• A- A A+
 • 2015. gads

  N.p.k. Vāks Autors Darba nosaukums Formāts, apjoms Struktūr- vienība
  1. 12637-13958-m A.Stankevičs Augstākās izglītības loma reģiona veiktspējas paaugstināšanā. Promocijas darba kopsavilkums. Ekonomikas nozare Reģionālās ekonomikas apakšnozare

  ISBN 978-9984-14-704-8

  A5,
  160 lpp.
  2. 12638-13959-m J.Lonska Teritoriju attīstītības novērtēšana Latvijas reģionos. Promocijas darba kopsavilkums. Ekonomikas nozare Reģionālās ekonomikas apakšnozare

  ISBN 978-9984-14-705-5

  A5,
  104 lpp.
  3. 12635-13956-m I.Saleniece (atb. red.) Vēsture: avoti un cilvēki. XXIV zinātniskie lasījumi. Vēsture XVIII.

  ISSN 1691-9297

  Vesture_XVIII.pdf (PDF, 62.4 Kb)

  A5,
  348 lpp.
  HF
  4. 12639-13960-m R.Renemanis Latvijas onkoloģijas sistēmas sociāli ekonomiskais izvērtējums Eiropas reģionos. Promocijas darba kopsavilkums. Ekonomikas nozare Reģionālās ekonomikas apakšnozare

  ISBN 978-9984-14-707-9

  A5,
  84 lpp.
  5. 12636-13957-m D.Gruberts DU meteoroloģisko novērojumu stacija “Putnusala”. Gadagrāmata. X sējums, 2014. gads.

  ISBN 978-9984-14-706-2

  Gruberts_Gadagramata.pdf (PDF, 48.3 Kb)

  A4,
  48 lpp.
  DMF Ģeogrāfijas un ķīmijas kat.
  6. 12640-13961-m I.Skrinda Cilvēka auguma, adipozitātes, sejas un balss pievilcības saistība ar imunitāti dzimumdimorfisma kontekstā. Promocijas darba kopsavilkums. Bioloģijas nozare Ekoloģijas apakšnozare

  ISBN 978-9984-14-708-6

  A5,
  56 lpp.
  7. 12910-14283-m A.Pipere, Dz.Iliško, I.Mičule Ilgtspējīga attīstība – no zināšanām uz darbību. Palīgs skolām un skolotājiem.

  ISBN 978-9984-14-709-3

  Pipere_Ilisko_Micule_Ilgtspejiga_attistiba.pdf (PDF, 78.8 Kb)

  A5,
  104 lpp.
  IVF
  8. 12911-14284-m L.Briede Saistība starp matemātikas skolotāju mācīšanas pieejām un 9. klašu skolēnu matemātisko “es”. Promocijas darba kopsavilkums. Pedagoģijas zinātņu nozare Skolas pedagoģijas apakšnozare

  ISBN 978-9984-14-714-7

  A5,
  80 lpp.
  9. 12912-14285-m  E.Švitala Skolotāju vērtības saistībā ar ilgtspējīgu attīstību Polijas un Latvijas vidusskolās. Promocijas darba kopsavilkums. Pedagoģijas zinātņu nozare Skolas pedagoģijas apakšnozare

  ISBN 978-9984-14-715-4

  A5,
  82 lpp.
  10. 12913-14286-m  V.Segliņš Aiz dzintara spīduma.

  ISBN 978-9984-14-711-6

  Seglins_Aiz_dzintara_spiduma.pdf (PDF, 53.9 Kb)

  B5,
  170 lpp.
  11. 12914-14287-m  V.Segliņš Raibas pēdas akmenī un mums visapkārt.

  ISBN 978-9984-14-712-3

  Seglins_Raibas_pedas_akmeni.pdf (PDF, 42.5 Kb)

  B5,
  88 lpp.
  12. 12915-14288-m  V.Segliņš Sāls druska.

  ISBN 978-9984-14-713-0

  Seglins_Sals_druska.pdf (PDF, 45.1 Kb)

  B5,
  150 lpp.
  13. 13232-14619-m A.Abrahamyan Savvaļas ārstniecības melisa (Melissa officinalis L., Lamiaceae) un parastā raudene (Origanum vulgare L. Lamiaceae) izplatības modelēšana un populācijas ekoloģija Armēnijā. Promocijas darba kopsavilkums. Bioloģijas nozare Ekoloģijas apakšnozare

  ISBN 978-9984-14-720-8

  A5,
  80 lpp.
  14. 13233-14620-m I.Grauzdiņa (galv. red.) Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. VII. Zinātnisko rakstu krājums.

  ISBN 978-9984-14-722-2
  ISSN 1691-6034

  Muzikas_zinatne_sodien_VII.pdf (PDF, 77.8 Kb)

  A5,
  454 lpp.
  DU MMF, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Muzikoloģijas kat., Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija
  15. 13234-14621-m Ē.Daugulis (atb. red.) 10. starptautiskās zinātniskās konferences “Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais” tēzes.

  ISBN 978-9984-14-717-8
  ISSN 1691-6034

  Muzikas_zinatne_sodien_Tezes.pdf (PDF, 215 Kb)

  A5,
  46 lpp.
  DU, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija
  16. 13235-14622-m A.Šapkova Matemātikas skolotāju uzskatu un prakses sistēmas saistība ar viņu skolēnu sasniegumiem matemātikā. Promocijas darba kopsavilkums. Pedagoģijas zinātņu nozare Skolas pedagoģijas apakšnozare

  ISBN 978-9984-14-721-5

  A5,
  96 lpp.
  17. 13236-14623-m G.Zavadska Topošo mūzikas skolotāju harmoniskās dzirdes attīstība augstskolā. Promocijas darba kopsavilkums. Pedagoģijas nozare Mūzikas pedagoģijas apakšnozare

  ISBN 978-9984-14-723-9

  A5,
  92 lpp.
  18.  13237-14624-m A.Pipere, Dz.Iliško, I.Mičule, I.Salīte (red.) 13th International JTEFS/BBCC Conference “Sustainable Development. Culture. Education”: Interplay of Traditions and Innovations in Education for Sustainable Development. May 5-6, 2015. Abstract Book.

  ISBN 978-9984-14-718-5

  JTEFS_BBCC_Conference_Abstracts.pdf (PDF, 589.9 Kb)

  A5,
  62 lpp.
  DU UNESCO kat., BBCC, RTU
  19.  13238-14625-m 8th International Conference on Biodiversity Research. Daugavpils, 28-30 April, 2015. Book of Abstracts.

  ISBN 978-9984-14-719-2

  Biodiversity_research_Abstracts.pdf (PDF, 779.8 Kb)

  B5,
  178 lpp.
  DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts
  20. Elektronisks izdevums I.Zuģicka (atb. par izd.) DU 57. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes.

  ISBN 978-9984-14-716-1

  A4,
  144 lpp.
  DU DUJZA
  21.  13555-14974-m J.Tretjakova Metafora automobiļu un dzelzceļa transporta terminoloģijā: angļu un krievu valodas sastatāmais aspekts. Promocijas darba kopsavilkums. Valodniecības nozare Sastatāmās un salīdzināmās valodniecības apakšnozare

  ISBN 978-9984-14-497-9

  A5,
  124 lpp.
  22.  13556-14975-m D.Rubene Emociju nominācija Januša Leona Višņevska prozā un tās tulkojumā latviešu valodā. Promocijas darba kopsavilkums. Valodniecības nozare Sastatāmās un salīdzināmās valodniecības apakšnozare

  ISBN 978-9984-14-496-2

  A5,
  112 lpp.
  23.  13557-14976-m V.Segliņš Dārgakmeņi un rotakmeņi.

  ISBN 978-9984-14-724-6

  Dargakmeni_un_rotakmeni.jpg (JPG, 554.5 Kb)

  B5,
  144 lpp.
  24.  13558-14977-m DU zinātniskās darbības 2014. gada pārskats.

  ISBN 978-9984-14-727-7

  Zinatniskais_parskats.pdf (PDF, 337.3 Kb)

  A5,
  48 lpp.
  DU Zinātņu daļa
  25.  13559-14978-m V.Vahruševs Platās airvaboles Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 (Coleoptera; Dytiscidae) bioloģija un sugas dzīves vides modelēšana laboratorijas apstākļos. Promocijas darba kopsavilkums. Bioloģijas nozare Zooloģijas apakšnozare

  ISBN 978-9984-14-728-4

  A5,
  72 lpp.
  26.  13560-14979-m E.Kālis Radoša potenciāla novērtēšanas metodoloģija: tests radošai domāšanai – attēlu veidošana. Promocijas darba kopsavilkums. Psiholoģijas nozare Sociālās psiholoģijas apakšnozare

  ISBN 978-9984-14-729-1

  A5,
  44 lpp.
  27.  13732-15161-m D.Kunkulberga, V.Segliņš Maizes ražošana.

  ISBN 978-9984-14-725-3

  Maizes_razosana.jpg (JPG, 367.7 Kb)

  B5,
  288 lpp.
  28.  13561-14980-m A.Stašulāne (galv. red.) Kultūras studijas. Vēsturiskā atmiņa. Zinātnisko rakstu krājums. VII.

  ISBN 978-9984-14-726-0
  ISSN 1691-6026

  Kulturas_studijas_VII.pdf (PDF, 109.2 Kb)

  B5,
  244 lpp.
  HF
  29.  13733-15162-m M.Burima,
  I.Kačāne (red.)
  Komparatīvistikas almanahs Nr. 7 (36). Cilvēks literatūrā un kultūrā.

  ISBN 978-9984-14-730-7
  ISSN 2255-9388

  Komparativistikas_almanahs_7-36.pdf (PDF, 375.2 Kb)

  A5,
  308 lpp.
  HF, HSZI
  30.  13734-15163-m M.Burima,
  S.Pivovarčiks (galv. red.)
  Comparative Studies. Cemeteries in Cross- border Regions. Vita Memoriae. Vol. VI (2).

  ISBN 978-9984-14-710-9
  ISSN 1691-5038

  Comparative_studies_VI.pdf (PDF, 649.1 Kb)

  B5,
  136 lpp.
  HF, HSZI
  31. Elektronisks izdevums O.Papsujevičs, J.Pokulis “Mana Universitāte”. Asūnes pagasts: vēstures lappuses un ļaudis. Atkārtots un papildināts izdevums.

  ISBN 978-9984-14-361-3

  Asune_2015.pdf (PDF, 34.6 Kb)

  A5,
  508 lpp.
  Reģionālo studiju centrs “Latgales pētniecības institūts” (HSZI)
  32.  13913-15351-m V.Meņšikovs (zin. red.) Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. Starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014” materiāli. I daļa. Socioloģijas aktualitātes.

  ISBN 978-9984-14-734-5

  SZF_krajums_I_Sociologijas_aktualitates.pdf (PDF, 52.5 Kb)

  A5,
  124 lpp.
  SZF, HSZI
  33.  13914-15352-m V.Meņšikovs (zin. red.) Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. Starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014” materiāli. II daļa. Valsts un tiesību aktuālās problēmas.

  ISBN 978-9984-14-737-6

  SZF_krajums_II_Valsts_un_tiesibu.pdf (PDF, 52.5 Kb)

  A5,
  148 lpp.
  SZF, HSZI
  34.  13915-15353-m V.Meņšikovs (zin. red.) Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. Starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014” materiāli. III daļa. Ekonomikas aktualitātes.

  ISBN 978-9984-14-736-9

  SZF_krajums_III_Ekonomikas_aktualitates.pdf (PDF, 55.3 Kb)

  A5,
  190 lpp.
  SZF, HSZI
  35.  13916-15354-m V.Meņšikovs (zin. red.) Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. Starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014” materiāli. IV daļa. Psiholoģijas aktualitātes.

  ISBN 978-9984-14-738-3

  SZF_krajums_IV_Psihologijas_aktualitates.pdf (PDF, 54.2 Kb)

  A5,
  132 lpp.
  SZF, HSZI
  36.  13917-15355-m 10. starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015” tēzes.

  ISBN 978-9984-14-739-0

  SZF_Tezes.pdf (PDF, 52 Kb)

  A5,
  56 lpp.
  SZF, HSZI
  37.  13918-15356-m A.Barševskis Tur, aiz tuksnešiem un kalnu grēdām.

  ISBN 978-9984-14-733-8

  Barsevskis_a.jpg (JPG, 151 Kb)

  B5,
  118 lpp.
  38.  13919-15357-m Z.Barševska (sast.) DU Mūzikas un mākslu fakultātes Mākslas zinātņu institūta 4. Rudens zinātniskās konferences tēzes.

  ISBN 978-9984-14-741-3

  A5,
  24 lpp.
  MMF MZI
  39. Elektronisks izdevums J.Davidova (atb. par izd.) The 9th International Scientific Conference “Problems in Music Pedagogy”. Abstracts. September 25.-26.2015.

  ISBN 978-9984-14-732-1

  A4,
  30 lpp.
  DU, Linkopingas Universitāte, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmija, Tallinas Universitāte
  40.  13920-15358-m A.Barševskis,
  V.Gerbreders,
  M.Kirjušina,
  I.Kivleniece,
  A.Ogurcovs,
  N.Savenkovs,
  O.Šimane,
  V.Tamutis,
  M.Zolovs
  Nanoparticles and their interactions with biological objects.

  ISBN 978-9984-14-731-4

  Nanoparticles.pdf (PDF, 403.9 Kb)

  B5,
  80 lpp.
  DZTI
  41.  14016-15456-m M.Burima,
  A.Romanovska (red.)
  Starptautiskais starpdisciplinārais jauniešu un zinātnieku kongress “Dzīvā dzīve. Aspazija – Rainis – 150”. Tēžu krājums.

  ISBN 978-9984-14-742-0

  Aspazija-Rainis_Tezes.pdf (PDF, 64.2 Kb)

  A5,
  40 lpp.
  DU, Daugavpils novada dome, Daugavpils pilsētas dome
  42.  14015-15455-m V.Suraka Putnu asins parazītu ekoloģiskā loma un ar to atrašanu saistītās problēmas. Promocijas darba kopsavilkums. Bioloģijas nozare Ekoloģijas apakšnozare

  ISBN 978-9984-14-744-4

  A5,
  54 lpp.
  43.  14096-15539-m A.Pipere,
  I.Fjodorova, Dz.Iliško (red.)
  Starptautiskā konference “Izglītība un zinātne ilgtspējīgai attīstībai”. 2015. gada 2.-3. decembris. Programma un anotācijas.

  ISBN 978-9984-14-743-7

  UNESCO_konference.jpg (JPG, 3.7 Mb)

  A5,
  124 lpp.
  UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, DU, Valsts izglītības satura centrs
  44.  14097-15540-m A.Stinkule,
  Ģ.Stinkulis
  Latvijas devona dolomīti.

  ISBN 978-9984-14-740-6

  Latvijas_devona_dolomiti.jpg (JPG, 1.6 Mb)

  B5,
  80 lpp.
  45. V.Zahars Penitenciārā pedagoģija un psiholoģija. Mācību līdzeklis.

  ISBN 978-9984-14-746-8

  A5, 86 lpp.
  46. V.Šipilova Strukturālas pārmaiņas apstrādes rūpniecībā un to ietekme uz ekonomisko izaugsmi. Promocijas darba kopsavilkums.

  ISBN 978-9984-14-749-9

  A5, 116 lpp.
  47. S.Polkovņikova (atb. red.) Valoda – 2015. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums. XXV.

  ISBN 978-9984-14-747-5
  ISSN 1691-6042

  A5, 404 lpp.
  48. M.Burima, R.Rinkeviča (sast.) Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. XVI.

  ISBN 978-9984-14-754-3
  ISSN 2243-6960

  A5, 202 lpp.
  49. E.Vasiļjeva, Ž.Badins (red.) Komparatīvistikas almanahs Nr. 8 (37). Cilvēks literatūrā un kultūrā – II.

  ISBN 978-9984-14-755-0
  ISSN 2255-9388

  A5, 212 lpp.
  50. I.Kačāne Oskars Vailds. Latvijas “oskariāna”.

  ISBN 978-9984-14-748-2

  A5, 334 lpp.
  51. A.Āboliņa, A.Piterāns, B.Bambe Latvijas ķērpji un sūnas. Taksonu saraksts.

  ISBN 978-9984-14-735-2

  A5, 213 lpp.
  52. E.Jermolajeva (red.) Reģionālais ziņojums. Pētījumu materiāli. Nr. 11 (2015).

  ISSN 1691-6115

  A4, 194 lpp.
  53. Elektronisks izdevums I.Zuģicka (sast.) DU 57. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. A. daļa “Dabaszinātnes”.

  ISBN 978-9984-14-751-2

  A4, 94 lpp.
  54. Elektronisks izdevums I.Zuģicka (sast.) DU 57. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. B. daļa “Sociālās zinātnes”.

  ISBN 978-9984-14-752-9

  A4, 145 lpp.
  55. Elektronisks izdevums I.Zuģicka (sast.) DU 57. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. C. daļa “Humanitārās zinātnes”.

  ISBN 978-9984-14-753-6

  A4, 178 lpp.
  1. HF. Starptautiskā zinātniskā konference. Zinātniskie lasījumi XXV.
  Programma. 2015.g. 29.-30. janvāris.
  A5,
  40 lpp.
  HF
  2. Avīze “Lai Top!” (2014. nov., 2015. janv., marts) A4,
  8 lpp.
  3. DU 57. starptautiskās zinātniskās konferences programma. A4,
  24 lpp.
  DU DUJZA
  4. Starptautiskā zinātniskā konference “XX Slāvu lasījumi”. Programma. A5,
  16 lpp.
  HF Rusistikas un slāvistikas kat.
  5. 13th International JTEFS/BBCC Conference “Sustainable Development.
  Culture. Education”: Interplay of Traditions and Innovations in Education
  for Sustainable Development. May 5-6, 2015. Programme.
  A5,
  12 lpp.
  DU UNESCO kat., BBCC, RTU
  6. 10. Daugavpils Zinātnes festivāls. Programma. A5,
  16 lpp.
  DU Zinātņu daļa
  7. 10. starptaut. zinātn. konfer. “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015” programma. A5,
  16 lpp.
  SZF
  8. Avīze “Lai Top!” (2015. okt.) A5,
  24 lpp.
  9. Starptautiskais starpdisciplinārais jauniešu un zinātnieku kongress “Dzīvā dzīve. Aspazija – Rainis – 150”. Programma. A5,
  12 lpp.
  DU, Daugavpils novada dome, Daugavpils pilsētas dome
  10. Starptautiskais starpdisciplinārais jauniešu un zinātnieku kongress “Dzīvā dzīve. Aspazija – Rainis – 150”. Jauniešu pētījumu tēžu krājums. A5,
  30 lpp.
  DU, Daugavpils novada dome, Daugavpils pilsētas dome
  11. Avīze “Lai Top!” (2015. dec.) A5, 28 lpp.


  Saīsinājumi:

  DMF – Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
  DU – Daugavpils Universitāte
  DUJZA – Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija
  DZTI – Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts
  HF – Humanitārā fakultāte
  HSZI – Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
  IVF – Izglītības un vadības fakultāte
  MMF – Mūzikas un mākslu fakultāte
  SZF – Sociālo zinātņu fakultāte

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading