• A- A A+
 • 2013. gads

  N.p.k. Vāks Autors Darba nosaukums Formāts, apjoms Valoda Struktūr- vienība
  1.  8156-9055-m A.Stašulāne (galv. red.) Kultūras studijas. Vēstule literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. V.
  Kulturas_studijas_V.pdf (PDF, 77.6 Kb)
  A5,
  432 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu HF
  2.  8157-9056-m I.Saleniece
  (atb. red.)
  Vēsture: avoti un cilvēki. XXII zinātniskie lasījumi. Vēsture XVI. (Zinātnisko rakstu krājums.)
  Vesture_XVI.pdf (PDF, 73 Kb)
  A5,
  380 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu HF
  3.  8158-9057-m O.Ruža Dzīvojamā nekustamā īpašuma analīze un vērtēšana reģionālajā aspektā. Promocijas darba kopsavilkums. Ekonomikas nozare Reģionālās ekonomikas apakšnozare A5,
  84 lpp.
  Latviešu, angļu
  4.  8159-9058-m J.Semeņeca Artura Meičena mistiskā proza. Promocijas darba kopsavilkums. Literatūrzinātnes nozare Cittautu literatūras vēstures apakšnozare A5,
  68 lpp.
  Latviešu, angļu
  5.  8160-9059-m M.Ņesterova Ieslodzīto sociālie priekšstati par taisnīgumu un ticība taisnīgai pasaulei.
  Margarita_Nesterova.pdf (PDF, 32.8 Kb)
  A5,
  190 lpp.
  Latviešu DU
  6.  8909-9910-m I. Zuģicka (atb. par izd.) DU 55. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes.
  55_konferences_tezes.pdf (PDF, 305.3 Kb)
  A4,
  196 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu, zviedru DU DUJZA
  7.  8910-9911-m I. Ruža Latvijas iedzīvotāju kauzālie izskaidrojumi par laulības neuzticību. Promocijas darba kopsavilkums. Psiholoģijas nozare Sociālās psiholoģijas apakšnozare A5,
  60 lpp.
  Latviešu, angļu
  8.  8911-9912-m O.Jeņenkova Agresīva braukšana autovadītāju uztverē. Promocijas darba kopsavilkums. Psiholoģijas nozare Sociālās psiholoģijas apakšnozare A5,
  72 lpp.
  Latviešu, angļu
  9.  8912-9913-m I. Grauzdiņa (galv. red.) Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. V. Zinātnisko rakstu krājums.
  Muzikas_zinatne_sodien_V_2013.pdf (PDF, 82 Kb)
  A5,
  440 lpp.
  Latviešu, angļu, krievu DU MMF, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Muzikoloģijas kat., Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija
  10.  8913-9914-m 7th International Conference “Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region”. Daugavpils, 25-27 April, 2013. Book of Abstracts.
  Book_of_abstracts.pdf (PDF, 279.8 Kb)
  B5,
  136 lpp.
  Angļu DMF SBI
  11.  8914-9915-m Ē. Daugulis (sast.) 8. starptautiskās zinātniskās konferences “Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais” tēzes.
  Muzikas_zinatne_sodien_Tezes.pdf (PDF, 488 Kb)
  A5,
  80 lpp.
  Latviešu, angļu DU, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija
  12.  8915-9916-m A.Stankeviča (galv. red.) Славянские чтения IX.
  Slavu_lasijumi_IX.pdf (PDF, 51.9 Kb)
  A5,
  304 lpp.
  Krievu HF Rusistikas un slāvistikas kat., Varšavas Universitātes Rusistikas institūts
  13.  9117-10145-m I. Zīmele-Šteina Holistiskā pieeja klavierspēles mācību līdzekļa izveidei 5-6 gadus veciem bērniem. Promocijas darba kopsavilkums.Pedagoģijas zinātņu nozare Mūzikas pedagoģijas apakšnozare A5,
  72 lpp.
  Latviešu, angļu
  14.  9118-10146-m P. Zālītis,
  J. Jansons
  Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. A5,
  168 lpp.
  Latviešu Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
  15.  9258-10305-m I. Kačāne,
  O. Komarova (red.)
  Komparatīvistikas almanahs Nr. 1 (30). Tulkojumzinātne.
  KI_almanahs_1.pdf (PDF, 467.2 Kb)
  A5,
  174 lpp.
  Latviešu, krievu HF KI
  16.  9259-10306-m V. Meņšikovs (zin. red.) DU SZF starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. Starpt. zinātn. konf. “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: Finanšu kapitāla ietekme uz reģiona konkurētspēju” materiāli. I daļa. Socioloģijas aktualitātes.
  SZF_Sociologija.pdf (PDF, 62.4 Kb)
  A5,
  130 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu SZF SPI
  17.  9260-10307-m O.Papsujevičs,
  J. Pokulis
  Asūnes pagasts: vēstures lappuses un ļaudis. Sērija “Mana Universitāte”.
  Asune.pdf (PDF, 40.9 Kb)
  A5,
  492 lpp.
  Latviešu DU LPI
  18.  9261-10308-m DU zinātniskās darbības 2012. gada pārskats.
  Zinatniskais_parskats.pdf (PDF, 369 Kb)
  A5,
  48 lpp.
  Latviešu DU Zinātņu daļa
  19.  9339-10390-m D. Gruberts DU meteoroloģisko novērojumu stacija “Putnusala”. Gadagrāmata. I sējums, 2005. gads.
  Gruberts_Gadagramata_1.pdf (PDF, 55.3 Kb)
  A4,
  40 lpp.
  Latviešu DMF Ģeogrāfijas un ķīmijas kat.
  20.  9340-10391-m D. Gruberts DU meteoroloģisko novērojumu stacija “Putnusala”. Gadagrāmata. II sējums, 2006. gads.
  Gruberts_Gadagramata_2.pdf (PDF, 55 Kb)
  A4,
  48 lpp.
  Latviešu DMF Ģeogrāfijas un ķīmijas kat.
  21.  9341-10392-m D. Gruberts DU meteoroloģisko novērojumu stacija “Putnusala”. Gadagrāmata. III sējums, 2007. gads.
  Gruberts_Gadagramata_3.pdf (PDF, 54.9 Kb)
  A4,
  48 lpp.
  Latviešu DMF Ģeogrāfijas un ķīmijas kat.
  22.  9342-10393-m D. Gruberts DU meteoroloģisko novērojumu stacija “Putnusala”. Gadagrāmata. IV sējums, 2008. gads.
  Gruberts_Gadagramata_4.pdf (PDF, 55.5 Kb)
  A4,
  48 lpp.
  Latviešu DMF Ģeogrāfijas un ķīmijas kat.
  23.  9343-10394-m D. Gruberts DU meteoroloģisko novērojumu stacija “Putnusala”. Gadagrāmata. V sējums, 2009. gads.
  Gruberts_Gadagramata_5.pdf (PDF, 55.3 Kb)
  A4,
  48 lpp.
  Latviešu DMF Ģeogrāfijas un ķīmijas kat.
  24.  9344-10395-m D. Gruberts DU meteoroloģisko novērojumu stacija “Putnusala”. Gadagrāmata. VI sējums, 2010. gads.
  Gruberts_Gadagramata_6.pdf (PDF, 55.3 Kb)
  A4,
  48 lpp.
  Latviešu DMF Ģeogrāfijas un ķīmijas kat.
  25.  9345-10396-m D. Gruberts DU meteoroloģisko novērojumu stacija “Putnusala”. Gadagrāmata. VII sējums, 2011. gads.
  Gruberts_Gadagramata_7.pdf (PDF, 55.3 Kb)
  A4,
  48 lpp.
  Latviešu DMF Ģeogrāfijas un ķīmijas kat.
  26.  9346-10397-m D. Gruberts DU meteoroloģisko novērojumu stacija “Putnusala”. Gadagrāmata. VIII sējums, 2012. gads.
  Gruberts_Gadagramata_8.pdf (PDF, 55.3 Kb)
  A4,
  48 lpp.
  Latviešu DMF Ģeogrāfijas un ķīmijas kat.
  27.  9347-10398-m E. Račko Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana un paaugstināšanas potenciāls Eiropas Savienībā. Promocijas darba kopsavilkums. Ekonomikas nozare Reģionālās ekonomikas apakšnozare A5,
  124 lpp.
  Latviešu, angļu
  28.  9348-10399-m R. Teka (tulkotāja),
  E.T. Vaivode (sakārtojums u.c.)
  Augusts Kicbergs Kalkūnē: rakstnieka 155. dzimšanas dienas atcerei.
  Kicbergs.pdf (PDF, 35.7 Kb)
  A5,
  102 lpp.
  Latviešu DU LPI
  29.  9349-10400-m O. Ruža,
  V. Voronovs
  Latvijas reģionu nekustamo īpašumu vērtēšanas modeļi.
  Ruza_Voronovs.pdf (PDF, 53 Kb)
  A5,
  172 lpp.
  Latviešu SZF SPI
  30.  9883-10987-m J. Davidova (red.) Problems in Music Pedagogy: The Proceedings of 8th International Scientific Conference. (izdots kompaktdiskā)
  PMP_2013_Proceedings.pdf (PDF, 238.4 Kb)
  A4,
  166 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu DU, Linkopingas Universitāte, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmija, Tallinas Universitāte
  31.  9884-10988-m V. Meņšikovs (zin. red.) DU SZF starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. Starpt. zinātn. konf. “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: Finanšu kapitāla ietekme uz reģiona konkurētspēju” materiāli. II daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas.
  SZF_Tiesibas.pdf (PDF, 69.4 Kb)
  A5,
  280 lpp.
  Latviešu, krievu SZF SPI
  32.  9885-10989-m 8. starpt. zinātn. konf. “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013” tēzes.
  SZF_Tiesibas_Tezes.pdf (PDF, 62.7 Kb)
  A5,
  56 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu SZF
  33.  9886-10990-m Ē. Kalvāns Latgales iedzīvotāju laimes izjūtas struktūra un psiholoģiskās labklājības saturs. Promocijas darba kopsavilkums. Psiholoģijas nozare Sociālās psiholoģijas apakšnozare A5,
  104 lpp.
  Latviešu, angļu
  34. Z. Barševska (sast.) DU MMF Mākslas zinātņu institūta 2. Rudens konferences tēzes. A5,
  24 lpp.
  Latviešu MMF MZI
  35.  10344-11485-m M. Burima (sast.) Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Centrs-perifērija kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. XIV.
  Literatura_un_kultura__XIV.pdf (PDF, 76.6 Kb)
  A5,
  184 lpp.
  Latviešu, krievu HF Literatūras un kult. kat.
  36.  10345-11486-m Ž. Badins (red.) Komparatīvistikas almanahs Nr. 2 (31). “Atkusnis” kā padomju kultūras fenomens.
  almanahs_Atkusnis.pdf (PDF, 465.6 Kb)
  A5,
  244 lpp.
  Latviešu, krievu HF KI
  37.  10346-11487-m O. Lavriņenko, I. Lavrinoviča Integrālo indikatoru konstruēšana. Mācību metodiskais līdzeklis.
  Lavrinenko_Lavrinovica.pdf (PDF, 52.7 Kb)
  A5,
  162 lpp.
  Latviešu DU
  38.  10507-11656-m Z. Ikere (red.) Latgale etniskā un kultūrvēsturiskā skatījumā. (Zinātnisko rakstu krājums)
  Latgale_etniska_un_kulturvest.pdf (PDF, 60.4 Kb)
  A5,
  134 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu HF
  39.  10508-11657-m A. Liepa Atbrīvošanās. Atmodas līkloči Daugavpilī.
  Liepa_Atbrivosanas.pdf (PDF, 59.8 Kb)
  A5,
  152 lpp.
  Latviešu DU LPI
  40.  10509-11658-m O. Komarova (red.) Komparatīvistikas institūta almanahs: 29. Philologica – III.
  almanahs_Philologica_III.pdf (PDF, 466.8 Kb)
  A5,
  200 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu HF KI
  41.  10510-11659-m J. Koroļova Диалектный словарь одной семьи – 2 (Пыталовский район Псковской области).
  Korolova_Vardnica.pdf (PDF, 118 Kb)
  A4,
  356 lpp.
  Krievu HF KI
  42.  10515-11664-m S.Polkovņikova (atb. red.) Valoda – 2013. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XXIII.
  Valoda_2013.pdf (PDF, 91.6 Kb)
  A5,
  500 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu, vācu, lietuviešu HF
  43.  10512-11661-m D. Baldes,
  I. Vingre (sast.)
  Deutsch-baltischer Kulturtransfer. Beitrage einer Tagung zur Perspektivierung der nordosteuropaischen Literatur- und Kulturbeziehungen vom 3.-4. September 2012 in Daugavpils.
  Deutsch-baltischer_Kulturtransfer.pdf (PDF, 23.2 Kb)
  A5,
  200 lpp.
  Vācu HF Vācu filoloģ. kat.
  44.  10513-11662-m E. Jermolajeva (red.) Reģionālais ziņojums. Pētījumu materiāli. Nr. 9 (2013).
  Regionalais_zinojums_9.pdf (PDF, 87.6 Kb)
  A4,
  64 lpp.
  Angļu SZF SPI
  45.  10514-11663-m V. Meņšikovs (zin. red.) DU SZF starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. Starpt. zinātn. konf. “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: Finanšu kapitāla ietekme uz reģiona konkurētspēju” materiāli. III daļa. Ekonomikas aktualitātes.
  SZF_krajums_III_Ekonomika.pdf (PDF, 75.2 Kb)
  A5,
  344 lpp.
  Latviešu, angļu, krievu SZF SPI
  46.  10760-11932-m I. Kačāne (red.) Comparative Studies. Lanscape and Culture. Vol. V (2).
  Comparative_studies_2013.pdf (PDF, 154.4 Kb)
  B5,
  172 lpp.
  Angļu HF KI
  47.  10761-11933-m E. Vasiļjeva (red.) Komparatīvistikas almanahs Nr. 3 (32). Ebreju teksts Eiropas kultūras kontekstā – III.
  almanahs_Ebreju_teksts.pdf (PDF, 477.7 Kb)
  A5,
  292 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu HF KI
  48. Elektronisks izdevums I. Zuģicka (atb. par izd.) DU 54. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. A4,
  940 lpp.
  Latviešu, krievu, angļu, vācu, franču. DU DUJZA
  49. Elektronisks izdevums J. Davidova (red.) The 8th International Scientific Conference “Problems in Music Pedagogy”. Abstracts. A4,
  46 lpp.
  Angļu
  50. Elektronisks izdevums V. Meņšikovs (zin. red.) DU SZF starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. Starpt. zinātn. konf. “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: Finanšu kapitāla ietekme uz reģiona konkurētspēju” materiāli. III daļa. Ekonomikas aktualitātes. A4,
  218 lpp.
  Latviešu, angļu, krievu SZF SPI
  1. DU HF. XXIII zinātn. lasījumi. Starpt. konf. programma. A5 HF
  2. Periodisko izdevumu un datubāzu rādītājs 2013. A5, 8 lpp. DU bibliotēka
  3. DU 55. starptautiskās zinātniskās konferences programma. A4, 28 lpp. DU DUJZA
  4. DU žurnāls “Lai Top!” A5, 58 lpp.
  5. Starpt. zinātn. konfer. “XVIII slāvu lasījumi”. Programma. A5, 12 lpp. HF Rusistikas un slāvistikas kat.
  6. 8. starpt. zinātn. konfer. “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013” programma. A5, 16 lpp. SZF

  Saīsinājumi:
  DMF – Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
  DU – Daugavpils Universitāte
  DUJZA – Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija
  HF – Humanitārā fakultāte
  KI – Komparatīvistikas institūts
  LPI – Latgales pētniecības institūts
  MMF – Mūzikas un mākslu fakultāte
  MZI – Mākslas zinātņu institūts
  SBI – Sistemātiskās bioloģijas institūts
  SPI – Sociālo pētījumu institūts
  SZF – Sociālo zinātņu fakultāte

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading