• A- A A+
 • Diskusiju sērija par skolotāju darba apstākļiem un profesionālās attīstības iespējām

  7010-7780-m   9865-14462-m 7011-7779-m

  2014. gada 5.oktobrī tika atzīmēta Pasaules Skolotāju dienas 20. gadadiena. Šajā gadā skolotāju misija un loma sabiedrības attīstībā tiek īpaši izcelta. Tāpēc Daugavpils Universitātes UNESCO katedra, Ilgtspējīgas izglītības institūts un BBCC organizēja diskusiju sēriju, lai apspriestu globālo situāciju par skolotāju darba apstākļiem, profesionālās attīstības iespējām un pedagoģiskajām inovācijām izglītībā.

  Galerija 19. – 24. 09.2014. Diskusiju sērija par skolotāju darba apstākļiem un profesionālās attīstības iespējām

  19.septembrī DU UNESCO katedra aicināja skolotājus, izglītības dabiniekus un ikvienu, kam ir svarīgs skolotāju darbs, uz diskusiju Skolotāji 21.gadsimtā. Diskusijā piedalījās Daugavpils skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu atsaucīgākie skolotāji un Ilgtspējīgas izglītības institūta pētnieki. Tika skatīti vairāki jautājumi, kuri tiks analizēti (1) Pasaules Skolotāju dienas 20.gadadienas pasākumā UNESCO Parīzē 5. oktobrī un (2) Pasaules Skolotāju dienai veltītajā UNESCO Forumā, kas notiks 6.-7. oktobrī. DU UNESCO Katedra pašreiz ir vienīgā ar skolotāju izglītības pārorientēšanu saistītā UNESCO Katedra Baltijas valstīs. Katedra ir uzaicināta piedalīties minētajos pasākumos, kas notiks Parīzē. Diskusija tika organizēta ar mērķi noskaidrot skolotāju un Institūta pētnieku pieredzi un svarīgākos ieteikumus, kurus ir jāņem vērā risinot skolotāju darba apstākļu un skolotāja tālākizglītības jautājumus. Pētnieki uzsvēra plašākos ar izglītības attīstību un tās procesu pārvaldi kontekstus. Skolotāji savus priekšlikumus skatīja skolas, izglītības un sabiedrības kontekstos. Šajā sarunā ļoti pārliecinoši izskanēja jautājums par skolas darba vidi: iedvesmojoša, skolā droša, tajā ir sadarbība, saskaņa, piederība un iekļautība, estētiskums, kolektīva izjūta, kas noteikti ir skolēniem, bet var izpausties dažādās pakāpēs skolotāju un visas skolas kolektīvā. Skolas darba vidē ir riska faktors, jo skolas vide var radīt stresu. Sarunā par skolotāju apstākļiem ārpus skolas darba vides tika savienota ar tendenci, ka šajos apstākļos skolotāji kļūst nedroši vai jūt diskomfortu. Mainās skolotāja aktivitāte un darbības raksturs. Atzīstot to, ka skolas un izglītības vide ir kompleksa sociālo, kultūras un ekoloģisko attiecību mijiedarbību kopums, kas ietekmē ikviena cilvēka attīstību, tika atzīts, ka ārpusskolas vidi skolotāji nevar ietekmēt. Pašreizējos apstākļos tā ir pretrunīga, bieži neilgtspējīga un pat graujoša. Ir institūcijas, sociālie dienesti, kam jārūpējas par bērniem. Pieaug vajadzība pēcdrošības.Skolas darbojas, rada drošu vidi, bet ārpus skolas vide bieži vien nav sakārtota un tā sagrauj skolotāja darbu skolā. Skola un skolotāji vairs nevar izturēt Antropocēnes laikmeta spiedienu un sabiedrības attieksmes pret nākotni neilgtspējīgumu. Sabiedrībai jāieskatās nākotnes un izglītības jautājumos dziļāk un jāmācās būt atbildīgākai par skolas un sociālās vides harmonizēšanu. Kā pazīmes sarunas perspektīvai tika izcelta iedvesma, viedums, ilgtspējīga izdzīvošana.

  Ir misijas orientēti skolotāji un ir skolotāji, kuri orientējas uz iekļaušanos normatīvajās prasībās. Tā ir daudzveidība, kas atkarīga no pašiem skolotājiem, bet šo daudzveidību ļoti ietekmē vieta, vides konteksti un īpaši izglītības politikas īstenošanas veids un tās īstenotāju kompetence un atbildība. Pastāv netaisnīgums, nevienlīdzība un segregācija. Globālās attīstības ne-ilgtspējīgums ir minēto pazīmju saglabāšanās vide. Ir skolotāja misijas apziņa un tai jāuzticas. Skolotājam ir nepieciešams atbalsts misijas apziņas attīstīšanai tās unikālajā daudzveidībā, kas ir plašāka nekā iekļaušanās normatīvajās prasībās. Strādāt par skolotāju ir lieliski.Tas palīdz saglabāt iespēju būt jauniem, nepakļauties stresam. Būtiski, ja skolotājs gūst iedvesmu savā darbā, tas arī ir ilgtspējības pamatā – gūt baudu no mācīšanas un mācīšanās. Tur ir iedvesmas avots. Skolotāji var veidot savas programmas, izvēlēties vai paši rakstīt savas grāmatas. Tika skarts arī vērtību jautājums.Diskusijas rezultāti tika izmantoti kā dzīvā pieredze nākamajās divās diskusijās: (1) diskusijā, kurā piedalījās DU topošie skolotāji un Izglītības un vadības fakultātes pasniedzēji un (2) starptautiskajā Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas pedagogi.

  24.septembrī Daugavpils Universitātē 9. Daugavpils Zinātnes festivāla ietvaros norisinājās diskusijas ar topošajiem skolotājiem un pasniedzējiem. Diskusijās tika apspriesti jautājumi par skolotāja darba un dzīves apstākļiem, kā arī tika runāts par inovācijām izglītībā. Saskaņā ar studentu domām skolotāja darbs netiek pietiekami novērtēts sabiedrībā, jo skolotājam  jāuzņemas liela atbildība par bērnu audzināšanu un izglītošanu, darbam raksturīga liela emocionālā spriedze, skolotājs saņem samērā mazu darba algu, pastāv liels birokrātiskais slogs, nepieciešams nepārtraukti attīstīties.Tomēr tika arī atzīts, ka apstākļi skolās uzlabojas, tiek uzlabota skolas fiziskā vide, pateicoties ESF finansējumam. Lielākais ieguvums no skolotāja darba ir gandarījuma izjūta par paveikto. Diskusijās iesaistītie Daugavpils Universitātes pasniedzēji uzsvēra, ka skolotājam ir svarīgi atrasties harmonijā ar sevi un apkārtējo vidi. Savukārt inovācijas izglītībā – tās būtu jaunas metodes, lai atrisinātu konkrētas problēmsituācijas, izmantojot darbības pieeju. Kopumā tika secināts, ka skolotāja darbs ir komplekss un skolotāji redz pasauli kompleksāk nekā citi cilvēki. Runājot par skolotāja lomu un misiju sabiedrībā, topošo skolotāju sarunās izskanēja doma, ka: „Skolotājs ir Gars, kurš audzē un saudzē bērnus” un savā ziņā skolotāju var uzskatīt par sabiedrības paraugu.

  Starptautiska tikšanās un diskusija par pārrobežu sadarbību skolotāju tālākizglītībā starp DU UNESCO katedru, Ilgtspējīgas izglītības institūtu, Minskas skolotāju tālākizglītības akadēmiju (Department of Pedagogics and Management in Education, Academy of Post-Graduate)
  Braslavas ģimnāzijas administrāciju un pedagogiem un DU Pedagoģijas doktorantūrā studējošajiem Lietuvas topošajiem zinātniekiem notika  26.oktobrī.  Pasākumu vadīja DU UNESCO Katedras vadītāja profesore I.Salīte.

  Tikšanās dalībnieki vienojās par turpmāko sadarbību pārrobežu projektu sagatavošanā, skolotāju starptautisko tālākizglītības kursu sagatavošanā pie DU UNESCO Katedras un pārrobežu sadarbību Zemes Hartas ideju attīstīšanā, jo Zemes Hartas jautājumi ir iestrādāti gan DU UNESCO katedras, gan DU Ilgtspējīgas izglītības institūta, IVF skolotāju izglītības programmās un Minskas Baltkrievijas skolotāju tālākizglītības programmu saturā.

  DU zinātņu prorektore, asoc.profesore Inese Kokina tikšanās dalībniekiem sniedza ieskatu par DU turpmākajām attīstības iecerēm un atbalstīja pārrobežu sadarbību, uzsverot tās nozīmi DU .

  Baltkrievijas partneri Latvijas un Lietuvas kolēģiem sniedza ieskatu skolotāju izglītības jautājumu risināšanā. Tika raksturota Minskas pieeja skolotāju kvalifikācijas  paaugstināšanai un meistarklasē demonstrēta Braslavas ģimnāzijas pieredze. Visu trīs valstu dalībnieku uzrunas ievirzījās diskusijā, kurā atklājās, ka metodoloģiskais pamats un katrai valstij raksturīgāko ideju akcenti sākotnēji rada iespaidu, ka pastāv lielas atšķirības, bet  sarunas gaitā noskaidrojās, ka dažādība pazūd, ja pieredzes tiek skatītas darbības pētījuma pieejas perspektīvā. No šīs perspektīvas kļuva saskatāms, ka atšķirīgie termini ir viegli tulkojami un tādējādi ir viegli redzama pieeju būtība un inovatīvie un tradicionālie akcenti visu trīs valstu pieredzē par skolotāju izglītību un tālākizglītību. Dalībnieki uzsvēra, ka šāda saprašanās, kad no darbības pieejas perspektīvas paveras iespēja izprast dažādos jēdzienos nosauktās pieredzes, ir labs pamats kopīgu salīdzinošo pētījumu uzsākšanai un meklējumiem skolotāji izglītības pārorientēšanai uz ilgtspējīgu attstību. Šādi salīdzinošie pētījumi starp trim kaimiņvalstīm ir aktuāli, turklāt DU UNESCO katedra un Ilgtspējīgas izglītības institūts piedalīsies starptautiskajā sadarbībā, kura tika uzsākta izglītības pētījumos ilgtspējīgai attīstībai pēc Dekādes izglītībai ilgtspējīgai attīstībai noslēguma, kas notiks Japānā š.g.  9.-17. novembrī. DU UNESCO katedra un Ilgtspējīgas izglītības institūta pārstāvji piedalīsies gan Dekādes noslēguma pasākumos, gan arī uzsāks sadarbības īstenošanu turpmākajiem pieciem gadiem, kuros līdzdarbosies globālajā izglītības pētījumu īstenošanā ilgtspējīgai attīstībai. DU pētnieku darbība tiks koncentrēta darbības pētījuma attīstīšanai un izmantošanai skolotāju tālākizglītībā, attīstot tēmu par tradīcijas un inovācijas mijiedarbību izglītībā ilgtspējīgai attīstībai. Līdzdalību šīs DU UNESCO katedras tēmas izstrādāšanā DU piedāvās izglītības pētniekiem no visiem pasaules reģioniem, kuriem būs interese par šīs tēmas attīstīšanu.. Baltkrievijas un Lietuvas kolēģi atzina, ka šīs tēmas attīstīšana ir nozīmīga pārrobežu sadarbībā.

  Tikšanās pasākumā bez sadarbības iespēju apspriešanas tika iekļauta arī diskusija par skolotāju darba apstākļiem un profesionālās attīstības iespējām. Šī diskusija tika veltīta Pasaules Skolotāju dienas 20.gadadienai un Pasaules Skolotāju dienai veltītajam Forumam, kas notika Parīzē no 6.-7. oktobrim. Šo jautājumu apspriešanā trīs valstu pieredžu skatījumā, kur ir daudz līdzīgā un ir arī atšķirības, tika rasts secinājums: skolotāju misijas un tai atbilstošas skolotāju darbības perspektīvā nav nepārvaramu šķēršļu savstarpējai sapratnei un sadarbībai. Universālās skolotāju darbības vērtības ir atpazīstamas skolotāju priekšstatos par viņu darbā vēlamo kā dzīvā pieredze. Šo pieredzi var atpazīt kā apzinātu skolotāji darbību uz ilgtspējīgu attīstību. Ilgtspējīgumu skolotāji darbam piešķir viņa īpašā misija, par kuru latviešu pedagogs Jūlijs Aleksandrs Students teica: “skolotājs ir filosofs, mākslinieks un pravietis”. Skolotājam ir jāizjūt nediferencētā identitāte ar pasauli, skolēniem un sabiedrību dziļāk, jūtīgāk un iedvesmojošāk, lai varētu īstenot uz ilgtspējību orientēto skolotāju misijas aicinājumu.

  Pasākuma noslēgumā partneriem no Baltkrievijas un Lietuvas tika dota iespēja ieskatīties atmosfērā, kas valdīja Zinātnes festivālā un piedalīties ekskursijā, iepazīstot  jaunāko zinātniski pētniecisko DU ēkas daļu.

  Daugavpils Universitāti  Pasaules Skolotāju dienā un šai dienai veltītajā Forumā pārstāvēja DU UNESCO katedras vadītāja profesore Ilga Salīte, informācija par notikušajām diskusijām tika ierakstīta Skolotāju dienai un tās Forumam izveidotajā Pasaules Skolotāju dienas notikumu kartē (skat.    http://www.worldteachersday.org).

  Papildu informācija:
  DU UNESCO katedra
  Parādes iela 1 – 220
  Liene Briede
  UNESCO katedras lietvedības sekretāre
  E-pasts: liene.briede@du.lv

  Inta Ostrovska
  DU UNESCO katedras docente
  E-pasts: inta.ostrovska@du.lv

  Pasākumu kalendārs

  < Novembris >
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading