzikas skolotāju studiju procesā. Promocijas darba kopsavilkums. Pedagoģijas zinātņu nozare Mūzikas pedagoģijas apakšnozare. A5,
  72 lpp.
  Latviešu, angļu
  19. 6666-7353-m 2. apvienotais Latvijas psihologu kongress. Programma un tēzes.
  Psihologu_kongress.pdf (PDF, 342.4 Kb)
  A5,
  28 lpp.
  Latviešu DU
  20. 6667-7354-m D. Hanovs,
  V. Meņšikovs, I.J. Mihailovs,
  V.Tēraudkalns, V. Volkovs
  Iepazīsti Eiropu, iepazīsti Latviju! Ievads starpkultūru komunikācijā.
  Iepazisti_Eiropu_Latviju.pdf (PDF, 26.8 Kb)
  A5,
  130 lpp.
  Latviešu
  21. 6668-7355-m I. Dvorecka (red.) Komparatīvistikas institūta almanahs: 27. Чинновский сборник – III.
  Cinnova_krajums_III.pdf (PDF, 68 Kb)
  A5,
  302 lpp.
  Krievu, latviešu HF KI
  22. 6740-7444-m E. Vasiļjeva (red.) Komparatīvistikas institūta almanahs: 26. Ebreju teksts Eiropas kultūrā – II.
  Ebreju_teksts_II.pdf (PDF, 72.3 Kb)
  A5,
  252 lpp.
  Krievu, latviešu, angļu HF KI
  23. 6741-7445-m U. Valainis Omophron Latreille, 1802 (Coleoptera: Carabidae) ģints pasaules faunas revīzija. Promocijas darba kopsavilkums. Bioloģijas nozare Zooloģijas apakšnozare. A5,
  56 lpp.
  Latviešu, angļu
  24. 6917-7639-m S. Vorone Mūsdienu studējošo psihosociālās labklājības saturs. Promocijas darba kopsavilkums. Psiholoģijas nozare Sociālās psiholoģijas apakšnozare A5,
  55 lpp.
  Latviešu, angļu
  25. 6918-7640-m R. Sokolovs Minimonogrāfiju sērija. Поэтическое творчество Вячеслава Иванова как тематическое единство.
  Sokolovs.pdf (PDF, 192.1 Kb)
  B6,
  192 lpp.
  Krievu HF KI
  26. 6919-7641-m Daugavpils Universitātes zinātniskās darbības 2011. gada pārskats.
  DU_parskats_par_2011.pdf (PDF, 339.3 Kb)
  A4,
  230 lpp.
  Latviešu DU Zinātņu daļa
  27. 7264-8064-m V. Meņšikovs (zin. red.) DU SZF starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. Starpt. zinātn. konf. “Eiropas integrāc. sociālā un ekonomiskā dimensija: probl., risinājumi, perspektīvas” materiāli. I daļa. Socioloģijas aktualitātes.
  SZF_I_Sociologija.pdf (PDF, 57 Kb)
  A5,
  198 lpp.
  Latviešu, angļu, krievu SZF SPI
  28. 7265-8065-m E.T. Vaivode Dzīpari audumā.
  Sērija “Mana Universitāte”.
  Vaivode.pdf (PDF, 29.8 Kb)
  A5,
  390 lpp.
  Latviešu
  29. 7417-8230-m V. Guseva Diferencētas mācības iekļaujošās pieejas nodrošināšanai pamatizglītības pirmajā posmā. Pedagoģijas nozare Skolas pedagoģijas apakšnozare A5,
  68 lpp.
  Latviešu, angļu
  30. 7418-8231-m R. Sokolovs Vjačeslava Ivanova dzejas tematiskais veselums. Promocijas darba kopsavilkums. Literatūrzin. nozare Cittautu literatūras vēstures apakšnozare A5,
  64 lpp.
  Latviešu, angļu, krievu
  31. 7419-8232-m V. Meņšikovs (zin. red.) DU SZF starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. Starpt. zinātn. konf. “Eiropas integrāc. sociālā un ekonomiskā dimensija: probl., risinājumi, perspektīvas” materiāli. II daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas.
  SZF_II_Tiesibas.pdf (PDF, 59.4 Kb)
  A5,
  452 lpp.
  Latviešu, angļu, krievu SZF SPI
  32. 7420-8233-m Doktorantūra un promocija 2004-2012.
  Doktorantura_un_promocija.pdf (PDF, 320.4 Kb)
  A5,
  56 lpp.
  Latviešu DU Zinātņu daļa
  33. 7421-8234-m V. Meņšikovs (zin. red.) DU SZF starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. Starpt. zinātn. konf. “Eiropas integrāc. sociālā un ekonomiskā dimensija: probl., risinājumi, perspektīvas” materiāli. III daļa. Ekonomiskais aspekts.
  SZF_III_Ekonomika.pdf (PDF, 63.2 Kb)
  A5,
  344 lpp.
  Latviešu, angļu, krievu SZF SPI
  34. 7422-8235-m E. Jermolajeva (red.) Reģionālais ziņojums. Pētījumu materiāli. Nr. 8 (2012).
  Regionalais_zinojums_8.pdf (PDF, 40.4 Kb)
  A4,
  98 lpp.
  Angļu SZF SPI
  35. 7423-8236-m V. Meņšikovs (zin. red.) DU SZF starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. Starpt. zinātn. konf. “Eiropas integrāc. sociālā un ekonomiskā dimensija: probl., risinājumi, perspektīvas” materiāli. IV daļa. Psiholoģijas aktualitātes.
  SZF_IV_Psihologija.pdf (PDF, 49.9 Kb)
  A5,
  124 lpp.
  Latviešu, krievu SZF SPI
  36. 7424-8237-m Z. Barševska (sast.) DU MMF Mākslas zinātņu institūta 1. Rudens konferences tēzes.
  MZI_konference_Tezes.jpg (JPG, 1.8 Mb)
  A5,
  24 lpp.
  Latviešu MMF MZI
  37. 7425-8238-m 7. starpt. zinātn. konfer. “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: finanšu kapitāla ietekme uz reģiona konkurētspēju” tēzes.
  SZF_konference_Tezes.pdf (PDF, 52.6 Kb)
  A5,
  64 lpp.
  Latviešu, krievu SZF
  38. 7766-8604-m J. Daukšte Kukaiņu inkapsulācijas reakcijas specifiskums: pētniecības iespējas ekoloģiskajā imunoloģijā. Promocijas darba kopsavilkums. Bioloģijas nozare Ekoloģijas apakšnozare A5,
  42 lpp.
  Latviešu, angļu
  39. 7767-8605-m D. Cīrule Stress, izdzīvošana, asins parazīti un hematoloģiskie parametri putniem. Promocijas darba kopsavilkums. Bioloģijas nozare Ekoloģijas apakšnozare A5,
  38 lpp.
  Latviešu
  40. 7768-8606-m I. Cera Abiotisko un biotisko faktoru ietekme uz zirnekļu sabiedrībām piekrastes biotopos. Promocijas darba kopsavilkums. Bioloģijas nozare Zooloģijas apakšnozare A5,
  64 lpp
  Latviešu, angļu
  41. 7769-8607-m G. Deksne Toxoplasma gondii sastopamība dažādu sugu dzīvniekos. Promocijas darba kopsavilkums. Bioloģijas nozare Zooloģijas apakšnozare A5,
  44 lpp.
  Latviešu, angļu
  42. 7770-8608-m M. Balalaikins Latvijas smecernieku Coleoptera: Curculionidae (izņemot Scolytinae un Platypodinae) fauna, sistemātika un bioģeogrāfija. Promocijas darba kopsavilkums. Bioloģijas nozare Zooloģijas apakšnozare A5,
  68 lpp.
  Latviešu, angļu
  43. 7771-8609-m N. Makašina Mākslinieciskās pasaules modeļi Andreja Zadonska prozā. Promocijas darba kopsavilkums. Literatūrzinātnes nozare Cittautu literatūras vēstures apakšnozare A5,
  110 lpp.
  Latviešu, angļu, krievu
  44. 7987-8864-m M. Sivašova Latgales teksts krievu rakstnieku-emigrantu daiļradē (XX gs. 20.-30. gadi). Promocijas darba kopsavilkums. Literatūrzinātnes nozare Cittautu literatūras vēstures apakšnozare A5,
  102 lpp.
  Latviešu, angļu, krievu
  45. 7988-8865-m O. Šimane Antimona selenīda plāno kārtiņu mikro- un nanostruktūru modifikācija ar optisko un elektronu starojumu. Promocijas darba kopsavilkums. Fizikas nozare Cietvielu fizikas apakšnozare A5,
  64 lpp.
  Latviešu, angļu
  46. 7989-8866-m I. Oļehnoviča Frazeoloģismi angļu un latviešu laikrakstos: semantiskais aspekts. Promocijas darba kopsavilkums. Valodniecības nozare Sastatāmās un salīdzin. valodniec. apakšnozare A5,
  108 lpp.
  Latviešu, angļu
  47.  8048-8934-m S.Polkovņikova (atb. red.) Valoda – 2012. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XXII.
  Valoda_2012.pdf (PDF, 69.8 Kb)
  A5,
  476 lpp.
  Latviešu, angļu, krievu, vācu, lietuviešu HF
  48. 7990-8867-m J. Paidere Zooplanktona cenožu mainība Daugavas vidusteces upes-palienes sistēmā dažādās hidroloģiskā režīma fāzēs. Promocijas darba kopsavilkums. Bioloģijas nozare Ekoloģijas apakšnozare A5,
  72 lpp.
  Latviešu, angļu
  49. 7991-8868-m O. Komarova Antona Čehova prozas recepcija Latvijā (līdz 1940. gadam). Promocijas darba kopsavilkums. Literatūrzinātnes nozare Salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozare A5,
  126 lpp.
  Latviešu, angļu, krievu, vācu
  50. 7992-8869-m I. Kačāne (red.) Comparative Studies. Nature and Culture. Vol. IV (1).
  Comparative_studies_2012.pdf (PDF, 113.9 Kb)
  B5,
  200 lpp.
  Angļu HF KI
  51. 7993-8870-m F. Fjodorovs Италия в русской поэзии второй половины XIX века.
  Fjodorovs.pdf (PDF, 75.5 Kb)
  A5,
  464 lpp.
  Krievu HF KI
  52. 7994-8871-m O. Komarova (sast., atb. red.) Komparatīvistikas institūta almanahs: 28. Miscellanea – II.
  Miscellanea_II.pdf (PDF, 74.9 Kb)
  A5,
  224 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu, vācu HF KI
  53. 8049-8935-m Ž. Badins (red.) Komparatīvistikas institūta almanahs: 25. Jūdass 19.-20. gadsimta literatūrā un kultūrā.
  Judass.pdf (PDF, 63.1 Kb)
  A5,
  100 lpp.
  Latviešu, krievu HF KI
  54. 8050-8936-m Z. Barševska
  Latgales rotātie dvieļi 20. gadsimtā.
  Barsevska.pdf (PDF, 2.8 Mb)
  A5,
  140 lpp.
  Latviešu DU

   

  1. DU HF. XXII zinātn. lasījumi. Starpt. konf. programma. A5 HF
  2. Periodisko izdevumu un datubāzu rādītājs 2012. A5, 8 lpp. DU bibliotēka
  3. DU žurnāls “Lai Top!” A5, 44 lpp.
  4. DU 54. starptautiskās zinātniskās konferences programma. A4, 24 lpp. DU DUJZA
  5. Starpt. zinātn. konf. “XVII Slāvu lasījumi” programma. A5, 12 lpp. HF Rusistikas un slāvistikas kat.

  Saīsinājumi:
  DU – Daugavpils Universitāte
  DUJZA – Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija
  HF – Humanitārā fakultāte
  KI – Komparatīvistikas institūts
  MMF – Mūzikas un mākslu fakultāte
  MZI – Mākslas zinātņu institūts
  SPI – Sociālo pētījumu institūts
  SZF – Sociālo zinātņu fakultāte

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading