• A- A A+
 • 2014. gads

  N.p.k. Vāks Autors Darba nosaukums Formāts, apjoms Struktūr- vienība
  1. 10434-11583-m A. Stašulāne (galv. red.) Kultūras studijas. Mūzika literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. VI.

  ISBN  978-9984-14-654-6
  ISSN  1691-6026

  Kulturas_studijas_VI.pdf (PDF, 68.7 Kb)

  A5,
  344 lpp.
  HF
  2. 10435-11584-m I. Saleniece
  (atb. red.)
  Vēsture: avoti un cilvēki. XXIII zinātniskie lasījumi. Vēsture XVII. (Zinātnisko rakstu krājums.)

  ISSN  1691-9297

  Vesture_XVII.pdf (PDF, 76.1 Kb)

  A5,
  504 lpp.
  HF
  3. 10436-11585-m G. Vasiļkova Borisa Žitkova romāns “Viktors Vavičs” 20. gs. 20.-30. gadu krievu prozas kontekstā. Promocijas darba kopsavilkums. Literatūrzinātnes nozare Cittautu literatūras vēstures apakšnozare

  ISBN  978-9984-14-657-7
  A5,
  100 lpp.
  4. 10437-11586-m I. Kivleniece Miltu melnuļu tēviņu terminālās investīcijas: metabolisms, personalitātes un imunitāte. Promocijas darba kopsavilkums. Bioloģijas nozare Ekoloģijas apakšnozare

  ISBN  978-9984-14-656-0
  A5,
  52 lpp.
  5. 10438-11587-m J. Vrubļevska Ekoloģisko faktoru un personalitāšu ietekme uz putnu individuālo ģenētisko pielāgotību. Promocijas darba kopsavilkums. Bioloģijas nozare Ekoloģijas apakšnozare

  ISBN  978-9984-14-659-1
  A5,
  76 lpp.
  6. 10439-11588-m E. Badina Detektīvstāsts no Edgara Alana Po līdz Arturam Konanam Doilam. Promocijas darba kopsavilkums. Literatūrzinātnes nozare Cittautu literatūras vēstures apakšnozare

  ISBN  978-9984-14-658-4
  A5,
  84 lpp.
  7. 10440-11589-m D. Gruberts DU meteoroloģisko novērojumu stacija “Putnusala”. Gadagrāmata. IX sējums, 2013. gads.

  ISBN  978-9984-14-660-7

  Gruberts.pdf (PDF, 59.2 Kb)

  A4,
  48 lpp.
  DMF Ģeogrāfijas un ķīmijas kat.
  8. Elektronisks izdevums I. Zuģicka (sast.) DU 52. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Zinātniski pētnieciskie raksti.
  ISBN  978-9984-14-661-4
  A4,
  1403 lpp.
  DU DUJZA
  9. Elektronisks izdevums I. Zuģicka (sast.) DU 52. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Ziņojumi par pētījumiem.
  ISBN  978-9984-14-662-1
  A4,
  462 lpp.
  DU DUJZA
  10. Elektronisks izdevums I. Zuģicka,
  D. Oļehnovičs (sast.)
  DU 53. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.
  ISBN  978-9984-14-663-8
  DU DUJZA
  11. 11153-12343-m E. Račko,
  V. Voronovs
  Latvijas reģionu konkurētspējas novērtējums.

  ISBN  978-9984-14-664-5

  Racko_Voronovs.pdf (PDF, 45.9 Kb)

  A5,
  168 lpp.
  SZF SPI
  12.  Elektronisks izdevums I. Zuģicka (sast.) DU 55. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums.
  ISBN  978-9984-14-665-2
  A4,
  1206 lpp.
  DU DUJZA
  13. 11154-12344-m J. Brakovska Č.R. Metjurins un Dž.Š. Le Fanī: gotiskās apziņas paradigmas. Promocijas darba kopsavilkums. Literatūrzinātnes nozare Cittautu literatūras vēstures apakšnozare

  ISBN  978-9984-14-666-9

  A5,
  72 lpp.
  14. 11155-12345-m J. Šaplavska Dzīves izturības mērījumi ar eksplicītajām un implicītajām metodēm (ar risku saistīto profesiju pārstāvjiem). Promocijas darba kopsavilkums. Psiholoģijas nozare Sociālās psiholoģijas apakšnozare

  ISBN  978-9984-14-668-3

  A5,
  72 lpp.
  15. 11156-12346-m V. Zahars Kriminālpolitika: mūsdienu tendences un procesi. Monogrāfija.

  ISBN  978-9984-14-669-0

  Zahars.pdf (PDF, 30.4 Kb)

  A5,
  144 lpp.
  DU
  16.  Elektronisks izdevums I. Zuģicka (sast.) DU 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes.
  ISBN  978-9984-14-667-6
  A4,
  169 lpp.
  DU DUJZA
  17.  11157-12347-m I. Grauzdiņa (galv. red.) Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. VI. Zinātnisko rakstu krājums.

  ISBN  978-9984-14-670-6
  ISSN  1691-6034

  Muzikas_zinatne_sodien_VI_2014.pdf (PDF, 89.5 Kb)

  A5,
  318 lpp.
  DU MMF, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Muzikoloģijas kat., Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija
  18.  11158-12348-m Ē. Daugulis (sast.) 9. starptautiskās zinātniskās konferences “Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais” tēzes.

  ISBN  978-9984-14-671-3
  ISSN  1691-6034

  Muzikas_zinatne_sodien_2014_Tezes.pdf (PDF, 485.3 Kb)

  A5,
  92 lpp.
  DU MMF, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija
  19.  11159-12349-m J. Badjanova Holistiskā pieeja muzikālās kultūras vērtību apguvē pamatizglītības skolotāju skatījumā. Promocijas darba kopsavilkums. Pedagoģijas nozare Skolas pedagoģijas apakšnozare

  ISBN  978-9984-14-672-0

  A5,
  76 lpp.
  20.  11160-12350-m J. Ustinskovs Improvizācijas apguves izvērtēšana mūzikas vidusskolā. Promocijas darba kopsavilkums. Pedagoģijas nozare Mūzikas pedagoģijas apakšnozare

  ISBN  978-9984-14-673-7

  A5,
  60 lpp.
  21.  11320-12511-m I. Gedžūne Topošo skolotāju atskaites sistēmu virzība uz iekļautību dabā. Promocijas darba kopsavilkums. Pedagoģijas nozare Augstskolu pedagoģijas apakšnozare
  ISBN  978-9984-14-674-4
  A5,
  104 lpp.
  22.  11321-12512-m G. Gedžūne Topošo skolotāju atskaites sistēmas bērnu sociālās atstumtības pārvarēšanai klases vidē. Promocijas darba kopsavilkums. Pedagoģijas nozare Augstskolu pedagoģijas apakšnozare

  ISBN  978-9984-14-675-1

  A5,
  101 lpp.
  23.  11322-12513-m V. Voronovs, V. Krasko Patērētāju noskaņojuma faktoru analīze ekonomiskajā socioloģijā. Mācību līdzeklis.

  ISBN  978-9984-14-676-8

  Voronovs_Krasko.pdf (PDF, 54.9 Kb)

  A5,
  90 lpp.
  SZF Ekonomikas kat.
  24.  11323-12514-m V. Voronovs, A. Grišins,
  V. Krasko
  Факторный анализ потребительских настроений в экономике. Учебное пособие.

  ISBN  978-9984-14-677-5

  Voronov_Grisin_Krasko.pdf (PDF, 98.2 Kb)

  A5,
  102 lpp.
  SZF Ekonomikas kat.
  25.  11600-12819-m V. Meņšikovs (zin. red.) DU SZF starpt. zinātn. konferenču rakstu krāj. Starpt. zinātn. konf. “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: Finanšu kapitāla ietekme uz reģiona konkurētspēju” un “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013” materiāli. IV daļa. Psiholoģijas aktualitātes.

  ISBN  978-9984-14-680-5
  ISSN  2255-8853

  SZF_krajums_IV_Psihologija.pdf (PDF, 51.8 Kb)

  A5,
  174 lpp.
  SZF SPI
  26.  11601-12820-m A.Dombrovskis Latvijas sieviešu feministiskās identitātes dimensijas prognozējošie faktori. Promocijas darba kopsavilkums. Psiholoģijas nozare Sociālās psiholoģijas apakšnozare

  ISBN  978-9984-14-682-9

  A5,
  100 lpp.
  27.  11602-12821-m S.S. Valke Morisa Māterlinka recepcija Latvijā: literatūrkritika un tulkojumi (līdz 1940. gadam). Promocijas darba kopsavilkums. Literatūrzinātnes nozare Salīdzināmās literatūrzin. apakšnozare

  ISBN  978-9984-14-683-6

  A5,
  88 lpp.
  28.  11603-12822-m DU zinātniskās darbības 2013. gada pārskats.

  ISBN  978-9984-14-681-2

  Zinatniskais_parskats.pdf (PDF, 328.2 Kb)

  A5,
  52 lpp.
  DU Zinātņu daļa
  29.  11605-12824-m J. Kokoreviča (atb. par izd.) “M&D 2014”. DU MMF Mākslas un dizaina kat. 2013./2014. studiju gada absolventu un docētāju darbu katalogs.
  (Ierakstīts kompaktdiskā)ISBN  978-9984-14-678-2
  66 lpp. MMF Mākslas un dizaina kat.
  30.  11788-13020-m J. Koroļova,
  O. Kovzele (red.)
  Komparatīvistikas almanahs Nr. 4 (33). Cilvēks valodā: etnolingvistika, lingvistiskā pasaules aina.

  ISBN  978-9984-14-684-3
  ISSN  2255-9388

  Komparativistikas_almanahs_Cilveks_valoda.pdf (PDF, 487.3 Kb)

  A5,
  520 lpp.
  HF KI
  31.  11796-13029-m V. Meņšikovs (zin. red.) DU SZF starpt. zinātn. konferenču rakstu krāj. Starpt. zinātn. konf. “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013” materiāli. III daļa. Ekonomikas aktualitātes.

  ISBN  978-9984-14-685-0
  ISSN  2255-8853

  SZF_krajums_Ekonomikas_aktualitates.pdf (PDF, 56 Kb)

  A5,
  144 lpp.
  SZF SPI
  32.  11790-13022-m J. Donis,
  P. Zālītis,
  D. Ruņģis,
  T. Gaitnieks,
  J. Jansons
  Četri mežzinātņu motīvi.

  ISBN  978-9984-14-679-9

  Cetri_mezzinatnu_motivi.pdf (PDF, 301.3 Kb)

  A5,
  172 lpp.
  LVMI “Silava”
  33.  11797-13030-m V. Meņšikovs (zin. red.) DU SZF starpt. zinātn. konferenču rakstu krāj. Starpt. zinātn. konf. “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013” materiāli. I daļa. Socioloģijas aktualitātes.

  ISBN  978-9984-14-686-7
  ISSN  2255-8853

  SZF_krajums_Sociologijas_aktualitates.pdf (PDF, 53.9 Kb)

  A5,
  168 lpp.
  SZF SPI
  34.  11970-13211-m V. Meņšikovs (zin. red.) DU SZF starpt. zinātn. konferenču rakstu krāj. Starpt. zinātn. konf. “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013” materiāli. II daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas.

  ISBN  978-9984-14-688-1
  ISSN  2255-8853

  SZF_krajums_Valsts_un_tiesibu.pdf (PDF, 60.5 Kb)

  A5,
  274 lpp.
  SZF SPI
  35.  11971-13212-m M. Dobkeviča Divpunktu robežproblēmu atrisinājumu tuvinājumi. Promocijas darba kopsavilkums. Matemātikas nozare Apakšnozare “Diferenciālvienādojumi”

  ISBN  978-9984-14-690-4

  A5,
  62 lpp.
  36.  11972-13213-m 9. starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014” tēzes.

  ISBN  978-9984-14-691-1

  SZF_konference_Tezes.pdf (PDF, 52.6 Kb)

  A5,
  64 lpp.
  SZF SPI
  37.  11973-13214-m V. Taļerko Pasaules ainas pamatmodeļi T. Štorma prozā (1847-1865). Promocijas darba kopsavilkums. Literatūrzinātnes nozare Cittautu literatūras vēstures apakšnozare

  ISBN  978-9984-14-690-4

  A5,
  100 lpp.
  38.  11974-13215-m F. Fjodorovs,
  I. Kačāne (red.)
  Komparatīvistikas almanahs Nr. 5 (34). Nonsensa kultūra. Absurds literatūrā.

  ISBN  978-9984-14-689-8
  ISSN  2255-9388

  Komparativistikas_almanahs_Nonsensa_kultura.pdf (PDF, 371.3 Kb)

  A5,
  224 lpp.
  HF KI
  39.  11975-13216-m 9th Baltic Theriological Conference. Daugavpils, 16-18 October, 2014. Book of Abstracts.

  ISBN  978-9984-14-687-4

  B5,
  88 lpp.
  LVMI “Silava”, DMF SBI
  40.  11976-13217-m Z. Barševska (sast.) DU MMF Mākslas zinātņu institūta 3. Rudens zinātniskās konferences tēzes.

  ISBN  978-9984-14-693-5

  A5,
  24 lpp.
  MMF MZI
  41.  11977-13218-m A. Ivanovs,
  I. Saleniece,
  H. Soms (sast.)
  Metodiskie ieteikumi studiju, bakalaura un maģistra darbu noformēšanai studiju virzienā “Vēsture”.

  ISBN  978-9984-14-694-2

  Metodiskie_ieteikumi_Vesture.pdf (PDF, 47.8 Kb)

  A5,
  32 lpp.
  HF Vēstures kat.
  42.  12519-13818-m E. Jermolajeva (red.) Reģionālais ziņojums. Pētījumu materiāli. Nr. 10 (2014).

  ISSN  1691-6115

  Regionalais_zinojums_10.pdf (PDF, 71.7 Kb)

  A4,
  82 lpp.
  SZF SPI
  43.  12527-13826-m R. Rinkeviča (sast.) Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Gastronomiskais teksts literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. XV.

  ISBN  978-9984-14-698-0
  ISSN  2243-6960

  Literatura_un_kultura_XV.pdf (PDF, 83 Kb)

  A5,
  350 lpp.
  HF Literatūras un kultūras kat.
  44.  12521-13820-m S.Polkovņikova (atb. red.) Valoda – 2014. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XXIV.

  ISBN  978-9984-14-697-3
  ISSN  1691-6042

  Valoda_2014.pdf (PDF, 72.6 Kb)

  A5,
  520 lpp.
  HF
  45.  12526-13825-m M. Burima,
  I. Kačāne (red.)
  Komparatīvistikas almanahs Nr. 6 (35). Literārais teksts: žanru modifikācijas un naratīva specifika.

  ISBN  978-9984-14-699-7
  ISSN  2255-9388

  Komparativistikas_almanahs_Literarais_teksts.pdf (PDF, 379.1 Kb)

  A5,
  218 lpp.
  HF KI
  46.  12523-13822-m Z. Barševska
  Adorned Towels of Latgale in the 20th Century.ISBN  978-9984-14-695-9Barsevska.pdf (PDF, 585 Kb)
  A5,
  148 lpp.
  47.  12524-13823-m I. Baumanis,
  Ā. Jansons,
  U. Neimane
  Priede. Selekcija, ģenētika un sēklkopība Latvijā.

  ISBN  978-9984-14-696-6

  Priede.pdf (PDF, 1.2 Mb)

  A5,
  326 lpp.
  LVMI “Silava”
  48.  12576-13879-m A. Stankeviča (galv. red.) Slāvu lasījumi X.

  ISBN  978-9984-14-700-0
  ISSN  1407-7817

  Slavu_lasijumi_X.pdf (PDF, 71.6 Kb)

  A5,
  374 lpp.
  HF Rusistikas un slāvistikas kat., Varšavas Universitātes Rusistikas institūts
  49. Elektronisks izdevums I. Zuģicka (sast.) DU 56. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. A. daļa. Dabaszinātnes.
  ISBN  978-9984-14-701-7
  A4,
  120 lpp.
  DU DUJZA
  50. Elektronisks izdevums I. Zuģicka (sast.) DU 56. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. B. daļa. Sociālās zinātnes.
  ISBN  978-9984-14-702-4
  A4,
  348 lpp.
  DU DUJZA
  51. Elektronisks izdevums I. Zuģicka (sast.) DU 56. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. C. daļa. Humanitārās zinātnes.
  ISBN  978-9984-14-703-1
  A4,
  262 lpp.
  DU DUJZA
  1. DU HF. Starptautiskā zinātniskā konference. Programma. A5 HF
  2. DU Bibliotēka. Periodisko izdevumu un datubāzu rādītājs 2014. A5 Bibliotēka
  3. DU 56. starptautiskās zinātniskās konferences programma. A4 DUJZA
  4. Starptautiskās zinātniskās konferences “XIX Slāvu lasījumi” programma. A5 Rusistikas un slāvistikas kat.
  5. 9. Daugavpils zinātnes festivāls. 22.-26.09.2014. Programma. A5 DU Zinātņu daļa
  6. 9. starpt. zinātn. konfer. “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014” programma. A5 SZF SPI


  Saīsinājumi:

  DMF – Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
  DU – Daugavpils Universitāte
  DUJZA – Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija
  HF – Humanitārā fakultāte
  KI – Komparatīvistikas institūts
  LPI – Latgales pētniecības institūts
  MMF – Mūzikas un mākslu fakultāte
  MZI – Mākslas zinātņu institūts
  SBI – Sistemātiskās bioloģijas institūts
  SPI – Sociālo pētījumu institūts
  SZF – Sociālo zinātņu fakultāte

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading