• A- A A+
 • Par mums

  Vienošanās par UNESCO katedras „Tradīciju un inovāciju mijiedarbība ilgtspējīgai attīstībai” dibināšanu Daugavpils Universitātē tika parakstīta 2013. gada 15. jūlijā starp Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizāciju (UNESCO) un Daugavpils Universitāti (DU). Savukārt UNESCO katedras Daugavpils Universitātē nolikums un UNESCO katedras Daugavpils Universitātē dibināšana tika apstiprināta DU Senāta sēdē 2013.gada 30. augustā. DU izveidotā Katedra ir otrā UNESCO katedra Latvijā (pirmā tika dibināta 1999. gadā Latvijas Universitātē par piekrastes attīstības jautājumiem).

  Saskaņā ar vienošanos katedras mērķis ir sekmēt integrētu pētniecības, apmācības, informācijas izplatīšanas un dokumentācijas sistēmas izveidi par izglītību ilgtspējīgai attīstībai (IIA) un pētījumus IIA atbalstam. Tādējādi tiks veicināta sadarbība starp augsta līmeņa starptautiski atzītiem pētniekiem un mācībspēkiem Universitātē un citās institūcijās Latvijā un Eiropā, kā arī citos pasaules reģionos.

  Katedras īpašie uzdevumi ir šādi:
  1)      ierosināt un uzturēt dialogu skolotāju izglītības pārorientēšanai uz ilgtspējīgas attīstības mērķi, analizējot un izplatot zinātnisku pētījumu rezultātus un praktisko pieredzi, kā arī papildināt esošās skolotāju izglītības programmas ar attiecīgu saturu par izglītību ilgtspējīgai attīstībai;
  2)      sekmēt institucionālās atbalsta vides rašanos, kas ļautu veikt fundamentālu un lietišķu pētījumu un prakšu analīzi, un iesaistīt savas valsts augstskolas, skolotājus, studentus un sabiedriskās organizācijas darbības pētījumā par IIA;
  3)      veicināt atvērtas atskaites sistēmas rašanos, kas Baltijas un Melnās jūras izglītības pētījumu konsorcijā pārstāvētajās valstīs ierosinātu un uzturētu studējošo, mācībspēku un pētnieku līdzdalību izglītības vidē īstenojamajā darbības pētījumā;
  4)      sekmēt tīklojumu izveidi un zināšanu un labas prakses apmaiņu, publicējoties starptautiskos žurnālos un rīkojot starptautiskas konferences, kā arī organizējot studējošo un mācībspēku apmaiņu; un
  5)      uzturēt ciešu sadarbību ar UNESCO, iesaistoties tematiski tuvās programmās un aktivitātēs. Baltic & Black Sea Circle Consortium (BBCC).

  Aicinājums piedalīties kopīgajā darbības pētījumā – Tradīciju un inovāciju mijiedarbība ilgtspējīgai attīstībai.
  Visi interesenti tiek aicināti piedalīties darbības pētījumā. Galvenais uzdevums darbības pētījumā katram indivīdam vai indivīdu grupai ir identificēt aktuālās problēmas savā pieredzē, kā arī meklēt jau eksistējušos vai iespējamos  risinājumus vai virzienus, kas ļautu novērtēt esošo perspektīvu, pieeju, dominējošo kontekstu un vērtību daudzveidību, kas tiek pielietotas izvērtējot un interpretējot tradīciju un inovāciju mijiedarbību ilgtspējīgai attīstībai gan teorētiskā perspektīvā, gan balstoties uz reālu pieredzi praktisku problēmu risināšanā. Konkrētā pētījuma pirmais posms paredzēts no 2013. gada septembra beigām līdz 2014. gada aprīlim. Pētījuma gaita un rezultāti tiks analizēti un apspriesti JTEFS/BBCC konferences laikā 2014.gada maijā Čelmē un vēlāk arī tiks sagatavota publikācija trešajā zinātnisko rakstu sērijā Education & Sustainable Development: First Steps Toward Changes. BBCC biedri un tie, kuri vēlas iesaistīties darbības pētījumā ir laipni aicināti dot ieskatu par iespējamiem iesaistīšanās veidiem un iesniegt priekšlikumu, iesaistot: 1) darba grupu; 2) savu institūciju vai 3) individuāli.

  Galvenais uzdevums darbības pētījumā katram dalībniekam individuāli vai grupā ir identificēt akūtās problēmas un jautājumus savā pieredzē kā arī meklēt dažus jau eksistējošos vai potenciālos risinājumus vai virzienus, kas ļautu novērtēt eksistējošo perspektīvu, pieeju daudzveidību, dominējošos kontekstus un vērtības, kuras tiek izmantotas tradīciju un inovāciju mijiedarbības ilgtspējīgas izglītības kontekstā vērtēšanā un interpretācijā gan no teorētiskās perspektīvas, gan no pieredzes viedokļa praktisku problēmu risināšanā.
  Vairāk informācijas var iegūt http://www.ise-lv.eu/ vai kontaktējoties ar profesori Ilgu Salīti:ilga.salite@du.lv
   
  Baltijas un Melnās jūras reģiona izglītības pētījumu konsorcijs (BBCC – Baltic and Black Sea Circle Consortium in Educational Research)
  Baltijas un Melnās jūras reģiona izglītības pētījumu konsorcijs (BBCC) tika dibināts 2005. gadā kā starptautiskās sadarbības iniciatīva starp izglītības pētniecības institūcijām Baltijas un Melnās jūras reģiona. Iesākumā tas apvienoja valstis, kas atrodas Baltijas un Melnās jūras tuvumā. Vēsturiski BBCC radās uz 2002. gadā izveidotā žurnāla Journal of Teacher Education and Training (JTET) sadarbības tīklojuma bāzes. JTET sadarbības tīklojums (2002-2005) kalpoja kā pieredzes apmaiņas platforma izglītības un ilgtspējīgas attīstības pētniekiem un ekspertiem no daudzām pasaules valstīm, tai skaitā Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Somijas, Norvēģijas, Dānijas, Krievijas, ASV, Kanādas, Dienvidāfrikas, Zviedrijas, Ungārijas, Brazīlijas, Jamaikas, Austrālijas, Apvienotās Karalistes, Jaunzēlandes, Baltkrievijas, Honkongas, Malaizijas, Maltas, Taizemes un Nīderlandes. Par konsorcija dalībniekiem var kļūt indivīdi, izglītības iestādes un universitātes no jebkuras šī reģiona valsts. BBCC ir kolektīva organizācija, kuras komiteju veido divi pārstāvji no katras institūcijas.

  Konsorcija uzmanības centrā ir skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējības mērķi Baltijas un Melnās jūras reģionā. BBCC uzdevums ir piedalīties ANO Izglītības ilgtspējīgai attīstībai dekādes mērķu īstenošanā, kas ir pausti UNESCO 2005. gada deklarācijā “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”. Aktivitātes tiek veiktas divos līmeņos: (1) vispārējais līmenis, kurā tiek aktualizēts ilgtspējīgas izglītības filozofiskais pamats, un (2) specifiskais līmenis, kurā ilgtspējīga attīstība tiek skatīta un īstenota skolotāju izglītībā kā starpdisciplināra parādība.
  Lai īstenotu nospraustos mērķus, ik gadu tiek rīkota starptautiska konference “Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība” un BBCC biedru tikšanās, kuru laikā notiek kārtējā posma rezultātu prezentācija, apspriešana, izvērtēšana un publicēšana žurnālā Journal of Teacher Education and Training (kopš 2007. gada maija –Journal of Teacher Education for Sustainability). Aktuālā informācija tiek pastāvīgi publicēta arī Institūta un BBCC mājas lapā, kurā tiek piedāvātas arī tiešsaistes uz citām partnerinstitūcijām. BBCC īpaši atbalsta visu līmeņu izglītības programmu studentu un jauno pētnieku līdzdalību konsorcijā.
  Vairāk informācijas: http://www.ise-lv.eu/

  UNESCO katedras nolikums pieejams šeit.

   

  Pasākumu kalendārs

  < Decembris >
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!

  Loading